Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax: +86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY WIZNA

Gmina Wizna otrzymała dofinansowanie w formie dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wizna”. Wysokość dofinansowania to 28 469,00 zł. Pozyskane środki pozwolą na odbiór i zagospodarowanie około 95 Mg (ton) szkodliwego azbestu z terenu gminy Wizna. Wysokość dofinansowania na tle innych gmin województwa podlaskiego jest jedną z wyższych, jednakże zgłoszonych do odbioru wyrobów zawierających azbest jest znacznie więcej niż otrzymanych środki. Osoby, które nie zdecydują się czekać na odbiór odpadów organizowany przez Gminę Wizna w kolejnych latach, mogą indywidualnie przekazać odpady zawierające azbest dowolnemu podmiotowi – usługa indywidualnie płatna. W tym przypadku, dowód potwierdzenia legalnego pozbycia się azbestu należy dostarczyć do Urzędu Gminy Wizna.

Przypominamy, że wyroby zawierające azbest są inwentaryzowane. Ostatni spis odbył się w 2015 r. Niezgodność ilości w Bazie Azbestowej ze stanem faktycznym będzie trzeba udokumentować. W związku z tym informuję, że na placu po byłej bazie „GS” przy obecnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wiźnie, znajdują się 4 palety bezprawnie dowiezionego azbestu. Właściciela proszę o odbiór swojej własności najpóźniej do 24.07.2020 r. i prawidłowe złożenie wniosku o jego odbiór. Przed odbiorem odpadów koniecznym będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz złożenia oświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis z ostatnich 3 lat. Oświadczenie dotyczy azbestu zdemontowanego z budynków wykorzystywanych na potrzeby działalności rolniczej.
Nadzór nad realizacją zadania pełni Artur Szulc tel.: 86 888 90 04, e-mail: aszulc@gminawizna.pl.

  • TOP