Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax:+86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU PT."AKTYWNA SPOŁECZNOŚĆ GMINY ŁOMŻA I WIZNA"

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie pt. „Aktywna społeczność Gminy Łomża i Wizna” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Projekt „Aktywna społeczność Gminy Łomża i Wizna” skierowany jest do osób zamieszkujących w gminie Łomża i Wizna, bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Łomży lub nieaktywnych zawodowo spełniających poniższe warunki: osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do wsparcia przez pomoc społeczną oraz minimum jeden z warunków z art. 7 ustawy o pomocy społecznej., zgodnie z regulaminem rekrutacji.

Celem głównym projektu „Aktywna społeczność Gminy Łomża i Wizna” jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 41 os (28 Kobiet i 13 Mężczyzn), ich rodzin i osób z otoczenia, zamieszkałych w gminie Łomża i Wizna, nieaktywnych zawodowo (biernych zawodowo) i/lub bezrobotnych, wykluczonych społecznie i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym uzyskanie wskaźnika efektywności społecznej na poziomie 34% oraz efektywności zatrudnieniowej 25% uczestników oraz uzyskanie kalifikacji zawodowych poprzez zastosowanie aktywnej integracji i pracy socjalnej do 31.12.2020 r.

W projekcie zostanie zastosowana kompleksowa aktywna integracja – społeczna i zawodowa oraz praca socjalna:

   1. Wsparcie psychologiczne - wypracowanie pozytywnych postaw, radzenie sobie w środowisku rynku pracy.
   2. Warsztaty aktywizacyjne - rozwoju osobistego, autoprezentacji oraz kompetencji pedagogiczno-wychowawczych.
   3. Praca socjalna - 41 kontraktów socjalnych.
   4. Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb uczestników proponujemy np.: kurs z zakresu opiekun os. starszych i dzieci, szkolenie - pracownik budowlany, ogrodnik, prawo jazdy kat. B i/lub C.
   5. Doradztwo zawodowe i kreowanie postaw przedsiębiorczych – indywidualne – budowanie postaw przedsiębiorczych i zaradności społeczno-zawodowej.
   6. Aktywizacja społeczna i działania o charakterze środowiskowym
  Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Wymagane dokumenty:

   • formularz kandydata na uczestnika,
   • oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
   • oświadczenia uczestnika projektu,
   • odpowiednie orzeczenie lub innym dokument poświadczający stan zdrowia w przypadku osób niepełnosprawnych,
   • zaświadczenie z PUP (w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP).

Ww. dokumenty będą dostępne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie oraz na stronie internetowej: www.bip.wizna.pl

Wymagane dokumenty należy dostarczyć osobiście w wersji papierowej lub pocztą tradycyjną (wysyłka dokumentów), jak również za pośrednictwem internetu (zeskanowane dokumenty) do 31 sierpnia 2020 r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu kompletu dokumentów).

Zgłoszenia będą przyjmowane w: Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie, tel. 501 662 872, e-mail: gops_wizna@wp.pl

Wszelkich informacji udziela Biuro Projektu pod numerem: 517 171 162. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej www.bip.wizna.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie

TOP