Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax:+86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

1 marca 2020 r. rozpocznie się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I uczniów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizna na rok szkolny 2020/2021 która odbywa się na zasadach, określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), w Zarządzeniu Nr 79/2020 Wójta Gminy Wizna z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającegodo oddziałów przedszolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych dla którch organem prowadzącycm jest Gmina Wizna na rok szkolny 2020/2021 oraz Zarządzeniu nr 78/2020 w sprawie podania informacji o kryteriach, liczbie punktów i rodzajach dokumentów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina Wizna i Zarządzeniu Nr 77/2020 Wójta Gminy Wizna z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie podania informacji o kryteriach naboru do klsy pierwszej szkoły podstawowej w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatw zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla której oraganem prowadzącym jest gmina Wizna.

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie wyżej wymienionych kryteriów są oświadczenia rodzica (rodziców).

Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły zostały ustalone następujące kryteria, punktacja oraz dokumentacja potwierdzająca kryteria:

1). dziecko realizuje roczne przygotowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przy szkole podstawowej - 5 pkt.

2). rodzeństwo kandydata uczęszcza i będzie uczęszczać w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja do szkoły podstawowej na terenie Gminy Wizna - 5 pkt.

3). rodzice/jeden z rodziców (opiekunów prawnych) lub rodzic samotnie wychowujący kandydata pracuje na terenie gminy Wizna - 5 pkt.

4). w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (m.in. babcia, dziadek), wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki - 3 pkt.

5). wielodzietność rodziny kandydata - 3 pkt.

6). liczba uczniów w danej klasie nie spowoduje zwiększenia ilości oddziałów - 3 pkt.

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do ddziałów przedszkolnych zostały ustalone następujące kryteria, punktacja oraz dokumentacja potwierdzająca kryteria:

1). samotny rodzic pracujący lub uczący się w systemie dziennym - 10 pkt.

2). dziecko obojga rodziców pracujących - 10 pkt.

3). dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do danego oddziału przedszkolnego w tej szkole podstawowej - 5 pkt.

4). dziecko, którego rodzeństwo także ubiega się o przyjęcie do tego samego oddziału przedszkolnego w tej szkole podstawowej - 5 pkt.

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie wyżej wymienionych kryteriów są oświadczenia rodzica (rodziców).

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021:

 • L.p.


 • 1
 • 2 • 3 • 4
 • 5 • RODZAJ CZYNNOŚCI


 • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstwowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych • Potwiedzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 • TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM


 • 01-23 marca 2020 roku
 • 30 marca 2020 roku • 06 kwietnia 2020 roku • 10 kwietnia 2020 roku
 • 17 kwietnia 2020 roku
 • TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM


 • 06-25 maja 2020 roku
 • 29 maja 2020 roku • 08 czerwca 2020 roku • 15 czerwca 2020 roku
 • 28 sierpnia 2020 roku
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszklnych na rok szkolny 2020/2021:
 • L.p.


 • 1
 • 2 • 3 • 4
 • 5 • RODZAJ CZYNNOŚCI


 • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstwowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych • Potwiedzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 • TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM


 • 01-16 marca 2020 roku
 • 18 marca do 27 marca 2020 roku • 02 kwietnia 2020 roku • 10 kwietnia 2020 roku
 • 15 kwietnia 2020 roku
 • TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM


 • 18-19 maja 2020 roku
 • 25 maja 2020 roku • 29 maja 2020 roku • 06 czerwca 2020 roku
 • 12 czerwca 2020 roku 

Wzory wniosków dostępne są w przedszkolu i każdej szkole podstawowej.
GÓRA