Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax:+86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ - AKTUALIZACJA

Wójt Gminy Wizna informuje, że Gmina Wizna zawarła z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę dofinansowania w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” Wysokość dofinansowania to 92 500,00 zł. Pozyskane środki pozwolą na odbiór i zagospodarowanie około 185 Mg (ton) odpadów rolniczych z gospodarstw rolnych z terenu Gminy Wizna. 2 lipca 2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą niniejszego zadania.
Wymienione odpady należy przygotować w sposób selektywny, tj. z podziałem na poszczególne rodzaje. O terminie i sposobie odbioru odpadów każdy producent rolny, który zgłaszał potrzebę odbioru odpadów rolniczych zostanie poinformowany. Poszczególne odpady można pakować w opakowania typu Big Bag. Nie wolno mieszać odpadów ze sobą, ani też z innymi odpadami np. oponami, dętkami itp. Takie odpady nie będą odbierane. Ze względu na stosunkowo krótki termin realizacji zadania (31.07.2020 r.), odpady muszą być przygotowane do odbioru. Najpóźniej w dniu odbioru odpadów należy złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis z ostatnich 3 lat (2020, 2019, 2018) – druki w załączeniu. Zachowanie ww. zasad pozwoli na sprawne przeprowadzenie zbiórki odpadów.
Nadzór nad realizacją zadania pełni Artur Szulc tel.: 86 888 90 04, e-mail: aszulc@gminawizna.pl.

Formularz informacji o otrzymanej pomocy de minimis (plik .doc)

Format pliku: doc | Rozmiar pliku: 47 KB

Zgoda na udział w programie (plik .doc)

Format pliku: doc | Rozmiar pliku: 14 KB

TOP