BIP Gminy WiznaOgłoszenie

o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Wiźnie

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 18 maj 2017 10:15
Data opublikowania: czwartek, 18 maj 2017 10:17
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 1317 razyOGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIZNA.

Informacja o podpisaniu umowy na dofinansowanie operacji pn.„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 172036B we wsi Zanklewo”

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 29 lip 2016 15:03
Data opublikowania: piątek, 29 lip 2016 15:04
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 4057 razy

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIZNA.

Informacja o podpisaniu umowy na dofinansowanie operacji pn.„Przebudowa drogi gminnej we wsi Sieburczyn – odcinek III”
Data powstania: piątek, 29 lip 2016 15:01
Data opublikowania: piątek, 29 lip 2016 15:02
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 4043 razy

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIZNA.

Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie operacji pn.„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 105617B Sieburczyn-Rutkowskie”
Data powstania: piątek, 29 lip 2016 14:59
Data opublikowania: piątek, 29 lip 2016 15:01
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 4066 razy

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIZNA.

podpisanie umowy o dofinansowaniu dla operacji pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 105630B – ul. Jana Pawła II w Wiźnie"
Data powstania: piątek, 29 lip 2016 14:47
Data opublikowania: piątek, 29 lip 2016 14:54
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 4060 razyZawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy

w dniu 9 grudnia 2014r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 3 gru 2014 14:41
Data opublikowania: środa, 3 gru 2014 14:44
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 10084 razy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Data powstania: czwartek, 9 paź 2014 14:40
Data opublikowania: czwartek, 9 paź 2014 14:52
Opublikował(a): Mariusz Juchimowicz
Zaakceptował(a): Mariusz Juchimowicz
Artykuł był czytany: 10574 razy

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację własnego zadania bieżącego dotyczącego organizacji imprezy „Zlotu Pamięci Września i Obrony 1939 r.”

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2010r. Nr 234 poz.1536 z późń. zm. ) oraz Uchwały Rady Gminy Wizna z dnia 30 grudnia 2004 r. Nr XXVII/ 109 / 04, w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania.

 

Wójt Gminy Wizna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację własnego zadania bieżącego dotyczącego organizacji imprezy „Zlotu Pamięci Września i Obrony w 1939 r.”.

Ogłoszenie konkursu:
1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

  1. organizacje pozarządowe nie będące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku,

  2. osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem pkt 4,

  3. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych, oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

  4. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie.

 1. Rodzaj zadania i wysokość dotacji na jego realizację:

  1. Zorganizowanie w dniach 13 – 14. 09. 2014r. w miejscowości Wizna „Zlotu Pamięci Września i Obrony w 1939 r.”.

  2. Środki publiczne przeznaczone na realizację tego zadania wynoszą 2 000,00zł.

 2. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia 21. 08. 2014 roku.

 1. Warunki przyznania dotacji:

  1. Celem zadania jest wspieranie realizacji zadań własnych gminy związanych z zorganizowaniem „Zlotu Pamięci Września i Obrony w 1939 r.” w miejscowości Wizna.

  2. Ofertę należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wizna, ul. Pl. Kpt. Raginisa 35, pokój nr 6 lub przesłać pocztą na adres : Urzędu Gminy Wizna, ul. Pl. Kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Urzędu lub data stempla pocztowego. Dodatkowych informacji można uzyskać w pokoju nr.6 lub pod numerem tel.(086)219 60 18 wew.34.

  3. Ofertę realizacji zadania należy złożyć według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).

  4. Do oferty należy dołączyć:
   - aktualny odpis potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru sądowego dotyczący statutu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności, oraz sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok. W przypadku organizacji działających krócej, za spełnienie wymogu uważa się sprawozdanie za okres: od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu.
   - harmonogram planowanych działań .

  5. Z budżetu gminy mogą być dotowane tylko zadania realizowane w miejscowości Wizna na rzecz mieszkańców gminy Wizna.

  6. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

  8. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Wójtem Gminy Wizna a podmiotem uprawnionym, według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej wyżej cytowanym.

  9. Podmiot dotowany, po zakończeniu realizacji zadania, zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej wyżej cytowanym.

 2. Termin i tryb stosowania przy wyborze oferty.

  1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 10 dni od daty końcowej składania ofert.

  2. Wyboru oferty dokona komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Wizna.

 

Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych realizowanych w 2013 roku: - w 2013 roku na zadanie z zakresu  upowszechniania  kultury fizycznej i sportu  ( „Zlot Pamięci Września 1939” przeznaczono kwotę       2.000,00zł.

W/z Wójta

mgr Józef Gawroński

Sekretarz Gminy

 

Data powstania: czwartek, 31 lip 2014 16:03
Data opublikowania: czwartek, 31 lip 2014 16:05
Opublikował(a): Mariusz Juchimowicz
Zaakceptował(a): Mariusz Juchimowicz
Artykuł był czytany: 11281 razy

KARTA DUŻEJ RODZINY

W ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych od 16 czerwca br. będzie można składać wnioski o Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

 

Karta Dużej Rodziny przeznaczona jest dla rodzin które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.
Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej:
1. rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka,
2. małżonek rodzica,
3. dziecko – przez które rozumie się także dziecko nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135, ze zm.).

Więcej informacji - Link do strony internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

 

Data powstania: piątek, 27 cze 2014 10:45
Data opublikowania: piątek, 27 cze 2014 10:46
Opublikował(a): Mariusz Juchimowicz
Zaakceptował(a): Mariusz Juchimowicz
Artykuł był czytany: 11642 razy

Zarządzenie 140/13

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Wizna w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2014
Data powstania: poniedziałek, 2 wrz 2013 11:46
Data opublikowania: poniedziałek, 2 wrz 2013 12:59
Opublikował(a): Mariusz Juchimowicz
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 13590 razy
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM W 2012 ROKU UDZIELONO ULG UMORZEŃ, ODROCZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY (POWYŻEJ 500 ZŁ)

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 22 maj 2013 09:56
Data opublikowania: środa, 22 maj 2013 10:05
Opublikował(a): Mariusz Juchimowicz
Zaakceptował(a): Mariusz Juchimowicz
Artykuł był czytany: 14238 razy


Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 16 kwi 2013 12:46
Data opublikowania: wtorek, 16 kwi 2013 12:48
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 14352 razy

Projekt uchwały

w sprawie podziału Gminy Wizna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Data powstania: środa, 23 sty 2013 07:48
Data opublikowania: środa, 23 sty 2013 07:50
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 15375 razyUchwała Nr XIX/97/12 Rady Gminy Wizna z dnia 12 września 2012 r.

w sprawie podziału gminy Wizna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Data powstania: wtorek, 18 wrz 2012 08:18
Data opublikowania: wtorek, 18 wrz 2012 08:20
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 16042 razy

projekt Uchwały Nr XIX/……./12

w sprawie podziału gminy Wizna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Data powstania: czwartek, 6 wrz 2012 08:11
Data opublikowania: czwartek, 6 wrz 2012 08:22
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 16150 razy
Informacja

 

 

Informacja o ilości osób startujących w naborze

 

oraz liczbie aplikacji

 

spełniających wymagania formalne

 

 

 

Podinspektora w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

 

(nazwa stanowiska pracy)

 

 

 

 

 

Informujemy, że :

 

 

  1. Do naboru na w/w stanowisko pracy zgłosiło się czterech kandydatów, z tego do drugiego etapu rekrutacji zakwalifikowała się 1 szt. aplikacji spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.


 

 

 

2) Test i rozmowa kwalifikacyjna kwalifikacyjny odbędą się w dniu 25 kwietnia 2012r.

 

.o godz. 10ºº. w Urzędzie Gminy Wizna

 

 

 

Wizna, 2012-04-18

 

(data )

 

Komisja Rekrutacyjna: (imiona i nazwisko)

 

 

 

1.Józef Gawroński

 

2.Elżbieta Stankiewicz

 

3. Jolanta Napiórkowska

 

 

 

 

Data powstania: środa, 18 kwi 2012 13:16
Data opublikowania: środa, 18 kwi 2012 13:22
Data edycji: piątek, 27 kwi 2012 11:56
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 17090 razy
Ilość edycji: 1

INFORMACJA

O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Wójt Gminy Wizna informuję, że w dn. 11. 04. 2012 r. został rozstrzygnięty konkurs na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn.

„Upowszechnianie sportu wśród młodzieży i osób dorosłych na terenie Gminy Wizna”.

Komisja Konkursowa w składzie :

1.      Józef Gawroński – Przewodniczący Komisji,

2.      Urszula Parzych – Członek Komisji,

3.      Jolanta Napiórkowska - Członek Komisji.

 

W ranach konkursu wpłynęła jedna oferta.

 

1.      Klubu  Sportowego  SKRA Wizna -  na realizację zadania  przyznano kwotę  50 000,00 zł ( pięćdziesiąt tysięcy zł).

                                                  Wójt Gminy Wizna

                                           dr inż.  Zbigniew Sokołowski

 

 

 

Data powstania: piątek, 13 kwi 2012 09:52
Data opublikowania: piątek, 13 kwi 2012 09:54
Opublikował(a): Parzych Urszula
Zaakceptował(a): Parzych Urszula
Artykuł był czytany: 17155 razy

Ogłoszenie o naborze

 

URZĄD GMINY WIZNA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Podinspektora w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

w wymiarze ½ etatu.

 

1.Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe preferowane administracyjne lub prawne.

 

2.Wymagania dodatkowe:

umiejętność stosowania przepisów prawnych, umiejętność bezkonfliktowej i efektywnej

współpracy, łatwość komunikowania się i przekazu informacji, zdolność podejmowania

decyzji oraz ponoszenia odpowiedzialności za ich skutki, obsługa komputera,

obowiązkowość, dyspozycyjność, terminowość, bardzo dobra organizacja pracy.

 

3. Wykonywanie zadań na stanowisku :

1) z zakresu obrony cywilnej,

2) z zakresu ochrony ludności,

3) z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

4) realizacja zadań w zakresie spraw związanych z wykonywaniem powszechnego

obowiązku wojskowego.

 

4.Wymagane dokumenty:

      1) list motywacyjny,

      2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

      3) oryginał kwestionariusza osobowego,

      4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

      5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania

      określonego stanowiska,

      6) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)

potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

      7) oświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przez datą

ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

     8) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie

pozostawać w innym stosunku pracy, jeżeli to uniemożliwiłby mu wykonywanie

obowiązków w wymiarze 1/2 etatu,

9)inne wymagane dokumenty określone w ogłoszeniu o naborze, a zwłaszcza

kwestionariusz kandydata na pracownika samorządowego zawierający informację, czy

kandydat pracował w samorządzie, przez jaki okres czasu, czy odbył służbę

przygotowawczą, czy zdał pomyślnie egzamin końcowy, itp.

10)kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który

zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia

21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych. Dotyczy naboru na wolne

stanowisko urzędnicze (stanowisko pracy znajduje się na II piętrze bez windy)

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę

upublicznienia ogłoszenia w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i

społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Ponadto mile widziany staż pracy.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późń. zm)”.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia 16 kwietnia 2012r. godz. 15ºº.

  pod adresem: Urząd Gminy Wizna

ul. Pl. Kpt. Raginisa 35

18-430 Wizna

 

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze”

podinspektora w Urzędzie Gminy Wizna 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Wizna w dniu 17 kwietnia o godz. 10ºº.

 

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Wiźnie ul. Pl. kpt.Raginisa 35 (pok. 6 ) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.wizna.pl/bip. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 862196018

Informacja o ilości osób startujących do naboru, w tym ilości aplikacji spełniających wymogi formalne i dopuszczonych do II etapu, wraz z terminem testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną powiadomieni pisemnie o terminie i miejscu przeprowadzenia testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.wizna.pl/bip oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Wiźnie przy ul. Pl. kpt. Raginisa 35 przez okres co najmniej trzech miesięcy od daty zakończenia procedury naboru.

 

  Wójt

 

dr inż. Zbigniew Sokołowski

 

Data powstania: czwartek, 5 kwi 2012 12:45
Data opublikowania: czwartek, 5 kwi 2012 12:49
Data edycji: czwartek, 5 kwi 2012 13:15
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 17885 razy
Ilość edycji: 2

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO REFERENTA DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej na wyżej wymienione stanowisko pracy wybrana została
Pani Małgorzata Żukowska zamieszkała w Wiźnie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Małgorzata Żukowska spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada wykształcenie wyższe oraz ponad dwuletni staż pracy. W drugim etapie konkursu otrzymała najwyższą liczbę punktów.

 

Data powstania: piątek, 30 mar 2012 12:00
Data opublikowania: piątek, 30 mar 2012 12:30
Opublikował(a): Mariusz Juchimowicz
Zaakceptował(a): Mariusz Juchimowicz
Artykuł był czytany: 16884 razy


Wyniki Konsultacji Społecznych Projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok.

 


 Wizna, 02 grudnia 2011 r.


 


 


Or. 033.8.2011


 


 


 


Wyniki Konsultacji Społecznych Projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok.


 


    Ogłoszenie o Konsultacjach Społecznych Projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2012  r. został zamieszczony w BIP Urzędu Gminy w Wiźnie na stronie internetowej  http://www.wizna.pl/ bip/  w zakładce „Ogłoszenia” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wiźnie.


    W terminie od dnia 24  listopada do dnia 01 grudnia 2011 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy Wizna  można było zgłaszać uwagi i opinie dotyczące Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi              na 2012 rok.


     W wyznaczonym terminie nie zgłosiła się żadna  z  organizacji pozarządowych  w celu zgłoszenia uwag  i opinii dotyczących  Projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok.


 


                                                                                                     Wójt Gminy Wizna


                                                                                                     dr inż. Zbigniew Sokołowski


 


 

Data powstania: poniedziałek, 5 gru 2011 12:52
Data opublikowania: poniedziałek, 5 gru 2011 12:56
Opublikował(a): Parzych Urszula
Zaakceptował(a): Parzych Urszula
Artykuł był czytany: 18036 razy

Zarządzenie Nr 11/11

Wójta Gminy Wizna z dnia 17 listopada 2011 roku

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Wizna

                  w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi                                                            

                  oraz innymi podmiotami na rok 2012

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 2  uchwały Nr XXXIX/191/10 Rady Gminy Wizna z dnia            9  września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania  z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 248, poz. 3025) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ogłasza się konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność na terenie gminy Wizna projektu uchwały Rady Gminy Wizna w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2012.

2. Projekt w/w uchwały stanowi załącznik nr 1 do mniejszego zarządzenia.

§ 2.

Ogłoszenie oraz przyjętą formę przeprowadzenia konsultacji określa załącznik nr 2 do  niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 WÓJT

dr inż. Zbigniew Sokołowski

 

 

 

                                                                                                           Załącznik Nr 1
                                                                                                           do zarządzenia Nr 11/11

                                                                        Wójta Gminy Wizna

                                                                                      z dnia 17 listopada 2011 roku

                       PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WIZNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2012


§ 1.

1.       Program współpracy Gminy Wizna z organizacjami pozarządowymi, zwany dalej „Gminą”, stanowi element polityki społeczno - finansowej gminy.

2.       Program określa zasady, zakres i formy współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w prowadzeniu działalności w sferze zadań publicznych, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „Ustawą”.


§ 2.

1.      Celem  programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi. Celami szczegółowymi programu są :

1)      poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Wizna.

2)      integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,

3)       prezentacja dorobku sektora i promowanie jego osiągnięć,

4)      wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych.

      2. Współpraca „Gminy”  z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.


§ 3.

1.      Ze strony „Gminy”  program realizuje:
Rada Gminy – w zakresie wytyczania założeń polityki społecznej i finansowej Gminy;
Wójt Gminy – w zakresie realizacji założeń powyższej polityki, przyznawania dotacji celowych i innych formach pomocy;
Referaty Urzędu Gminy – w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi;
wyznaczony pracownik Urzędu – w zakresie utrzymywania bieżących kontaktów pomiędzy samorządem i sektorem pozarządowym, opiniowania wniosków pochodzących od organizacji pozarządowych, doradztwo w sprawach dotyczących organizacji pozarządowych, dostarczaniu informacji organizacjom o innych niż samorządowe źródłach finansowania, konsultacji przy opracowywaniu wniosków o dofinansowanie ze źródeł ponad lokalnych.

2.       Ze strony organizacji pozarządowych przy realizacji programu współpracują organizacje pozarządowe i organizacje pożytku publicznego, z terenu „Gminy” lub których teren działania obejmuje teren „Gminy”.


§ 4.

Zakres współpracy obejmuje:
1) podejmowanie wspólnych działań na rzecz diagnozowania problemów i potrzeb mieszkańców „Gminy”;
2) współpraca przy opracowywaniu i realizacji programów na rzecz podnoszenia poziomu życia i szerszego zaspokajania potrzeb mieszkańców „Gminy”;
3) współpraca przy wykorzystywaniu środków z zewnętrznych źródeł finansowania;
4) koordynacja działań w celu rozwiązywania problemów społecznych;
5) wypracowanie sprawnego systemu informacji o aktualnie obowiązujących przepisach prawnych oraz źródłach i zasadach pozyskiwania środków na realizację programów;
6) promocja najskuteczniejszych i efektywnych rozwiązań realizowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i zaspokajania potrzeb mieszkańców „Gminy’;
7) inspirowanie działań na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej umożliwiającej wymianę informacji i doświadczeń w zakresie roli organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów społecznych regionu i środowisk lokalnych.


§ 5.

Formy współpracy obejmują:
1) zlecanie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2) udostępnienie, przez podmioty programu współpracy dostępnych pomieszczeń na spotkania, szkolenia, konferencje;
3) współpracę w gromadzeniu środków na działalność z innych źródeł niż budżet Gminy poprzez:
a) opiniowanie wniosków o dotacje celowe;
b) promowanie ciekawych programów mogących uzyskać środki z innych źródeł;
c) konsultacje projektów na etapie ich przygotowywania;
d) wspólne aplikowanie po środki zewnętrzne.
4) szkolenia i konsultacje w celu zwiększenia profesjonalizmu działań podejmowanych przez podmioty programu współpracy;
5) pomoc w nawiązywaniu kontaktów krajowych i międzynarodowych;
6) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu;
7) organizowanie, przez podmioty programu współpracy, spotkań informacyjnych rozumianych jako forum wymiany informacji na temat podejmowanych działań, możliwość wymiany doświadczeń i spostrzeżeń, nawiązania współpracy i koordynacji podejmowanych działań;
8) wspólne opracowanie systemu wymiany informacji rozumiane jako:
a) informowanie Urzędu Gminy oraz organizacji pozarządowych o aktualnie składanych i realizowanych projektach;
b) wzajemne informowanie się o aktualnych możliwościach składania wniosków o dotację;
c) koordynację podejmowanych działań.


§ 6.

 

Priorytetowymi zadaniami publicznymi są zadania z zakresu:

1)      nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

2)       wypoczynku dzieci i młodzieży,

3)      wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

§ 7.

 

„Gmina’  realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na podstawie rocznego programu współpracy i działania te obejmują rok kalendarzowy 2012.

 

§ 8.

 

Sposób realizacji programu.

1. Wójt Gminy każdorazowo zamieszcza informacje o planowanych

przedsięwzięciach związanych z realizacją Programu.

2. Wójt Gminy zleca, na podstawie przepisów ustawy, realizację zadań

publicznych.

3. Podmioty Programu realizują określone cele i stosują zasady współpracy.

 

 

§ 9.

 

„Gmina” współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

pożytku publicznego w ramach uchwalonego rocznego programu współpracy na rok

2012 przeznacza środki finansowe w wysokości określonej Uchwałą Budżetową.

 

§ 10.

 

1)      „Gmina” w trakcie wykonywania zadania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 „Ustawy” sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania, w tym wydatkowania przekazanych na realizację celu środków finansowych.

2)      W ramach kontroli upoważniony pracownik Urzędu może badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania. Kontrolowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji w terminie określonym przez sprawdzającego.

3)      Prawo do kontroli przysługuje upoważnionemu pracownikowi Urzędu zarówno w siedzibach jednostek, którym w ramach konkursu czy też trybu małych zleceń wskazano realizację zadania jak i w miejscach realizacji zadań. Urząd może żądać częściowych sprawozdań z wykonywanych zadań, a jednostki realizujące zlecone zadania zobowiązane są do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo –księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z „Ustawy”.  Nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, Wójt Gminy przedkładać będzie organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

 

§ 11.

 

Program Współpracy „Gminy’ z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 utworzony został na bazie projektu programu, który był konsultowany  z mieszkańcami a także z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

wymienionymi w art.3 ust.3 „Ustawy” funkcjonującymi na terenie gminy. Projekt programu zamieszczany jest na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu: www.wizna.pl.

Współpraca finansowa pomiędzy Gminą a organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz innymi organizacjami określonymi w „Ustawie” odbywa się każdorazowo po podpisaniu umów i uprzednim przystąpieniu do konkursu na wykonanie lub zlecenie zadań publicznych, ogłoszonym przez Urząd.

 

§ 12.

 

 

 1. Komisja konkursowa i jej przewodniczący powoływana jest zarządzeniem Wójta Gminy Wizna, niezwłocznie po zamknięciu konkursu ofert.
 2. Komisja konkursowa działa w oparciu o właściwe ustawy oraz zasady: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Wykonuje stosowne prace nad projektem i ostateczną wersja programu współpracy. W trybie konkursowym, a także w przypadku wpłynięcia wniosków w trybie małych zleceń dokonuje ich oceny i kwalifikacji.
 3. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:

1)      ocenia możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządową, podmioty  wymienione w art.3 ust. 3 „Ustawy” oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane;

2)      ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;

3)      ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne; uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 „Ustawy” udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego; uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 „Ustawy” wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

4)      uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 „Ustawy”, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 1. O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje prowadzące działalność dla mieszkańców „Gminy’. Podstawowym kryterium decydującym o udzielaniu przez gminę wsparcia dla organizacji jest działalność na rzecz „Gminy”  i jej mieszkańców.
 2. Ogłoszenie o konkursie zgodnie z ustawą zostanie zamieszczone na: tablicy ogłoszeń, BIP, stronie internetowej „Gminy”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 11/11

                                                                                                                                      Wójta Gminy Wizna

z dnia 17  listopada 2011 roku

 

WÓJT GMINY WIZNA

OGŁASZA KONSULTACJE

 

Ogłasza się konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność na terenie gminy Wizna  projektu uchwały Rady Gminy Wizna  w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2012.

 

 1. Przedmiot konsultacji.

 

Projekt uchwały sprawie w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2012.

 

 1. Termin konsultacji.

 

Od 24 listopada 2011r. do 01 grudnia  2011 r.

 

 1. Forma konsultacji.

 

Przyjmowanie uwag lub wniosków w Sekretariacie Urzędu Gminy Wizna.

 

      4. Adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt aktu prawa miejscowego.

www.wizna.pl

 

5. Komórka odpowiedzialna z przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji.

 

Referat Organizacyjny Oświaty i Promocji Urzędu Gminy Wizna.

 

 

 

 

 

 

WÓJT

dr inż. Zbigniew Sokołowski

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 18 lis 2011 11:37
Data opublikowania: piątek, 18 lis 2011 11:40
Opublikował(a): Mariusz Juchimowicz
Zaakceptował(a): Mariusz Juchimowicz
Artykuł był czytany: 18303 razy

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze głównego księgowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie

 

 

Komisja w wyniku przeprowadzonej analizy dokumentów złożonych przez kandydatów do konkursu na stanowisko urzędnicze głównego księgowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie stwierdza, że kandydatki , które zgłosiły się do naboru nie spełniają wymogów formalnych warunkujących  dopuszczenie do dalszego postępowania konkursowego.

Z uwagi na powyższe niniejszy  nabór nie wyłonił kandydata na stanowisko głównego księgowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie.

 

Komisja w składzie:

1.       Przewodniczący komisji – Alicja Karpińska

2.       Członek komisji   - Marta Szczęsna

3.       Sekretarz komisji – Barbara Boryszewska

 

 

 

Data powstania: środa, 9 lis 2011 14:17
Data opublikowania: środa, 9 lis 2011 14:22
Opublikował(a): Mariusz Juchimowicz
Zaakceptował(a): Mariusz Juchimowicz
Artykuł był czytany: 18413 razy

OGŁOSZENIE O NABORZE

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIŹNIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Głównego Księgowego w wymiarze ½ etatu

1.Wymagania niezbędne:

  - co najmniej wykształcenie średnie  ekonomiczne – ukończył średnią , policealną lub   

    pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

    preferowane jest posiadanie wykształcenia wyższego ekonomicznego – kandydat

    ukończył jednolite studia magisterskie ekonomiczne, wyższe studia zawodowe o

    kierunkach ekonomicznych, zarządzanie i finanse, uzupełniające studia magisterskie o

    kierunkach ekonomicznych lub ekonomiczne studia podyplomowe.

 

2.Wymagania dodatkowe:

    - 3 letni staż pracy w księgowości w jednostce budżetowej,

    - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciw mieniu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub

      za przestępstwo karne skarbowe,

    - znajomość ustawy o rachunkowości,

    - znajomość ustawy o finansach publicznych,

    - znajomość ustawy o samorządzie gminnym i o pomocy społecznej

    - znajomość przepisów podatkowych, płacowych, przepisów ZUS,

    - znajomość ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

    - znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,

    - znajomość przepisów księgowych VAT,

    - umiejętność obsługi komputera ( programów biurowych-edytorów tekstu i arkuszy  

       kalkulacyjnych, obsługi programów finansowo-księgowych, obsługa poczty 

       elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów internetowych),

    -  umiejętność stosowania przepisów prawnych, umiejętność bezkonfliktowej i efektywnej  

       współpracy, łatwość komunikowania się i przekazu informacji, zdolność podejmowania    

       decyzji oraz ponoszenia odpowiedzialności za ich skutki, obsługa komputera, 

       obowiązkowość, dyspozycyjność, terminowość, bardzo dobra organizacja pracy.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

   1) prowadzenie rachunkowości  Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie zgodnie z

        obowiązującymi przepisami i zasadami,

    2) prowadzenie gospodarki finansowej jednostki,

    3) Analiza środków przydzielonych z budżetu(ich wykorzystanie) i innych będących w

       dyspozycji jednostki.

   4) Dokonywanie  kontroli wewnętrznej.

   5) Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika

       jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego

       planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad prowadzenia i

       rozliczania inwentaryzacji.

  6) Udział w opracowywaniu planów dochodów i wydatków jednostek w oparciu o wytyczne

       Wójta Gminy Wizna.

  7) Opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej jednostek.

  8) Sporządzanie sprawozdawczości finansowej do Ministerstwa Finansów, Urzędu

      Statystycznego, Wójta, Rady Gminy i Komisji Rady.

  9) Zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez OPS,

10) Księgowanie operacji w posiadanym do dyspozycji programie komputerowym.

11) Sporządzanie poleceń przelewów.

12) Dekretacja dowodów księgowych rachunków i wyciągów bankowych. 

13) Koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych OPS.

14) Prowadzenie kartotek analitycznych środków trwałych.

15) Naliczanie i ewidencja umorzeń  środków trwałych.

16) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika OPS.

 

 

4.Wymagane dokumenty:

      1) list motywacyjny,

      2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

      3) oryginał kwestionariusza osobowego,

      4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

      5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania

          określonego stanowiska,

      6) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

      7) oświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przez datą ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

      8) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, jeżeli to uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu,

      9) kandydaci na wolne stanowisko kierownicze składają oprócz dokumentów, o których mowa wyżej, autorską propozycję pracy w danej komórce lub jednostce organizacyjnej oraz oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późń. zm.).

      10) inne dokumenty, tj.: kwestionariusz kandydata na pracownika samorządowego, ................................................................................................ .

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)”.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia 07 listopada 2011r. godz. 15³º

 

pod adresem:          Ośrodek Pomocy Społecznej

                               ul. Pl. Kpt. Raginisa 35

                                    18-430 Wizna

 

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze”

 

Głównego księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie.

 

            Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie  w dniu 08 listopada 2011r. o godz. 10ºº.

        

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie  ul. Pl. kpt. Raginisa 35 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.wizna.pl/bip. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0862196056.

Informacja o ilości osób startujących do naboru, w tym ilości aplikacji spełniających wymogi formalne i dopuszczonych do II etapu, wraz z terminem testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona   na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie. .

            Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną powiadomieni pisemnie o terminie i miejscu przeprowadzenia testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.wizna.pl/bip.  oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej  w Wiźnie przy ul. Pl. kpt. Raginisa 35 przez okres co najmniej trzech miesięcy od daty zakończenia procedury naboru.

                                                                                    

 

                                                                                                

 

 

Data powstania: wtorek, 18 paź 2011 11:23
Data opublikowania: wtorek, 18 paź 2011 11:26
Opublikował(a): Mariusz Juchimowicz
Zaakceptował(a): Mariusz Juchimowicz
Artykuł był czytany: 18432 razy

ZARZĄDZENIE Nr 5/2011

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie z dnia 17 października 2011 roku

 

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Wiźnie.

Na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późń. zm ), zarządzam co następuje:

§ l.

Ogłaszam nabór na stanowisko urzędnicze  Głównego księgowego.

§ 2.

Powołuje Komisję w celu przeprowadzenia naboru w składzie:

1. Karpińska Alicja                      - Przewodniczący Komisji,

2. Szczęsna Marta                        - Członek Komisji,

3. Boryszewska Barbara              - Sekretarz Komisji

 

                                                       § 3.

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie  stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 2/2011. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie  z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie.

                                                            § 4.

Ustala się harmonogram postępowania w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze:

1)      dnia 18 października 2011 r. - zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Wizna ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze,   

2) do dnia 07 listopada 2011r. (włącznie) - składanie dokumentów przez kandydatów,

3) od dnia  08 listopada  2011 r. - rozpoczęcie pracy Komisji,

4) dnia  09 listopada 2011 r. - ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,

5) dnia 21 listopada 2011r. - test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna

6) dnia 22 listopada  2011r.- ogłoszenie o wynikach naboru.                                            

                                                     § 5.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                             

 

Kierownik OPS

  Alicja Karpińska        

Data powstania: wtorek, 18 paź 2011 11:14
Data opublikowania: wtorek, 18 paź 2011 11:22
Opublikował(a): Mariusz Juchimowicz
Zaakceptował(a): Mariusz Juchimowicz
Artykuł był czytany: 18377 razy

Informacja

o rozstrzygnięciu konkursu

 


Wizna, dn. 02.09.2011r.


 


Or. 4040.7.2011


 


 


 


Informacja


o rozstrzygnięciu konkursu


 


           Wójt Gminy Wizna informuję, że w dn. 02.09.2011r. został rozstrzygnięty konkurs na realizację zadania dotyczącego organizacji imprezy „Zlotu Pamięci Września i Obrony 1939r.”


         Na realizację zgłoszonej w ramach konkursu oferty  przez ZHP – Hufiec Nadnarwiański w Łomży przyznano dotację w kwocie 2 000,00 zł .


 


                                                                                                Wójt Gminy Wizna


                                                                                          dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: piątek, 2 wrz 2011 12:46
Data opublikowania: piątek, 2 wrz 2011 12:51
Opublikował(a): Parzych Urszula
Zaakceptował(a): Parzych Urszula
Artykuł był czytany: 18586 razy

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację własnego zadania bieżącego dotyczącego organizacji imprezy „Zlotu Pamięci Września i Obrony 1939 r.”.

 

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2010 Nr 234 poz.1536 ) oraz Uchwały Rady Gminy Wizna z dnia 30 grudnia 2004 r. Nr. XXVII/ 109 / 04, w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji  celowej podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania.

Wójt Gminy Wizna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację własnego zadania bieżącego dotyczącego organizacji imprezy „Zlotu Pamięci Września i Obrony w 1939 r.”.

Ogłoszenie konkursu:
1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

1)      organizacje pozarządowe nie będące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku,

2)      osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust.4,

3)      osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów  o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych, oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

4)      stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie,

2.      Rodzaj  zadania i wysokość dotacji na  jego realizację:

1)      Zorganizowanie w dniach 10 – 11. 09. 2011 r. w miejscowości Wizna „Zlotu Pamięci Września i Obrony w 1939 r.”.

2)      Środki publiczne przeznaczone na realizację tego zadania wynoszą 2 000,00zł.

3.      Termin składania ofert:

            Oferty należy składać w terminie do dnia 22. 08. 2011 roku.   

4.      Warunki przyznania dotacji:

1)      Celem zadania jest wspieranie realizacji zadań własnych gminy związanych    z zorganizowaniem „Zlotu  Pamięci Września i Obrony w 1939 r.” w miejscowości Wizna.

2)      Ofertę należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wizna, ul. Pl. Kpt. Raginisa 35, pokój nr 6 lub przesłać pocztą na adres : Urzędu Gminy Wizna, ul. Pl. Kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Urzędu lub data stempla pocztowego. Dodatkowych informacji można uzyskać w pokoju nr 6 lub pod numerem tel.(086)219 60 18 wew.21.

3)      Ofertę realizacji zadania należy złożyć według wzoru  określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty  i ramowego wzoru umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U. Nr 6, poz. 25).

4)      Do oferty należy dołączyć:
- aktualny odpis potwierdzający wpis do ewidencji lub rejestru sądowego dotyczący statutu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności, oraz sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok. W przypadku organizacji działających krócej, za spełnienie wymogu uważa się sprawozdanie za okres: od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu.
- harmonogram planowanych działań .

5)      Z budżetu gminy mogą być dotowane tylko zadania realizowane w miejscowości Wizna na rzecz mieszkańców gminy Wizna.

6)      Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7)      Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

8)      Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Wójtem Gminy Wizna a podmiotem uprawnionym, według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty  i ramowego wzoru umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U. Nr 6, poz. 25).

9)       Podmiot dotowany, po zakończeniu realizacji zadania, zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty  i ramowego wzoru umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U. Nr 6, poz. 25).

5.      Termin i tryb stosowania przy wyborze oferty.

1)      Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 10 dni od daty końcowej składania ofert.

2)      Wyboru oferty dokona Wójt Gminy Wizna po zasięgnięciu opinii właściwej ze względu na merytoryczny zakres zadania stałej Komisji Rady Gminy.

Wójt Gminy Wizna

dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: poniedziałek, 1 sie 2011 12:51
Data opublikowania: poniedziałek, 1 sie 2011 13:04
Opublikował(a): Parzych Urszula
Zaakceptował(a): Parzych Urszula
Artykuł był czytany: 18884 razy

ZARZĄDZENIE Nr 4/2011

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie z dnia 27 lipca 2011 roku

 

ZARZĄDZENIE Nr 4/2011

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie

z dnia 27 lipca 2011 roku

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Wiźnie.

Na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późń. zm ), zarządzam co następuje:

§ l.

Ogłaszam nabór na stanowisko urzędnicze  Głównego księgowego.

§ 2.

Powołuje Komisję w celu przeprowadzenia naboru w składzie:

1. Karpińska Alicja                      - Przewodniczący Komisji,

2. Szczęsna Marta                        - Członek Komisji,

3. Boryszewska Barbara              - Sekretarz Komisji

 

                                                       § 3.

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie  stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 2/2011. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie  z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie.

                                                            § 4.

Ustala się harmonogram postępowania w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze:

1) dnia 28 lipca 2011 r. - zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Wizna ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze,  

2) do dnia 16 sierpnia 2011r. (włącznie) - składanie dokumentów przez kandydatów,

3) od dnia  17 sierpnia  2011 r. - rozpoczęcie pracy Komisji,

4) dnia  18 sierpnia 2011 r. - ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają                            

                                            wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,

5) dnia 26 sierpnia 2011r. - test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna

6) dnia 29 sierpnia  2011r.- ogłoszenie o wynikach naboru.                                                

                                                        

                                                       § 5.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                     Kierownik OPS

                                                                                                      Alicja Karpińska        

Data powstania: czwartek, 28 lip 2011 10:50
Data opublikowania: czwartek, 28 lip 2011 10:55
Opublikował(a): Mariusz Juchimowicz
Zaakceptował(a): Mariusz Juchimowicz
Artykuł był czytany: 18882 razy

Ogłoszenie o naborze

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIŹNIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Głównego Księgowego w wymiarze ½ etatu

1.Wymagania niezbędne:

  - co najmniej wykształcenie średnie  ekonomiczne – ukończył średnią , policealną lub   

    pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

    preferowane jest posiadanie wykształcenia wyższego ekonomicznego – kandydat

    ukończył jednolite studia magisterskie ekonomiczne, wyższe studia zawodowe o

    kierunkach ekonomicznych, zarządzanie i finanse, uzupełniające studia magisterskie o

    kierunkach ekonomicznych lub ekonomiczne studia podyplomowe.

 

2.Wymagania dodatkowe:

    - 3 letni staż pracy w księgowości w jednostce budżetowej,

    - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciw mieniu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub

      za przestępstwo karne skarbowe,

    - znajomość ustawy o rachunkowości,

    - znajomość ustawy o finansach publicznych,

    - znajomość ustawy o samorządzie gminnym i o pomocy społecznej

    - znajomość przepisów podatkowych, płacowych, przepisów ZUS,

    - znajomość ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

    - znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,

    - znajomość przepisów księgowych VAT,

    - umiejętność obsługi komputera ( programów biurowych-edytorów tekstu i arkuszy  

       kalkulacyjnych, obsługi programów finansowo-księgowych, obsługa poczty 

       elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów internetowych),

    -  umiejętność stosowania przepisów prawnych, umiejętność bezkonfliktowej i efektywnej  

       współpracy, łatwość komunikowania się i przekazu informacji, zdolność podejmowania    

       decyzji oraz ponoszenia odpowiedzialności za ich skutki, obsługa komputera, 

       obowiązkowość, dyspozycyjność, terminowość, bardzo dobra organizacja pracy.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

   1) prowadzenie rachunkowości  Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie zgodnie z

        obowiązującymi przepisami i zasadami,

    2) prowadzenie gospodarki finansowej jednostki,

    3) Analiza środków przydzielonych z budżetu(ich wykorzystanie) i innych będących w

       dyspozycji jednostki.

   4) Dokonywanie  kontroli wewnętrznej.

   5) Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika

       jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego

       planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad prowadzenia i

       rozliczania inwentaryzacji.

  6) Udział w opracowywaniu planów dochodów i wydatków jednostek w oparciu o wytyczne

       Wójta Gminy Wizna.

  7) Opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej jednostek.

  8) Sporządzanie sprawozdawczości finansowej do Ministerstwa Finansów, Urzędu

      Statystycznego, Wójta, Rady Gminy i Komisji Rady.

  9) Zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez OPS,

10) Księgowanie operacji w posiadanym do dyspozycji programie komputerowym.

11) Sporządzanie poleceń przelewów.

12) Dekretacja dowodów księgowych rachunków i wyciągów bankowych. 

13) Koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych OPS.

14) Prowadzenie kartotek analitycznych środków trwałych.

15) Naliczanie i ewidencja umorzeń  środków trwałych.

16) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika OPS.

 

 

4.Wymagane dokumenty:

      1) list motywacyjny,

      2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

      3) oryginał kwestionariusza osobowego,

      4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

      5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania

          określonego stanowiska,

      6) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

      7) oświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przez datą ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

      8) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, jeżeli to uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu,

      9) kandydaci na wolne stanowisko kierownicze składają oprócz dokumentów, o których mowa wyżej, autorską propozycję pracy w danej komórce lub jednostce organizacyjnej oraz oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późń. zm.).

      10) inne dokumenty, tj.: kwestionariusz kandydata na pracownika samorządowego, ................................................................................................ .

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)”.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia 16 sierpnia 2011r. godz. 15³º

 

pod adresem:          Ośrodek Pomocy Społecznej

                               ul. Pl. Kpt. Raginisa 35

                                    18-430 Wizna

 

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze”

 

Głównego księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie.

 

            Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie  w dniu 17 sierpnia 2011r. o godz. 10ºº.

        

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie  ul. Pl. kpt. Raginisa 35 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.wizna.pl/bip. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0862196056.

Informacja o ilości osób startujących do naboru, w tym ilości aplikacji spełniających wymogi formalne i dopuszczonych do II etapu, wraz z terminem testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona   na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie. .

            Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną powiadomieni pisemnie o terminie i miejscu przeprowadzenia testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.wizna.pl/bip.  oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej  w Wiźnie przy ul. Pl. kpt. Raginisa 35 przez okres co najmniej trzech miesięcy od daty zakończenia procedury naboru.

                                                                                    

 

                                                                                                

 

 

Data powstania: czwartek, 28 lip 2011 10:41
Data opublikowania: czwartek, 28 lip 2011 10:54
Opublikował(a): Mariusz Juchimowicz
Zaakceptował(a): Mariusz Juchimowicz
Artykuł był czytany: 19029 razy

Ogłoszenie

 

 

 

 

      Urząd Statystyczny w Białymstoku za pośrednictwem Urzędu Gminy Wizna informuję, że w dniach od 01 do 11 lipca 2011 roku drogą wywiadu telefonicznego będzie przeprowadzany spis kontrolny, który obejmie osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu.Ogłoszenie

 

 

                                                     

Pliki do pobrania:


OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIŹNIE

  Głównego Księgowego w wymiarze ½ etatu


1.Wymagania niezbędne:


  - co najmniej wykształcenie średnie  ekonomiczne – ukończył średnią , policealną lub    pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,    preferowane jest posiadanie wykształcenia wyższego ekonomicznego – kandydat   ukończył jednolite studia magisterskie ekonomiczne, wyższe studia zawodowe o    kierunkach ekonomicznych, zarządzanie i finanse, uzupełniające studia magisterskie o  kierunkach ekonomicznych lub ekonomiczne studia podyplomowe.


 2.Wymagania dodatkowe:


    - 3 letni staż pracy w księgowości w jednostce budżetowej,


    - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciw mieniu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub  za przestępstwo karne skarbowe,


    - znajomość ustawy o rachunkowości,


    - znajomość ustawy o finansach publicznych,


    - znajomość ustawy o samorządzie gminnym i o pomocy społecznej


    - znajomość przepisów podatkowych, płacowych, przepisów ZUS,


    - znajomość ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego


    - znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,


    - znajomość przepisów księgowych VAT,


    - umiejętność obsługi komputera ( programów biurowych-edytorów tekstu i arkuszy  kalkulacyjnych, obsługi programów finansowo-księgowych, obsługa poczty elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów internetowych),


    -  umiejętność stosowania przepisów prawnych, umiejętność bezkonfliktowej i efektywnej  współpracy, łatwość komunikowania się i przekazu informacji, zdolność podejmowania  decyzji oraz ponoszenia odpowiedzialności za ich skutki, obsługa komputera,     obowiązkowość, dyspozycyjność, terminowość, bardzo dobra organizacja pracy.


 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


   1) prowadzenie rachunkowości  Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie zgodnie z  obowiązującymi przepisami i zasadami,


    2) prowadzenie gospodarki finansowej jednostki,


    3) Analiza środków przydzielonych z budżetu(ich wykorzystanie) i innych będących w  dyspozycji jednostki.


   4) Dokonywanie  kontroli wewnętrznej.


   5) Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika  jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad prowadzenia i  rozliczania inwentaryzacji.


  6) Udział w opracowywaniu planów dochodów i wydatków jednostek w oparciu o wytyczne    Wójta Gminy Wizna.


  7) Opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej jednostek.


  8) Sporządzanie sprawozdawczości finansowej do Ministerstwa Finansów, Urzędu    Statystycznego, Wójta, Rady Gminy i Komisji Rady.


  9) Zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez OPS,


10) Księgowanie operacji w posiadanym do dyspozycji programie komputerowym.


11) Sporządzanie poleceń przelewów.


12) Dekretacja dowodów księgowych rachunków i wyciągów bankowych. 


13) Koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych OPS.


14) Prowadzenie kartotek analitycznych środków trwałych.


15) Naliczanie i ewidencja umorzeń  środków trwałych.


16) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika OPS.


 4.Wymagane dokumenty:


      1) list motywacyjny,


      2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,


      3) oryginał kwestionariusza osobowego,


      4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),


      5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania    określonego stanowiska,


      6) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,


      7) oświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przez datą ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,


      8) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, jeżeli to uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu,


      9) kandydaci na wolne stanowisko kierownicze składają oprócz dokumentów, o których mowa wyżej, autorską propozycję pracy w danej komórce lub jednostce organizacyjnej oraz oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późń. zm.).


      10) inne dokumenty, tj.: kwestionariusz kandydata na pracownika samorządowego, ................................................................................................ .


 Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)”.


 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia 18 maja 2011r. godz. 15³º


 pod adresem:          Ośrodek Pomocy Społecznej


                                     ul. Pl. Kpt. Raginisa 35


                                           18-430 Wizna


 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze” Głównego księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie.


            Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


 Otwarcie ofert nastąpi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie  w dniu 19 maja 2011r. o godz. 10ºº.


 Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie  ul. Pl. kpt. Raginisa 35 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.wizna.pl/bip. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0862196056.


Informacja o ilości osób startujących do naboru, w tym ilości aplikacji spełniających wymogi formalne i dopuszczonych do II etapu, wraz z terminem testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona   na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie.


            Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną powiadomieni pisemnie o terminie i miejscu przeprowadzenia testu i rozmowy kwalifikacyjnej.


 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.wizna.pl/bip.  oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej  w Wiźnie przy ul. Pl. kpt. Raginisa 35 przez okres co najmniej trzech miesięcy od daty zakończenia procedury naboru.


                                                                             KIEROWNIK


                                                                         Alicja Karpińska


 


                                                                                                


 


OGŁOSZENIE

Ogłoszenie konkursu ofert na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 2 lut 2011 14:09
Data opublikowania: środa, 2 lut 2011 14:13
Opublikował(a): Parzych Urszula
Zaakceptował(a): Parzych Urszula
Artykuł był czytany: 23579 razy

Wyniki Konsultacji Społecznych Projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 rok.

 

Wizna,10 listopada 2010r.

Or. 0717-7/10

 

 

Wyniki Konsultacji Społecznych Projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 rok.

 

 

    Ogłoszenie o  Konsultacji Społecznych Projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 r. został zamieszczony w BIP Urzędu Gminy w Wiźnie na stronie internetowej  http://www.wizna.pl/ bip/  w zakładce „Ogłoszenia” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wiźnie.

    W terminie od dnia 20 października do dnia 27 października 2010 r. drogą mailową na adres : wizna@wizna.pl  można było zgłaszać uwagi i opinie dotyczące Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 rok.

    W dniu 28 października 2010 r. w Urzędzie Gminy w Wiźnie  odbyło się spotkanie Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

     W wyznaczonym terminie nie zgłosiła się żadna  z  organizacji pozarządowych  w celu zgłoszenia uwag i opinii dotyczących  Projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 rok.

 

 

                                                

                                                        WÓJT

                                                             dr inż. Zbigniew Sokołowski

 

 

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 12 lis 2010 09:35
Data opublikowania: piątek, 12 lis 2010 09:40
Opublikował(a): Parzych Urszula
Zaakceptował(a): Parzych Urszula
Artykuł był czytany: 25796 razy

Konsultacje - Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 

Urząd Gminy  w Wiźnie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Wizna do wyrażenia opinii w przedmiocie projektu Programu Współpracy z Organizacjami Poza­rządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.

Konsultacje prowadzi Referat Organizacyjny Oświaty i Promocji. Uwagi i opinie prosimy zgłaszać w terminie od dnia 20 października do dnia 27 października 2010 r. drogą mailową na adres:wizna@wizna.pl

Dnia 28 października 2010 r. o godzinie 1000  w Urzędzie Gminy w Wiźnie odbędzie się spotkanie Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, na które zapraszamy.

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 20 paź 2010 13:36
Data opublikowania: środa, 20 paź 2010 13:46
Opublikował(a): Parzych Urszula
Zaakceptował(a): Parzych Urszula
Artykuł był czytany: 26005 razy


Powszechny Spis Rolny

 

 

www.spis.gov.pl


www.stat.gov.pl


 

 

 

Powszechny Spis Rolny odbędzie się w dniach

 

1 IX – 31 X 2010 r.

 

(według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r., godz. 24:00)

 

 

 

Powszechny Spis Rolny 2010 to przeprowadzane na terenie całego kraju badanie, pozwalające opisać sytuację społeczną i gospodarczą polskiego rolnictwa. Spis umożliwi m.in.: zebranie aktualnych informacji o polskim rolnictwie, opisanie zmian, jakie zaszły
w polskim rolnictwie od ostatniego spisu rolnego w 2002 r. oraz wykonanie zobowiązań międzynarodowych.

 

Dane z PSR 2010 będą wykorzystywane przy podejmowaniu wielu decyzji, w tym oddziałujących bezpośrednio na obszar rolnictwa (polityka rolna, struktura agrarna, programy dotyczące rozwoju obszarów wiejskich).

 

Podstawą prawną przeprowadzenia PSR 2010 jest:

 


 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008  z 19 listopada 2008 r. oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 (Dz. U. UE nr L 321
  z dnia 1 grudnia 2008 r.)

 • ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 126, poz. 1040),

 

Dane zbierane będą w następujący sposób:

 


 • przed rozpoczęciem spisu formularze spisowe zostaną zasilone danymi pochodzącymi z systemów informacyjnych,

 • samopis internetowy (CAII) w dniach – 1 IX – 17 X,

 • wywiad telefoniczny realizowany przez ankieterów statystycznych (CATI)
  w dniach 8 IX – 31 X,

 • wywiad realizowany przez rachmistrza spisowego (CAPI) w dniach 8 IX - 31 X.

 

We wszystkich metodach zbierania danych wykorzystywany będzie formularz elektroniczny.

 

Wszystkie dane osobowe oraz dane indywidualne zbierane i gromadzone podczas prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie w ramach tajemnicy statystycznej.

 

Pytania można zadawać na stronie internetowej www.stat.gov.pl, w części „pytania do GUS”. Odpowiedzi na pytania dotyczące spisu udziela również Rzecznik Prasowy Prezesa GUS (spis@stat.gov.pl ; rzecznik@stat.gov.pl).

 

 

Data powstania: poniedziałek, 19 lip 2010 11:30
Data opublikowania: poniedziałek, 19 lip 2010 11:37
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 27549 razy


WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM W 2009 ROKU UDZIELONO UMORZEŃ , ODROCZEŃ ORAZ KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ (POWYŻEJ 500 ZŁ)

L.p.

Nazwisko i imię lub nazwa

z zaległości

I rata

II rata

III rata

IV rata

RAZEM

Przyczyna umorzenia

1

Mankiewicz Krzysztof, zam. Kramkowo 62

418,00

208,00

 

 

 

626,00

Ważny interes podatnika

2

Milewski Sławomir, zam. Kramkowo 50

 

367,00

183,00

 

407,00

957,00 zł

Ważny interes podatnika

3

Nitkiewicz Witold, zam. Wizna, ul. Czarnieckiego 128

 

 

279,00

 

279,00

558,00 zł

Ważny interes podatnika

 

                                                RAZEM

418,00 zł

575,00

462,00

 

686,00

2 141,00

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 25 maj 2010 11:52
Data opublikowania: wtorek, 25 maj 2010 12:13
Data edycji: wtorek, 25 maj 2010 12:14
Opublikował(a): Mariusz Juchimowicz
Zaakceptował(a): Mariusz Juchimowicz
Artykuł był czytany: 29156 razy
Ilość edycji: 2

INFORMACJA

o wyznaczonych na obszarze gminy Wizna miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 17 maj 2010 14:39
Data opublikowania: poniedziałek, 17 maj 2010 14:46
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 29580 razy

INFORMACJA

o rozstrzygnięciu konkursu

 

Wójt Gminy Wizna informuję, że w dn. 31.03.2010 r. został rozstrzygnięty konkurs na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Na realizację zgłoszonych w ramach konkursu ofert przyznano następujące dotację:

Zadanie 1. Upowszechnienie sportu wśród młodzieży i osób dorosłych na terenie Gminy Wizna ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń i aktywności w rozwoju piłki nożnej.

- kwota dotacji - 50 000,00 zł tj.:

1.      Klub Sportowy  SKRA Wizna na realizację zadania - przyznano

kwotę 50 000,00 zł ( pięćdziesiąt tysięcy zł),

Zadanie 2. Szkolenie młodzieży sportowo uzdolnionej w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu Gminy Wizna.

- kwota dotacji – 10 000,00 zł tj.:

1.      Uczniowskiego Klubu Sportowego „Narew” na realizację zadania – przyznano kwotę 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy zł).

 

 

 

 

Wójt

dr inż. Zbigniew Sokołowski

 

Data powstania: czwartek, 1 kwi 2010 12:22
Data opublikowania: czwartek, 1 kwi 2010 12:24
Opublikował(a): Parzych Urszula
Zaakceptował(a): Parzych Urszula
Artykuł był czytany: 31653 razy

Ogłoszenie

 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


 


na stanowisko podinspektora w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej


i Rolnictwa w Urzędu Gminy Wizna


 


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Małgorzata Żukowska zam. Wizna.


 


Uzasadnienie dokonanego wyboru:


 


Pani Małgorzata Żukowska jest absolwentką Uniwersytetu w Białymstoku. Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego uzyskała największą liczbę punktów. Spełnia wymagania niezbędne tj. zna obsługę programów komputerowych, poczty elektronicznej. Wymagania te kwalifikują  Panią Małgorzatę Żukowską na stanowisko podinspektora w  Referacie  Inwestycji ,Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu


Gminy Wizna.


                           


                   Wójt


       dr inż. Zbigniew Sokołowski


 


 


 


 Ogłoszenie

Informacja o ilości osób startujących w naborze


oraz liczbie aplikacji


spełniających wymagania formalne


 


Podinspektora  w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa.


(nazwa stanowiska pracy)


 


 


Informujemy, że :


 


1)      Do naboru w/w stanowisko pracy zgłosiło się  sześciu    kandydatów, z tego do drugiego    etapu rekrutacji zakwalifikowało się  trzy szt. aplikacji spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.


 


     2)  Test i rozmowa kwalifikacyjna odbędą się w  


         dniu   24  lutego    2010r.o godz. 13ºº                                    w    Urzędzie       Gminy  Wizna.


 


 


Wizna, 2010-02-17                                                             


                (data )                                                            


                                                 Komisja Rekrutacyjna:


 


                                                   1. Elżbieta Stankiewicz


                                                               2. Kazimierz Jancewicz


                                                               3. Jolanta Napiórkowska


           


 


OGŁOSZENIE

Ogłoszenie konkursu ofert na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie ( Dz. U. Nr. 96 poz. 873 z późn. zm. ) oraz Uchwały Rady Gminy Wizna z dnia 30 grudnia 2004 r. Nr. XXVII/ 109 / 04,

w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania.

Wójt Gminy Wizna ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu p.n.

Kultura fizyczna i sport

Ogłoszenie konkursu

1) upowszechnienie sportu wśród młodzieży i osób dorosłych na terenie Gminy Wizna ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń i aktywności w rozwoju piłki nożnej, gdzie w skład zespołu piłkarskiego powinni wchodzić głównie zawodnicy miejscowi.
Środki publiczne przeznaczone na realizację tego zadania wynoszą 50 000,00zł.
2) szkolenie młodzieży sportowo uzdolnionej w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu Gminy Wizna.
Środki publiczne przeznaczone na realizację tego zadania wynoszą 10 000,00zł.

Dotacje w powyższych kwotach na realizację wymienionych zadań zostaną przekazane na specjalne w tym celu wyodrębnione rachunki podmiotów realizujących zadanie.
a) w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy,
b) w 2 transzach płatności w zależności od rodzaju i czasu trwania wykonywanego zadani,.
c)zachowana zostanie ciągłość finansowa, czyli uwzględnione zostaną rachunki wchodzące w zakres tej umowy, wystawione w roku kalendarzowym 2010.                                                                                                                                                                        

Zadanie powinno być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków:
1) organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o dofinansowaniu zadania przez gminę,
2) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli określa ustawa.

 Oferty na realizację zadań należy składać w nieprzekraczalnym terminie do  10 marca 2010 r.  w budynku Urzędu Gminy Wizna ul. Plac Kapitana Raginisa 35 pokój nr 6.
Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 193, poz. 1891).
Oferty zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 30 dni od terminu ich złożenia.
Wyboru oferty dokona Wójt Gminy Wizna po zasięgnięciu opinii właściwej ze względu na merytoryczny zakres zadania stałej Komisji Rady Gminy.

Przy dokonaniu wybory oferty wybierający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1. realną oceną możliwości realizacji zadania przez poszczególne podmioty biorące udział w konkursie,
2. ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w szczególności w odniesieniu do możliwości realizacji zakresu rzeczowego zadania,
3. wysokością posiadanych środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
4. oceną możliwości realizacji zadania z uwzględnieniem potencjału fachowego i technicznego posiadanego przez kandydata.


                                           Wójt Gminy Wizna

Dr inż. Zbigniew Sokołowski 

Data powstania: środa, 10 lut 2010 11:04
Data opublikowania: środa, 10 lut 2010 11:07
Opublikował(a): Mariusz Juchimowicz
Zaakceptował(a): Mariusz Juchimowicz
Artykuł był czytany: 32890 razy

Ogłoszenie o naborze

URZĄD GMINY  WIZNA


OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY


 


Podinspektora w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa


w wymiarze ½ etatu.


 


1.Wymagania niezbędne:


    - wykształcenie wyższe magisterskie administracyjne, prawne.


 


2.Wymagania dodatkowe:


    umiejętność stosowania przepisów prawnych, umiejętność bezkonfliktowej i efektywnej  


    współpracy, łatwość komunikowania się i przekazu informacji, zdolność podejmowania    


    decyzji oraz ponoszenia odpowiedzialności za ich skutki, obsługa komputera, 


    obowiązkowość, dyspozycyjność, terminowość, bardzo dobra organizacja pracy.


 


3. Wykonywanych zadań na stanowisku :


      1) z zakresu  obrony cywilnej,


      2) z zakresu  ochrony ludności,


      3) z zakresu ochrony przeciwpożarowej,


      4) realizacja zadań w zakresie spraw związanych z wykonywaniem powszechnego


          obowiązku  wojskowego.


 


4.Wymagane dokumenty:


      1) list motywacyjny,


      2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,


      3) oryginał kwestionariusza osobowego,


      4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),


      5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania


          określonego stanowiska,


      6) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)


        potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,


      7) oświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przez datą  


        ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,


     8) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie    


       pozostawać w innym stosunku pracy, jeżeli to uniemożliwiłby mu wykonywanie    


       obowiązków w wymiarze 1/2 etatu,


 9)inne wymagane dokumenty określone w ogłoszeniu o naborze, a zwłaszcza  


    kwestionariusz kandydata na pracownika samorządowego zawierający informację, czy    


    kandydat pracował w samorządzie, przez jaki okres czasu, czy odbył służbę


    przygotowawczą, czy zdał pomyślnie egzamin końcowy, itp.


 


Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”.


 


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia 15 lutego 2010r. godz. 15ºº.


                             pod adresem:          Urząd Gminy Wizna


ul. Pl. Kpt. Raginisa 35


18-430 Wizna


 


w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze”


podinspektora w Urzędzie Gminy Wizna 


            Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


 


Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy  Wizna  w dniu 16 lutego o godz. 10ºº.


           


Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Wiźnie  ul. Pl. kpt.Raginisa 35 (pok. 6 ) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.wizna.pl/bip. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0862196018


Informacja o ilości osób startujących do naboru, w tym ilości aplikacji spełniających wymogi formalne i dopuszczonych do II etapu, wraz z terminem testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.


            Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną powiadomieni pisemnie o terminie i miejscu przeprowadzenia testu i rozmowy kwalifikacyjnej.


 


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.wizna.pl/bip oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy  w Wiźnie przy ul. Pl. kpt. Raginisa 35 przez okres co najmniej trzech miesięcy od daty zakończenia procedury naboru.


                                                                                     


                                                                                                                        Wójt


 


                                                                                                         dr inż. Zbigniew Sokołowski


 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Aleksandra Małgorzata Armo zam. Srebrowo.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Aleksandra Małgorzata Armo jest absolwentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego uzyskała największą liczbę punktów. Spełnia wymagania niezbędne tj. zna obsługę programów komputerowych ( Microsoft Word, Microsoft Exel, Microsoft Office, Multi Cash,

Bresok). Wymagania te kwalifikują  Panią Aleksandrę Małgorzatę Armo na stanowisko podinspektora w  Referacie  Inwestycji ,Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu

Gminy Wizna.

                           

                        Wójt

 dr inż. Zbigniew Sokołowski

 


Informacja o naborze

Informacja o ilości osób startujących w naborze

oraz liczbie aplikacji

spełniających wymagania formalne

 

podinspektora w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

 

 

Informujemy, że :

1)      Do naboru w/w stanowisko pracy zgłosiło się czterech kandydatów, z tego do drugiego  etapu rekrutacji zakwalifikowało się cztery szt. aplikacji spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

 

     2)  Test i rozmowa kwalifikacyjna odbędą się w dniu 23

           listopada 2009r.o godz. 11ºº w Urzędzie Gminy

          Wizna.                                                   

                                                                          
Wizna 2009-11-18

                                                Komisja Rekrutacyjna:

 

                                             1.Józef Gawroński

                                             2.Elżbieta Stankiewicz

                                             3. Jolanta Napiórkowska

 

 

 


Ogłoszenia o zmianie PKD

 

                Wójt Gminy Wizna  informuje, iż traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności ( PKD) , ( Dz.U. z 2007r. Nr 251, poz.1885 z późń. zm.)

do dnia 31 grudnia 2009r. należy zmienić klasyfikację w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 

                                                                                                                                                                  Wójt

dr inż. Zbigniew Sokołowski

                


Ogłoszenie o naborze

URZĄD GMINY  WIZNA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Podinspektora w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

w wymiarze ½ etatu.

 

1.Wymagania niezbędne:

    - wykształcenie wyższe magisterskie rolnicze lub ochrony środowiska.

 

2.Wymagania dodatkowe:

    umiejętność stosowania przepisów prawnych, umiejętność bezkonfliktowej i efektywnej  

    współpracy, łatwość komunikowania się i przekazu informacji, zdolność podejmowania    

    decyzji oraz ponoszenia odpowiedzialności za ich skutki, obsługa komputera, 

    obowiązkowość, dyspozycyjność, terminowość, bardzo dobra organizacja pracy.

 

3. Wykonywanych zadań na stanowisku :

   1) z zakresu gospodarki komunalnej oraz gospodarowania nieruchomościami   stanowiącymi   

        własność  Gminy,

2) z zakresu ochrony środowiska,

      3) z zakresu gospodarki wodnej,

      4) z zakresu gospodarki mieszkaniowej,

      5) z zakresu rolnictwa,

      6) całokształt działań w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej na terenie  Gminy Wizna,

      7) wykonywanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

      8) realizacja zadań w zakresie spraw związanych z wykonywaniem powszechnego

          obowiązku  wojskowego.

 

4.Wymagane dokumenty:

      1) list motywacyjny,

      2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

      3) oryginał kwestionariusza osobowego,

      4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

      5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania

          określonego stanowiska,

      6) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)

        potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

      7) oświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przez datą  

        ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

     8) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie    

       pozostawać w innym stosunku pracy, jeżeli to uniemożliwiłby mu wykonywanie    

       obowiązków w wymiarze 1/2 etatu,

 9)inne wymagane dokumenty określone w ogłoszeniu o naborze, a zwłaszcza  

    kwestionariusz kandydata na pracownika samorządowego zawierający informację, czy    

    kandydat pracował w samorządzie, przez jaki okres czasu, czy odbył służbę

    przygotowawczą, czy zdał pomyślnie egzamin końcowy, itp.

 

 

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia 13 listopada 2009r. godz. 15ºº.

 

pod adresem:          Urząd Gminy Wizna

ul. Pl. Kpt. Raginisa 35

18-430 Wizna

 

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze”

podinspektora w Urzędzie Gminy Wizna 

            Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy  Wizna  w dniu 16 listopada o godz. 10ºº.

           

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Wiźnie  ul. Pl.kpt.Raginisa 35 (pok. 6 ) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.wizna.pl/bip   . Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0862196018

Informacja o ilości osób startujących do naboru, w tym ilości aplikacji spełniających wymogi formalne i dopuszczonych do II etapu, wraz z terminem testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

            Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną powiadomieni pisemnie o terminie i miejscu przeprowadzenia testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.wizna.pl/bip oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy   w Wiźnie przy ul. Pl. kpt. Raginisa 35 przez okres co najmniej trzech miesięcy od daty zakończenia procedury naboru.

                                                                                     

                     Wójt

 

dr inż. Zbigniew Sokołowski

 


Informacja o naborze

 

Informacja o ilości osób startujących w naborze

oraz liczbie aplikacji

spełniających wymagania formalne

 

Inspektora w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

(nazwa stanowiska pracy)

 

 

Informujemy, że :

 

1)      Do naboru na w/w stanowisko pracy zgłosiło się czterech kandydatów, z tego żaden z kandydatów nie spełniał wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

 

     2) Test i rozmowa kwalifikacyjna kwalifikacyjny odbędą  się w dniu     nie dotyczy    

           ....................................o godz. ............... .w  ……………………..

 

Wizna, 2009-11-02                                                           

                (data )                                                            

                                                        Komisja Rekrutacyjna: (imiona i nazwisko)

 

                                                        1.Józef Gawroński

                                                        2.Elżbieta Stankiewicz

                                                        3. Jolanta Napiórkowska

 

Data powstania: poniedziałek, 2 lis 2009 12:32
Data opublikowania: poniedziałek, 2 lis 2009 12:34
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 35478 razy

Informacja

W dniu 11 sierpnia 2009 r. w Urzędzie Gminy w Wiźnie rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizację własnego zadania bieżącego dotyczącego organizacji imprezy towarzyszącej upamiętnieniu 70 Rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Komisja w składzie:

1.      Pan Józef Gawroński – Przewodniczący,

2.      Pan Kazimierz Jancewicz – Członek,

3.      Pani Urszula Parzych – Członek,

przyznała dla:

1.      Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Białostocka Hufiec Nadnarwiański w Łomży kwotę 4 000,00 zł ( cztery tysiące złotych).

 

Data powstania: wtorek, 11 sie 2009 13:36
Data opublikowania: wtorek, 11 sie 2009 13:39
Opublikował(a): Parzych Urszula
Zaakceptował(a): Parzych Urszula
Artykuł był czytany: 37734 razy

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych.

30 lipca 2009 roku

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 29 lip 2009 08:25
Data opublikowania: środa, 29 lip 2009 08:28
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 37948 razy

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację własnego zadania bieżącego dotyczącego organizacji imprezy towarzyszącej upamiętnianiu 70 Rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie ( Dz. U. Nr. 96 poz. 873 z późn zm ) oraz Uchwały Rady Gminy Wizna z dnia 30 grudnia 2004 r. Nr. XXVII/ 109 / 04,    w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji  celowej podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania.

1.     Wójt Gminy Wizna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację własnego zadania bieżącego dotyczącego organizacji imprezy towarzyszącej upamiętnianiu 70 Rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Ogłoszenie konkursu:


1.
Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

1.     organizacje pozarządowe nie będące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw w tym fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie,

2.     osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych, oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, prowadzące działalność pożytku publicznego,

3.     stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie,

4.     jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, prowadzące działalność statutową w zakresie zadania,

2.     Rodzaje zadań i wysokość dotacji na realizację zadań:

1.     Zorganizowanie imprezy towarzyszącej  upamiętnianiu 70 Rocznicy wybuchu II wojny światowej.

2.     Środki publiczne przeznaczone na realizację tego zadania wynoszą 4 000,00zł.

3.     Warunki przyznawania dotacji:

1.     Celem zadania jest wspieranie realizacji zadań własnych gminy związanych z uroczystościami „Zlotu pamięci września” w tym 70 Rocznicy wybuchu II wojny światowej.

2.     Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 7.08.2009r. do godz. 15:30 oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264 poz. 2207) do Urzędu Gminy Wizna  ul. Plac Kapitana Raginisa 35.

3.     Do oferty należy dołączyć:
- aktualny odpis potwierdzający wpis do ewidencji lub rejestru sądowego dotyczący statutu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności, oraz sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok. W przypadku organizacji działających krócej, za spełnienie wymogu uważa się sprawozdanie za okres: od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu.
- harmonogram planowanych działań .

4.     Z budżetu gminy mogą być dotowane tylko zadania realizowane w miejscowości Wizna na rzecz mieszkańców gminy Wizna.

5.     Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6.     Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

7.     Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Wójtem Gminy Wizna a podmiotem uprawnionym, według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. (Dz.U. Nr 264 poz. 2207).

8.     Podmiot dotowany, po zakończeniu realizacji zadania, zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania    (Dz. U. Nr 264 poz. 2207).

9.     Dodatkowych informacji można uzyskać w pokoju nr.6 lub pod numerem tel.(086)219 60 18 wew.21.

4.     Termin i tryb stosowania przy wyborze oferty.

1.     Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 7 dni upływu terminu składania.

2.     Wyboru oferty dokona Wójt Gminy Wizna po zasięgnięciu opinii właściwej ze względu na merytoryczny zakres zadania stałej Komisji Rady Gminy.

 

                                                                           Wójt Gminy Wizna

Dr inż. Zbigniew Sokołowski

 

 

 

 

Data powstania: środa, 8 lip 2009 13:09
Data opublikowania: środa, 8 lip 2009 13:14
Opublikował(a): Parzych Urszula
Zaakceptował(a): Parzych Urszula
Artykuł był czytany: 38049 razyINFORMACJA

Informuję, że rozstrzygnięty został konkurs ofert na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przyznano dla:

1. Klubu Sportowego SKRA Wizna na realizację zadania kwotę 50 000,00 zł ( pięćdziesiąt tysięcy zł),
2. Uczniowskiego Klubu Sportowego „Narew” na realizację zadania kwotę 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy zł).

Wójt
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: środa, 11 mar 2009 15:04
Data opublikowania: środa, 11 mar 2009 15:05
Opublikował(a): Mariusz Juchimowicz
Zaakceptował(a): Mariusz Juchimowicz
Artykuł był czytany: 40867 razy

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 16 lut 2009 09:18
Data opublikowania: poniedziałek, 16 lut 2009 09:19
Data edycji: wtorek, 7 kwi 2009 12:38
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 40914 razy
Ilość edycji: 1OGŁOSZENIE

Ogłoszenie konkursu ofert na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
OGŁOSZENIE
Ogłoszenie konkursu ofert na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie ( Dz. U. Nr. 96 poz. 873 z późn zm ) oraz Uchwały Rady Gminy Wizna z dnia 30 grudnia 2004 r. Nr. XXVII/ 109 / 04,
w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania.
Wójt Gminy Wizna ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu p.n.

Kultura fizyczna i sport

Ogłoszenie konkursu

1) upowszechnienie sportu wśród młodzieży i osób dorosłych na terenie Gminy Wizna ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń i aktywności w rozwoju piłki nożnej, gdzie w skład zespołu piłkarskiego powinni wchodzić głównie zawodnicy miejscowi.
Środki publiczne przeznaczone na realizację tego zadania wynoszą 50 000,00zł.
2) szkolenie młodzieży sportowo uzdolnionej w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu Gminy Wizna.
Środki publiczne przeznaczone na realizację tego zadania wynoszą 10 000,00zł.

Dotacje w powyższych kwotach na realizację wymienionych zadań zostaną przekazane na specjalne w tym celu wyodrębnione rachunki podmiotów realizujących zadanie.
a) w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy
b) w 2 transzach płatności w zależności od rodzaju i czasu trwania wykonywanego zadania.
c)zachowana zostanie ciągłość finansowa, czyli uwzględnione zostaną rachunki wchodzące w zakres tej umowy, wystawione w roku kalendarzowym 2009.
Zadanie powinno być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków:
1) organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o dofinansowaniu zadania przez gminę,
2) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli określa ustawa.

Oferty na realizację zadań należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 26. 02. 2009r. w budynku Urzędu Gminy Wizna ul. Plac Kapitana Raginisa 35 pokój nr 6.
Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 193, poz 1891).
Oferty zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 30 dni od terminu ich złożenia.
Wyboru oferty dokona Wójt Gminy Wizna po zasięgnięciu opinii właściwej ze względu na merytoryczny zakres zadania stałej Komisji Rady Gminy.

Przy dokonaniu wybory oferty wybierający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1. realną oceną możliwości realizacji zadania przez poszczególne podmioty biorące udział w konkursie,
2. ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w szczególności w odniesieniu do możliwości realizacji zakresu rzeczowego zadania,
3. wysokością posiadanych środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
4. oceną możliwości realizacji zadania z uwzględnieniem potencjału fachowego i technicznego posiadanego przez kandydata.

Wójt Gminy Wizna
Dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: poniedziałek, 26 sty 2009 13:26
Data opublikowania: poniedziałek, 26 sty 2009 13:31
Data edycji: wtorek, 7 kwi 2009 12:42
Opublikował(a): Mariusz Juchimowicz
Zaakceptował(a): Mariusz Juchimowicz
Artykuł był czytany: 41376 razy
Ilość edycji: 1