BIP Gminy Wizna

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi powiatowej nr 1962B (Wizna – Srebrowo – Kokoszki – Guty – Kownaty),

Wójt Gminy Wizna                                                                                                Wizna, dnia  28 sierpnia 2017 r.
kpt. Władysława Raginisa 35
18-430 Wizna

GK.6733.1.2017

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WIZNA

 

           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 49  ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017r., poz. 1257) zawiadamia się, że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży z siedzibą: ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi powiatowej nr 1962B (Wizna – Srebrowo – Kokoszki – Guty – Kownaty), planowanej do realizacji na terenie obejmującym działki o nr geod. 211/6, 211/3, 212, 206, 207, 211/2, 89/1, 89/2, 90/1, 92/2, 98/2, 211/7, 224, 214/1, położonym w miejscowości Nieławice, gmina Wizna.

            W związku z powyższym informuje się, że z wnioskiem dotyczącym tej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500. Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać pod podanym wyżej adresem.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez: zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wizna, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wizna i wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Nieławice.

            Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie  poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                                                    Z up. Wójta  
                                                                                                        mgr inż. Elżbieta Stankiewicz
                                                                                                          Kierownik Referatu Inwestycji,
                                                                                                      Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Data powstania: poniedziałek, 28 sie 2017 15:19
Data opublikowania: poniedziałek, 28 sie 2017 15:45
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 194 razy