BIP Gminy Wizna

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

o wydanym postanowieniu uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                                                                                                            Wizna, dnia 07 września 2017 r.

Wójt Gminy Wizna
pl.
kpt. Władysława Raginisa 35
18-430 Wizna

GK.6733.1.2017

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Wizna

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), w związku  z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz.U. z 2017r., poz. 1257),

zawiadamiam

o wydanym postanowieniu uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, której przedmiotem jest: przebudowa drogi powiatowej nr 1962B (Wizna – Srebrowo – Kokoszki – Guty – Kownaty), planowanej do realizacji na terenie obejmującym działki o nr geod. 211/6, 211/3, 212, 206, 207, 211/2, 89/1, 89/2, 90/1, 92/2, 98/2, 211/7, 224, 214/1, położonym w miejscowości Nieławice, gmina Wizna, przez:

Starostwo Powiatowe w Łomży – postanowienie znak: GN-I.673.392.2017 z dnia 4 września  2017 r.

         W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. postanowienia oraz aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500.

Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                                                Z up. Wójta  
                                                                                                   mgr inż. Elżbieta Stankiewicz
                                                                                                    Kierownik Referatu Inwestycji
                                                                                                Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa