BIP Gminy Wizna

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wójt Gminy Wizna                                                                Wizna, dnia  19 stycznia 2018 r.
kpt. Władysława Raginisa 35
18-430 Wizna

GK.6733.2.2017

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WIZNA

 

      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 49  ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017r., poz. 1257) zawiadamia się, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą: ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci energetycznej – linii napowietrznej niskiego napięcia nN-0,4kV, na słupach o wysokości – do 13,5m (po dokonaniu częściowej rozbiórki istniejącej linii energetycznej niskiego napięcia), planowanej do realizacji na terenie obejmującym działki o nr ewid.: 732, 779, 358, 359/2, 331/2, 532, 1041, 1451, 1449, 1448/2, 1448/1, 1447, 1434/2, 1434/1, położonym w miejscowości Wizna, gmina Wizna.

       W związku z powyższym informuje się, że z wnioskiem dotyczącym tej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500. Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać pod podanym wyżej adresem.

       Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez: zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wizna, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wizna i wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Wizna I.

       Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie  poprzez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                                                                      

                                                                                              Z up.Wójta                             

                                                                                      mgr inż. Elżbieta Stankiewicz
                                                                                      Kierownik Referatu Inwestycji,
                                                                                  Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa