BIP Gminy Wizna

ZARZĄDZENIE Nr 2/2011

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie z dnia 31marca 2011 r.

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze  w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie.

             Na podstawie art. 11ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223,poz.1458 z późń. zm.)  zarządzam, co następuje:

 § 1.

 Wprowadzam Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 § 2.

 Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie informacji Publicznej.

 § 3.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                        Kierownik OPS

                                                                                                        Alicja Karpińska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania: