Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax: +86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

W ramach planowanego naboru wniosków dotyczących Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020) Gmina Wizna zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie inwestycji z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących energię słoneczną, polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne mieszkańców, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza.
Podstawowe zasady udziału w programie:
1. Dofinansowanie przyznawane jest Grantobiorcy - mieszkańcowi w formie refundacji kosztów poniesionych na montaż kolektorów słonecznych i/lub instalacji fotowoltaicznej. Aby rozliczyć Grant, Grantobiorca będzie zobowiązany do potwierdzenia dokonanego przez siebie zakupu, montażu oraz uruchomienia instalacji OZE (faktura, protokół odbioru, potwierdzenie opłaty, itp.)
2. Wysokość grantu będzie uzależniona od mocy instalacji fotowoltaicznej lub wyboru odpowiedniego zestawu kolektorów słonecznych (uzależnionego od liczby osób). Maksymalna wartość instalacji OZE zostanie określona w Regulaminie konkursu.
3. Grant może zostać przeznaczony na montaż instalacji OZE, z której wytworzona energia powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców. Nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej.
Wszystkich zainteresowanych mieszkańców ZAPRASZAMY na spotkanie w dniu 15 listopada 2019 roku o godz. 14.30 Sala OSP, podczas którego będzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat programu.

TOP