yah

Gminny Punkt Informacji

2004-03-10 12:22
Gminny Punkt Informacji

Od 01.03.2004r. w Gminnym Centrum Informacji w Wiźnie funkcjonuje Gminny Punkt Informacji.

Celem punktu jest pomoc rolnikom Gminy Wizna w wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe w ramach członkowstwa w Unii Europejskiej.

Aby poprawnie wypełnić wnioski rolnik powinien zgromadzić niezbędne dokumenty:

- dowód osobisty z numerem PESEL, numer NIP, a w przypadku firmy także REGON;
- numer rachunku bankowego (26 cyfrowy) z pełną nazwą banku (do wniosku o wpis do ewidencji producentów);
- aktualny wypis z rejestru gruntów. Pomocne mogą być także akty notarialne własności lub umowy dzierżawy oraz wyrysy lub kopie map geodezyjnych;
- szkic pól gospodarstwa, uwzględniający poszczególne działki ewidencyjne i naniesione powierzchnie poszczególnych zasiewów roślin uprawnych lub planowanych zasiewów oraz naturalnych łąk i pastwisk;
- umowę z zakładem przetwórstwa ziemniaków skrobiowych lub tytoniu, w przypadku uprawy tych roślin;
- zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego gospodarstwa (do wniosku o przyznanie płatności obszarowych).

Z tymi dokumentami zapraszamy do Gminnego Centrum Informacji w Wiźnie.


  • Gminny Punkt Informacji