yah
OPAKOWANIA I OPŁATA PRODUKTOWA

OPAKOWANIA I OPŁATA PRODUKTOWA

2017-03-06 15:25

Przypomina się również o obowiązkach ciążących na przedsiębiorcach z mocy ustawy z dnia   13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi  (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1863) oraz ustawy  z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1478  ze zm.), a w szczególności  o obowiązku przedkładania marszałkowi województwa w terminie do 15 marca następnego roku, sprawozdań dotyczących gospodarki opakowaniami i odpadami poużytkowymi oraz uiszczania należnej opłaty produktowej.

 

 

Ww. ustawom podlegają przedsiębiorcy:

 • wprowadzający produkty w opakowaniach
  • wprowadzający opakowania
 • eksportujący opakowania
 • eksportujący produkty w opakowaniach
 • dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach
 • wprowadzający produkty (m. in. opony, oleje smarowe).

 

W terminie do 15 marca za rok poprzedni składają oni odpowiednio:
- roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i gospodarowaniu  opakowaniami,

- sprawozdanie OŚ-OP1 za produkty.

 

 

Obliczoną w ww. sprawozdaniach należną opłatę produktową wnosi się na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w terminie:

 • do 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy (za opakowania)

 

Województwo Podlaskie

Bank Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Białymstoku

Nr: 72 1540 1216 2054 4405 2403 0005

Tytuł wpłaty: Opłata produktowa za opakowania za rok …

 

 

 • do 31 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy (za produkty)

Województwo Podlaskie

Bank Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Białymstoku

Nr: 20 1540 1216 2001 4405 2403 0002

Tytuł wpłaty: Opłata produktowa za produkty za rok …

 

UWAGA!: Wprowadzający produkty w opakowaniach do 1 Mg (1000 kg masy opakowań), którzy chcą skorzystać ze zwolnienia z opłaty produktowej, mają obowiązek złożyć do 15 marca za poprzedni rok:

 1. roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu opakowaniami
 2. oświadczenie o pomocy de minimis lub zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej

w roku, w którym wnioskodawca ubiega się o pomoc, oraz w ciągu    2 poprzedzających go lat,

 1. wniosek - formularz informacji dla ubiegającego się o pomoc de minimis.

 

 

Wprowadzający produkty w opakowaniach jest ponadto obowiązany prowadzić publiczne kampanie edukacyjne lub przekazać na rachunek:

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej

 BGK Oddział w Warszawie

Nr 71 1130 1062 0000 0109 9520 0003

kwotę w wysokości co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym, co wykazuje w rocznym sprawozdaniu dotyczącym opakowań.

 

 

Sprawozdania można sporządzić na formularzach dostępnych na stronie internetowej: www.wrotapodlasia.pl → rolnictwo i środowisko→ środowisko → opakowania i odpady opakowaniowe lub produkty i odpady poużytkowe.

 

 

W przypadku wątpliwości i pytań odnośnie w/w zagadnień prosimy o kontakt

z pracownikami Departamentu Ochrony Środowiska

 1. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, V piętro, pok. 504,

tel. 85 66-54-411.