yah
BATERIE I AKUMULATORY

BATERIE I AKUMULATORY

2017-03-06 15:26

Przypomina się również, iż  ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach  i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1803 ze zm.) nakłada szereg obowiązków ciążących na przedsiębiorcach wobec marszałka województwa, którzy prowadzą działalność w zakresie wprowadzania baterii i akumulatorów, zbierania i przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów oraz sprzedaży detalicznej baterii lub akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych.

 

Przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu baterie lub akumulatory są zobligowani
do zorganizowania oraz sfinansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu  i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów, właściwego gospodarowania nimi oraz finansowania publicznych kampanii edukacyjnych.

Każdy wprowadzający musi mieć zawartą umowę z zakładem przetwarzania zużytych baterii lub akumulatorów.

Natomiast  wprowadzający baterie i akumulatory przenośne ma obowiązek zawarcia dodatkowo umowy ze zbierającym zużyte baterie i akumulatory, w celu osiągnięcia wymaganych poziomów zbierania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych.

Z powyższym związane są również obowiązki sprawozdawcze.

 

UWAGA!: od 1 stycznia 2015 roku uprawnionym do zwolnienia z opłat za baterie   i akumulatory jest przedsiębiorca:

- wprowadzający baterie lub akumulatory, który w danym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu baterie przenośne lub akumulatory przenośne o łącznej masie nieprzekraczającej 1 kg,

- wprowadzający baterie lub akumulatory, który w danym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu baterie przemysłowe lub akumulatory przemysłowe, baterie samochodowe lub akumulatory samochodowe o łącznej masie nieprzekraczającej 100 kg.

 

 Zwolnienie to stanowi pomoc de minimis. Ma ono zastosowanie jedynie wówczas, gdy przedsiębiorca złoży marszałkowi województwa, w terminie do 15 marca każdego roku zaświadczenie  lub oświadczenie o pomocy de minimis oraz informacje, których zakres został określony w przepisach.

 

Wartość pomocy de minimis odpowiada wysokości zwolnienia z opłaty produktowej obliczanej z zastosowaniem stawki opłaty produktowej dla zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych (9 zł/kg). Przedsiębiorca taki może być zwolniony z obowiązków: osiągania wymaganego poziomu zbierania, opłaty produktowej, organizowania i finansowania, przetwarzania, recyklingu                                       i unieszkodliwiania, zawierania umowy ze zbierającym zużyte baterie i akumulatory, zawierania umowy z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, składania wykazu zakładów przetwarzania.

 

Do 15 marca należy przedłożyć Marszałkowi Województwa Podlaskiego sprawozdania za poprzedni rok kalendarzowy dotyczące:

 • masy wprowadzonych na rynek baterii i akumulatorów (dotyczy wprowadzających)
 • poziomów zbierania wraz z wykazem punktów zbierania (dotyczy wprowadzających tylko przenośne)
 • wykazów zakładów przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów (dotyczy wprowadzających)
 • wysokości środków przeznaczonych na kampanie edukacyjne (dotyczy wprowadzających)
 • wysokości należnej opłaty produktowej (dotyczy wprowadzających tylko przenośne)
 • wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej (dotyczy sprzedawców detalicznych baterii i akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych)
 • masy zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (dotyczy zbierających)
 • rodzaju i masy przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii
  i zużytych akumulatorów, osiągniętych poziomów recyklingu (dotyczy prowadzących zakłady przetwarzania).

 

Dokumenty, o których mowa wyżej należy złożyć w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Wyszyńskiego 1, 15 – 888 Białystok, osobiście lub przesłać pocztą na w/w adres.

15 marca upływa również termin rozliczenia się z opłaty produktowej, nieodebranej opłaty depozytowej oraz nie wydatkowanych środków na publiczne kampanie edukacyjne.

Wpłat z tego tytułu należy dokonać na rachunek:

 

Województwo Podlaskie,

Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Białymstoku

Nr 02 1540 1216 2054 4405 2403 0004

 

Szczegółowe informacje dotyczące powyższego oraz wzory sprawozdań dostępne
są na stronie internetowej www.wrotapodlasia.pl → rolnictwo i środowisko→ środowisko → baterie i akumulatory.

 

 

Wyjaśnień udzielają  pracownicy Departamentu Ochrony Środowiska

 przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, V piętro, pok. 504,

 lub  pod numerem telefonu:

 tel. 85 66-54-411

 

 

 

 

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

W dniu 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2015 r.   o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz.1688). Zgodnie  z zapisami nowej ustawy do czasu utworzenia przez marszałka województwa rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) – obowiązku wynikającego z art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) - rejestr przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie prowadził Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Obowiązki przedsiębiorców

 1. Wprowadzający sprzęt, zgodnie z art. 20 oraz 21 ustawy ZSEE jest obowiązany do osiągnięcia w poszczególnych latach określonych poziomów zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu.

Rozliczenie wykonania obowiązków następuje na koniec roku kalendarzowego.

Wprowadzający sprzęt, którzy nie wykonali obowiązku są zobligowani do wpłacania opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie w przypadku nieosiągniętego wymaganego:

 • poziomu zbierania
 • poziomu odzysku
 • poziomu recyklingu

- dla każdej grupy sprzętu określonej w załączniku do ustawy.

 

Należną opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty produktowe i różnicy pomiędzy wymaganym a osiągniętym poziomem odpowiednio: zbierania, odzysku albo recyklingu zużytego sprzętu.

Stawka opłaty wynosi:

 • grupy sprzętu nr 3 określonej w załączniku nr 1 do ustawy – od 4 zł do 8 zł za 1 kg;
 • innych grup sprzętu niż grupa nr 3 – od 0 zł do 2 zł za kg.

 

Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska rocznego sprawozdania, zawierającego odrębnie dla poszczególnych grup sprzętu określonych w załączniku nr 1 do ustawy informację            o wysokości należnej opłaty produktowej do dnia 15 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłat dotyczy. Natomiast należna opłata produktowa jest wpłacana na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa również do dnia 15 marca.

Zwolnienie z opłaty produktowej

Zgodnie z art. 76 ustawy ZSEE zwalnia z opłaty produktowej wprowadzającego sprzęt, który wprowadza do obrotu:

1) małogabarytowy sprzęt, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm, o łącznej średniorocznej masie sprzętu nieprzekraczającej 100 kg,

2) wielkogabarytowy sprzęt, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50  cm, o łącznej średniorocznej masie sprzętu nieprzekraczającej 1000 kg.

Zwolnienie ma zastosowanie jeżeli wprowadzający sprzęt złoży marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca każdego roku zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis.

 

 1. Wprowadzający sprzęt, w myśl art. 15 ustawy ZSEE zobowiązani są:

1)  przeznaczać na publiczne kampanie edukacyjne lub

2)  wnosić na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego

-   łącznie co najmniej 0,1% przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym.

Zwolnienie z powyższego obowiązku następuje w przypadku, gdy wysokość środków obliczonych w sposób określony powyżej nie przekracza 100 zł                           w danym roku kalendarzowym oraz pod warunkiem, że wprowadzający sprzęt złoży marszałkowi województwa w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis w zakresie, o którym mowa                w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808).

 

W przypadku gdy wprowadzający sprzęt, pomimo ciążącego na nim obowiązku, nie przeznaczył na publiczne kampanie edukacyjne lub nie wniósł środków, albo przeznaczył lub wniósł je w wysokości niższej od należnej, marszałek województwa określa, w drodze decyzji, wysokość zobowiązania z tytułu środków.

 

Dokumenty, o których mowa wyżej (dotyczące zwolnienia z kampanii edukacyjnej oraz opłaty produktowej) należy złożyć w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Wyszyńskiego 1, 15 – 888 Białystok, osobiście lub przesłać pocztą na w/w adres.

 

Wpłat z  tytułu opłaty produktowej oraz kampanii edukacyjnych należy dokonać na rachunek:

Województwo Podlaskie
Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Białymstoku

Nr: 1815401216205444524030007

 

Na przelewie należy podać nazwę i adres płatnika, z jakiego tytułu wnoszona jest wpłata, okres rozliczeniowy i rok, którego wpłata dotyczy; w przypadku wpłaty po terminie należy wyodrębnić kwotę odsetek.

 

Szczegółowe informacje dotyczące powyższego dostępne są na stronie internetowej www.wrotapodlasia.pl → rolnictwo i środowisko→ środowisko → zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 

W przypadku wątpliwości i pytań odnośnie w/w zagadnień prosimy o kontakt

z pracownikami Departamentu Ochrony Środowiska ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, V piętro, pok. 504, lub telefonicznie pod nr tel. 85 66 54 450 (ew. 66 54 411