yah
OGŁOSZENIE o partnerstwie

OGŁOSZENIE o partnerstwie

2017-07-24 16:05

OGŁOSZENIE o partnerstwie

Gmina Wizna na podstawie art. 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146) ogłasza otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – Typ projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Wizna. W ramach postępowania wyłoniony zostanie jeden partner. Organizator naboru zastrzega możliwość odwołania naboru i/lub odstąpienia od nawiązania partnerstwa.

Nabór Partnera odbywać się będzie w terminie od 24 lipca 2017 r. do 16 sierpnia 2017 r. godz. 9:00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Otwarty nabór partnera do projektu – typ nr 9” osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna, w terminie 16 sierpnia 2017 r. do godz. 9:00 (decyduje data wpływu).

Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować telefonicznie na nr tel.  86 219 60 18, na adres e-mail: inwestycje@wizna.pl lub w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna.

Osoba do kontaktu: Zbigniew Sokołowski – Wójt Gminy Wizna.