yah

Uroczyste otwarcie i poświęcenie GCI

2004-04-23 14:15
Uroczyste otwarcie i poświęcenie GCI
Od samego rana 6 stycznia trwały przygotowania do uroczystego otwarcia Gminnego Centrum Informacji w Wiżnie. Pomieszczenie Centrum, świetlica oraz korytarze i plac przed budynkiem Urzędu Gminy zostały poddane idealnej czystości.
O godzinie 11.00 wjechały do Wizny ekipy telewizyjne z Białegostoku i Łomży nagrywające programy dla Regionalnego Obiektywu i Telewizji Łomża. Wywiady rozpoczęli też dziennikarze Gazety Współczesnej oraz Radia Nadzieja.
Kilka minut po godzinie 12.00 Wójt Gminy Wizna Jan Olszewski powitał licznie zgromadzonych gości. Wśrod nich znaleźli się np. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Janina Mironowicz, Radni Sejmiku Województwa Podlaskiego, Sławomir Zgrzywa i Krzysztof Kozicki, Wójtowie i burmistrzowie wszystkich gmin powiatu łomżńskiego, Prezes Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Zdzisław Wilczko, przedsiębiorcy - sponsorzy różnych imprez w naszej gminie, Zygmunt Puławski, Andrzej Męczkowski, Wiktor Tyszko, Radni Gminy Wizna ma czele z Przewodniczącym Sławomirem Abramowiczem, Dyrektorzy szkół oraz Nauczyciele z gminy Wizna, Ksiądz Proboszcz Kazimierz Kłosek oraz Wikary Tadeusz Golon, a także licznie przybyli mieszkańcy Wizny i pracownicy Urzędu Gminy.
Jan Olszewski podkreślił iż Gminne Centrum Informacji nastawione jest na udzielanie informacji dla wszystkich mieszkańców gminy a zwłaszcza będzie przydatne dla rolników, którzy w Centrum znajdą pomoc przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie z UE.
Z-ca Wójta Jacek Piorunek, który odpowiedzialny był za realizację grantu podziękował Dyrektorowi WUP w Białymstoku pani Janinie Mironowicz za zakwalifikowanie wniosku gminy Wizna do puli nagrodzonych i przyznanie 42 tysięcy złotych na organizację Centrum. Podkreślił, że nowoczesny sprzęt komputerowy podłączony do internetu, xerokopiarka, drukarka, fax i inne urządzenia już od miesiąca są do dyspozycji bezrobotnych mających problemy ze znalezieniem pracy. Tutaj odpowiednio przeszkoleni pracownicy informować będą bezrobotnych o dostępnych miejscach pracy, możliwościach przeszkolenia i przekwalifikowania oraz środkach finansowych będących w dyspozycji Powiatowych Urzędów Pracy. Centrum uczyć będzie bezrobotnych jak napisać list motywacyjny, życiorys, jak rozmawiać z pracodawcą, aby znaleźć w jego oczach uznanie.
Gminne Centrum Informacji służyć będzie również usługami dla przedsiębiorców w zakresie informowania o dostępnych środkach pomocowych UE. Szczególnie traktowani będą rolnicy dla których władze gminy chcą stworzyć miejsce informacyjne o procesach związanych z dopłatami oraz programami na poprawę produkcji rolnej.
Wkrótce otwarty zostanie też punkt informacji turystycznej dla odwiedzających gminę Wizna. Turyści otrzymają informacje na temat walorów ekologicznych i przyrodniczych Wizny i okolic, gospodarstwach agroturystycznych, wypożyczalniach sprzętu wodnego, rowerów. Pomocą w tym zakresie służyć będzie funkcjonujące od lat w Wiźnie Towarzystwo Agroturystyczne "Łoś".
Od godziny 7.00 do 21.00, tj. w godzinach pracy Centrum czynna jest kawiareka internetowa. Rozpoczynamy również kursy obsługi komputera oraz zajęcia z języka niemieckiego i angielskiego.
Następnie głos zabrała pani Dyrektor Janina Mironowicz, która podkreśliła, że wniosek o dofinansowanie złożony przez Urząd Gminy Wizna należał do grona najlepiej napisanych, co miało zdecydowany wpływ na przyznanie środków finansowych. Pani Dyrektor poinformowała też o dalszych możliwościach pozyskiwania pieniędzy w ramach konkursów organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy i życzyła powodzenia Gminnemu Centrum Informacji w tej dziedzinie działania.
Jako ostatni głos zabrał Sławomir Zgrzywa były marszałek Województwa Podlaskiego, który stwierdził iż od kilku lat podziwia gminę Wizna i ocenia wysoko wysiłki władz w korzystaniu ze środków pomocowych dostępnych gminom, zarówno jeśli chodzi o duże inwestycje wodno - lokalizacyjne jak i małe granty, czego najlepszym przykładem jest Gminne Centrum Informacji.
Uroczyste poświęcenie Centrum, którego dokonał ks. proboszcz Kazimierz Kłopsek zostało poprzedzone przecięciem wstęgi przez wójta Jana Olszewskiego oraz Dyrektor WUP Janinę Mironowicz.


Jacek Piorunek

  • Uroczyste otwarcie i poświęcenie GCI Uroczyste otwarcie i poświęcenie GCI Uroczyste otwarcie i poświęcenie GCI