yah

Najważniejsze artykuły

2004-06-15 10:39
Czy możemy zmniejszyć ilość odpadów w naszym otoczeniu?

Nieustępliwe dochodzenie praw rolników do łąk po zlikwidowanym PGR Grądy Woniecko

Sprawa rozwiązana

Azbest - odpad szkodliwy

Działalność w Klubie Szkół Tolerancji
Najważniejsze artykuły
Problem ochrony środowiska naturalnego coraz bardziej staje się problemem globalnym i dotyczy każdego nas.
Postępująca degradacja środowiska naturalnego zagraża naszemu zdrowiu a może nawet życiu biologicznemu na ziemi. Jeszcze nasi dziadkowie i rodzice oddychali czystym powietrzem i pili nieskażoną wodę nasze wnuki prawdopodobnie będą używać masek gazowych a czystej wody z topniejących lodowców nie wystarczy dla każdego.
Każdy z nas ma w tej katastrofie mniejszy lub większy udział jeździmy przecież samochodami, używamy detergentów, nawozów sztucznych, wyrzucamy tony śmieci.
Dlatego dziś każdy poważny obywatel nie powinien lekceważyć tego problemu.
Wchodzimy do Unii Europejskiej, a tam jak wiadomo, że ze szczególnym zaangażowaniem podchodzi się do tej problematyki.
Należy także dodać, że przepisy prawne nakazują właścicielom nieruchomości zawieranie umów z firmami komunalnymi, które zajmują się wywożeniem śmieci.
Każdy z nas musi także zdawać sobie sprawę ile krzywdy czyni środowisku, kiedy wrzuca do pieca lub ogniska wszelkiego typu odpadki, to może doprowadzić do wytwarzania silnie trujących związków chemicznych, które wraz z powietrzem wdychamy.
Śmieci trafiają często do lasów lub w przypadkowe miejsca gdzie potem tworzą się dzikie wysypiska. Co prawda jest to najtańszy sposób pozbycia się śmieci dla człowieka, ale należy zdać sobie sprawę, że kiedy wywozi się śmieci do lasów czy tworzy się dzikie wysypiska to naraża się gminę na poważne wydatki związane z ich usunięciem. Należy mieć świadomość, że te środki mogłyby być przeznaczone np. na poprawę stanu drogi, z której sam korzysta.

Władze Gminy Wizna zdając sobie sprawę powagi problemu oraz z potrzeby ochrony naszego jeszcze czystego środowiska stopniowo rozwiązują go poprzez realizacje inwestycji ekologicznych oczyszczalni ścieków, zakup pojemników do gromadzenia odpadów stałych oraz współudział w zakupie samochodu śmieciarki wraz z gminą Jedwabne, Radziłów i Przytuly.

Marianna Rembiszewska


Nieustępliwe dochodzenie praw rolników do łąk po zlikwidowanym PGR Grądy Woniecko.

Dla przypomnienia trochę historii. W latach 1960 1967 na obiekcie „Bagno Wizna” prowadzone były prace melioracyjne oraz scaleniowo wymienne terenów bagiennych. Prace te zostały poprzedzone ustaleniami geodezyjnymi z zakresu władania. Rolnicy głównie w obawie przed obciążeniami podatkowymi oraz na znak desperackiego protestu przed wywłaszczeniem nie zgłosili prowadzącym prace wywłaszczeniowe faktu posiadania gruntów na tym obiekcie. Grunty te była władza jako nieruchomości o nieustalonym stanie władania potraktowała jako mienie opuszczone i w konsekwencji przejęto je na rzecz Państwa decyzjami administracyjnymi. Największy obszar o powierzchni około 740 ha przejęto decyzją byłego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Zambrowie z dnia 1.02.1963 roku nr RL.V.Z/Rep-24, z tego na obszarze zwanym „Łąki Wiźnieńskie” należącym w przeważającej mierze do mieszkańców wsi Wizna przejęto około 660 ha. W wyniku zgłaszanych roszczeń przez rolników po roku 1990 były Wojewoda Łomżyński decyzją z dnia 26 maja 1994 roku stwierdził nieważność decyzji PPRN w Zambrowie z dnia 1.lutego 1963 roku o przejęciu gruntów jako opuszczone uznając, że nie było podstaw prawnych do przejęcia tych gruntów w trybie przepisów o opuszczonych gospodarstwach rolnych i ustawy o wywłaszczeniu i uregulowaniu spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym.
Unieważnienie decyzji o przejęciu gruntów na Skarb Państwa przywraca stan prawny gruntów jaki istniał przed ich przejęciem tj. ”grunty o nieustalonym stanie władania „ i w rejestrach ewidencji gruntów po wyodrębnieniu ich z kompleksu gruntów Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (obecnie Agencji Nieruchomości Rolnych) w Suwałkach dokonano zapisu „mienie przywrócone po byłym obiekcie „Bagno Wizna”. W myśl obecnie obowiązujących przepisów prawa wydanie gruntów rolnikom może nastąpić pod warunkiem , że osoby zgłaszające się udokumentują swoje roszczenia posiadaniem tytułu prawnego do gruntów. Przez okres 10-ciu lat rolnicy w różny sposób próbowali odzyskać wywłaszczone tereny.Swoje prośby kierowali do różnych władz i instytucji: między innymi do Rzecznika Praw Obywatelskich, Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Wojewody Podlaskiego oraz Parlamentarzystów, ale dotychczas bez pozytywnego skutku.
W grudniu ubiegłego roku w Wiźnie odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia „Poszkodowanych Wywłaszczeniem z Łąk Wiżnieńskich.” na którym to wybrano komitet założycielski w składzie: Pan Kazimierz Ptaszyński, Pan Jan Olszewski i Pan Dariusz Szymanowski. Następnie zebrani dokonali wyboru władz Stowarzyszenia tj Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Prezesem Zarządu został P. Kazimierz Ptaszyński. Aktualnie Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie.
Podstawowym celem Stowarzyszenia jest podejmowanie wszelkich działań mających na celu odzyskanie przez członków Stowarzyszenia posiadania i własności kompleksu łąk znanych jako „Bagno Wizna”.


Sprawa rozwiązana

W lipcu 2001 roku Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie korzystając z obowiązującego prawa określonego w ustawie o stosunku Państwa do Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczpospolitej Polskiej wystąpiła z wnioskiem do Komisji Regulacyjnej do spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Warszawie o wszczęcie postępowania regulacyjnego w stosunku do trzech działek o łącznej powierzchni 3757m2 położonych w miejscowości Wizna przy ulicy Szkolnej.
Z analizy Postanowień Sądu powiatowego w Łomży wynika że przedmiotowe nieruchomości przed II wojną światową należały do gminy żydowskiej. Istniejące na niej zabudowania służące kultowi żydowskiemu na skutek działań wojennych uległy zniszczeniu.
W roku 1959 Sąd Powiatowy w Łomży stwierdził nabycie przez Skarb Państwa własności uznając to mienie jako opuszczone.
W roku 1994 jedna z przedmiotowych działek została zbyta na rzecz jej użytkownika a dwie pozostałe są zabudowane budynkami stanowiącymi własność prywatną i użytkowane na podstawie umów dzierżawy.
Na dzień dzisiejszy z problemem zwrotu mienia Gmina Wizna już się uporała.
Po kilkakrotnie prowadzonych rozmowach ugodowych w sprawie zaspokojenia roszczeń Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie ustalono że Gmina Wizna dla wnioskodawcy wypłaci rekompensatę finansową.
Taki sposób rozwiązania sprawy pozwoli na pozostawienie nieruchomości w dotychczasowym użytkowaniu .

Marianna Rembiszewska


Azbest - odpad szkodliwy

14 maja 2002 roku Rada Ministrów przyjęła „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski . Azbest znany jest od wielu lat. Stosowany był do produkcji około 3000 wyrobów przemysłowych, przede wszystkim do produkcji wyrobów budowlanych, szczególnie płyt dachowych, elewacyjnych a także rur. Z uwagi na swoje niewątpliwe zalety, jak odporność na wysokie temperatury, działanie mrozu, działanie kwasów, substancji żrących, elastyczność, chętnie był wykorzystywany jako materiał budowlany. Obok cech pozytywnych azbest posiada wady jest to produkt bardzo szkodliwy dla zdrowia. Chorobotwórcze jego działanie powstaje w wyniku wdychania włókien, zawieszonych w powietrzu. Dopóki włókna nie są uwalniane do powietrza i nie następuje ich wdychanie wyroby z udziałem azbestu nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Uwalnianie szkodliwych włókien następuje wskutek uszkodzenia płyt (pęknięte, zniekształcone). Azbest może być przyczyną wielu chorób układu oddechowego między innymi: pylicy azbestowej, łagodnych zmian opłucnowych, raka płuc. Największe zagrożenie skażenia środowiska pyłem azbestu istnieje właśnie z uszkodzonych powierzchni płyt na dachach i elewacjach budynków oraz z tak zwanych „dzikich wysypisk odpadów„ szczególnie w lasach. Stąd apel do użytkowników nieruchomości by nie pozbywać się szkodliwego odpadu tylko poprzez jego przemieszczenie, ponieważ skażenie powietrza będzie nadal niezależnie od miejsca uwalniania się szkodliwych włókien.
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z dachów czy elewacji powinno odbywać się przez profesjonalne firmy, gdyż nieumiejętne działania zwiększają tylko ryzyko zagrożenia.
Wymieniony wyżej program usuwania azbestu ma na celu przede wszystkim oczyszczenie terytorium kraju z azbestu wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych, określenie warunków sukcesywnego usuwania wyrobów z azbestu rozłożonych w czasie 30 lat, wyliczenie ilości i wielkości niezbędnych składowisk , monitorowania i utworzenia bazy danych o aktualnym narażeniu środowiska.
Obowiązujące aktualnie przepisy (art.162 Prawa Ochrony Środowiska ) zobowiązują wykorzystujących substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska do przedkładania Wójtowi Gminy informacji o rodzaju , ilości i miejscu występowania tych substancji.
Wójt okresowo takie informacje przedkłada Wojewodzie.


Działalność w Klubie Szkół Tolerancji

Gimnazjum Wiźnie działa w Klubie Szkół Tolerancji, który powstał z inicjatywy i pod patronatem pani Jolanty Kwaśniewskiej, jako kontynuacja programu Tęczowy Most Porozumienia. Zadaniem i nadrzędnym celem klubu jest uczenie tolerancji i wdrażanie jej w życie młodych ludzi. Do klubu nasze gimnazjum zostało uroczyście przyjęte w dniu 15 października 2003 r. podczas spotkania przedstawicieli szkół, które odbyło się w Gimnazjum Nr 15 w Łodzi. Nasza młodzież zaprezentowała dorobek kulturowy państwa Białoruś oraz przygotowała happening pt. „ W co wierzymy?". Uczniowie brali udział w konkursie plastycznym pod hasłem „Tolerancja" i Ilona Czarnowska uczennica kl. IIIB zdobyła I nagrodę za pracę plastyczną, natomiast Anna Zalewska i Edyta Nitkiewicz otrzymały wyróżnienie. Z programem artystycznym występowaliśmy wielokrotnie, wszędzie tam, gdzie tematem wiodącym była tolerancja, m.in. w Teatrze Lalek w Łomży.
Nasza działalność w Klubie nie ogranicza się do wspomnianych prezentacji. Bierzemy udział również w warsztatach i szkoleniach.
15 maja 2004 r. siedmiu gimnazjalistów wraz z nauczycielem wyjechało do Warszawy na warsztaty językowe „Witamy w Europie wielojęzycznej". Zajęcia te były poświęcone krajom europejskim, ich językom urzędowym oraz barierom, które towarzyszą odwiedzającym je obcokrajowcom. Celem warsztatów było zachęcenie uczniów do nauki języków obcych.

  • Najważniejsze artykuły Najważniejsze artykuły Najważniejsze artykuły Najważniejsze artykuły