Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax: +86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.

Wójt Gminy Wizna ogłasza otwary konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, określonych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz.U. z 2018 r. poz.450z późn. zm.), realizaujących zadania w sferze pożytku publicznego w formie powierzenia zadania.

TOP