Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax: +86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

Urząd Gminy Wizna informuje o zakończeniu naboru uzupełniającego na stanowiska pracy do Przedszkola Publicznego „Aktywne Przedszkolaki

*Projekt realizowany jest przez Urząd Gminy w Wiźnie ul. Plac Kpt. Władysława Raginisa 35, 18- 430 Wizna, przy współpracy z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, nr projektu: WNDRPPD.03.01.01-20-0331/19, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja; Poddziałanie: 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej.
Projekt realizowany jest od 01.08.2019r do 31.12.2020 r.

Nabór na wolne stanowiska pracy w Przedszkolu Publicznym „Aktywne Przedszkolaki” został zakończony. Wpłynęła następująca liczba ofert:
- Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego - 7
- Pomocy Nauczyciela Wychowania Przedszkolnego - 12
- Nauczyciel Wspomagający - 4
- Oligofrenopedagog - 3
- Logopeda - 3
- Psychologa - 1
- Nauczyciela wychowania przedszkolnego z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w edukacji przedszkolnej - 1
- Specjalista/ Nauczyciel w dziedzinie prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej - 1
- Specjalista/Trener/Nauczyciel do prowadzenia zajęć muzyki i rytmiki - 2
- Specjalista/Trener/Nauczyciel do prowadzenia zajęć tanecznych - 1
- Specjalista/Trenera/Nauczyciela do prowadzenia zajęć z Bajkoterapii - 3
- Specjalisty/Trenera/Nauczyciela do prowadzenia zajęć kreatywnych z rozwijania Motoryki Małej i Dużej - 3
- Wicedyrektora ds. przedszkola - 1

Spośród wszystkich zgłoszeń spełniających warunki formalne i merytoryczne wybrane zostały osoby z najlepszymi kwalifikacjami oraz doświadczeniem w pracy z dziećmi. Poniższa lista przedstawia wykaz osób zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach pracy w Przedszkolu Publicznym „Aktywne Przedszkolaki” w Wiźnie w końcowym wyniku naboru.

LISTA OSÓB ZATRUDNIONYCH W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU "AKTYWNE PRZEDSZKOLAKI" W WYNIKU ZAKOŃCZONEGO NABORU

KLIKNIJ tutaj

TOP