Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax:+86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

Przedszkole Publiczne "Aktywne Przedszkolaki"- Aktualizacja

Post Image Post Image

Projekt jest realizowany przez Urząd Gminy w Wiźnie ul. Pl. Kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna, przy współpracy z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, nr projektu: WND-RPPD.03.01.01-20-0331/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja; Poddziałanie: 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej;

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt jest realizowany od dnia 1 sierpnia 2019 do 31 grudnia 2020 roku na terenie Gminy Wizna.

Celem głównym projektu jest:
Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 42 dzieci(20 dz., 22ch.)z Gminy Wizna w okresie od 01.08.2019r. do 31.12.2020r. poprzez utworzenie przedszkola publicznego, oraz doskonalenie zawodowe zatrudnionej w nim kadry pedagogicznej. Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, oraz doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi z niepełnosprawnością.
W związku z rozpoczęciem naboru zapraszamy do zapoznania się z niżej zamieszczoną dokumentacją i składania ofert w Biurze Projektu.

Nabór ofert na stanowiska pracownicze trwa do 10.09.2019r.
Nabór formularzy zgłoszeniowych dzieci upływa z dniem 30.09.2019r.


Regulamin naboru- AKTUALNY ( z dnia 30-08-2019r.)

Regulamin naboru- NIEAKTUALNY

Nabór na stanowiska-AKTUALNY ( z dnia 02-09-2019r.)

Nabór na stanowiska-NIEAKTUALNY

Harmonogram rekrutacji

Zał.1 - deklaracja uczestnictwa w projekcie

Zał.2 - oświadczenia uczestnika projektu

Zał.3 - oświadczenie o niekaralności uczestnika

Zał.4 - Formularz zgłoszeniowy

Zał.5 - Oświadczenia

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA WOLNE STANOWISKA PRACY - 15.10.2019r.

Data: 01.08.2019r., godz. 8.00

Data aktualizacji: 02-09-2019r.
Data aktualizacji: 30-08-2019r.
TOP