Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax:+86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień
13 października 2019 r.

Krok po kroku

1.Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
2.Pisemna zgoda osoby, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa.
3.Kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności (znaczny lub umiarkowany) wyborcy (nie dotyczy wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat).

Opłaty
Brak.

Miejsce złożenia i odbioru
Urząd Stanu Cywilnego w Wiźnie (pok.10)

Termin składania dokumentów: do 4 października 2019 r.

Uwagi
1. Udzielić pełnomocnictwa do głosowania może wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.
2. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach wnosi się począwszy od dnia wejścia w życie postanowienia o zarządzeniu wyborów, nie później jednak niż w 9. dniu przed dniem wyborów.
3. Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia ustawowych warunków, Wójt Gminy w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku wzywa wyborcę do usunięcia wad wniosku. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały one usunięte w terminie 3 dni, Wójt Gminy odmawia sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania.
4. Jeżeli wyborca nie może lub nie umie złożyć podpisu, wniosek podpisuje osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.
5. Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia woli Wójtowi Gminy, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.
6. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci w danych wyborach.
7. Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
8. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka dziadek, babka itp.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka itp.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
9. Akt pełnomocnictwa do głosowania może być sporządzony na obszarze gminy Wizna w miejscu zamieszkania wyborcy lub innym miejscu na terenie gminy Wizna jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o sporządzenie pełnomocnictwa do głosowania.
10. Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku:
- śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub pełnomocnika,
- wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielającą pełnomocnictwa do głosowania.
Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego.

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 684).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1724 ze zm.).


Informacje na temat dopisania do Spisu Wyborców do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 13 października 2019 r. dostępne są w poniższym linku

 

www.gov.pl/web/gov

Do dnia 8 października 2019 r. odbywa się składanie wniosków przez wyborców o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania


Weź zaświadczenie o prawie do głosowania z urzędu gminy – jeśli:

chcesz głosować poza miejscem swojego stałego zamieszkania i nie znasz adresu, pod którym będziesz w dniu wyborów. Takie zaświadczenie wyda ci urząd gminy właściwy dla twojego miejsca zameldowania na pobyt stały lub w którym dopisano cię do rejestru wyborców na twój wniosek.


Z zaświadczeniem możesz głosować w dowolnym lokalu wyborczym:
-w kraju,
-za granicą,
-na polskim statku morskim.


TOP