Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax:+86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

Urząd Gminy Wizna informuje o zakończeniu procesu rekrutacji dzieci do Przedszkola Publicznego "Aktywne Przedszkolaki"

*Projekt realizowany jest przez Urząd Gminy w Wiźnie ul. Plac Kpt. Władysława Raginisa 35, 18- 430 Wizna, przy współpracy z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, nr projektu: WNDRPPD.03.01.01-20-0331/19, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja; Poddziałanie: 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej. Projekt realizowany jest od 01.08.2019r do 31.12.2020 r.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć w Przedszkolu Publicznym „Aktywne Przedszkolaki” – 12.11.2019r.

Do Przedszkola Publicznego „Aktywne Przedszkolaki” przyjmuje się w roku szkolnym 2019/ 2020, 46 dzieci. (lista osób zakwalifikowanych + niezakwalifikowanych łącznie)

Do udziału w Projekcie „Aktywne Przedszkolaki” kwalifikuje się 42 dzieci.

Tym samym Urząd Gminy w Wiźnie podaje do publicznej wiadomości listę osób zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych oraz listę osób, które nie spełniły wymagań formalnych do udziału w Projekcie która znajduje się w pliku poniżej.

TOP