Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax:+86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiekatach użyteczności publicznej w Gminie Wizna

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Post Image

Jednym z kluczowych celów gminy jest zmniejszenie niskiej emisji na jej terenie, a także poprawa stanu środowiska w perspektywie długookresowej. Gmina Wizna pozyskała na ten cel środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie projektu pn.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wizna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, nr wniosku RPO.05.01.00-20-0631/19 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie” realizowanego w ramach Działania 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Operacja typu 7.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa.

W ramach dofinansowania zostały zamontowane instalacje fotowoltaiczne na budynkach:

  • 1. Szkoły Podstawowej w Wiźnie, moc 41,07 kWp;
  • 2. Szkoły Podstawowej w Rutkach, Rutki 2, moc 6,29 kWp;
  • 3. Urzędu Gminy Wizna, moc 21,09 kWp;
  • 4. Przedszkola w Wiźnie, moc 2,59 kWp;
  • 5. Hydroforni w Wiźnie, moc 7,48 kWp;
  • 6. Hydroforni w Starym Bożejewie, moc 21,28 kWp;
  • 7. Oczyszczalni ścieków w Wiźnie, moc 31,30 kWp.

Budynek Szkoły Podstawowej w Starym Bożejewie zostanie również wyposażony w instalację o mocy 5,18 kWp. Montaż zostanie wykonany po wymianie pokrycia dachowego

Energia wyprodukowana za pomocą paneli będzie zużywana na potrzeby poszczególnych obiektów użyteczności publicznej.

TOP