Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax:+86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!

Informacja w sprawie obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza i powstają odpady komunalne.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) informuję, że Urząd Gminy Wizna przystępuje do kontroli właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (m. in. przedsiębiorców) w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych. Działanie ma na celu uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Wizna.

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w wyniku której powstają odpady komunalne, zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę korzystania z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z podmiotem wpisanym do rejestr działalności regulowanej. Na wezwanie Urzędu, należy okazać umowę wraz z dowodami uiszczania opłat za te usługi.

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m. in.: szkoły, przedszkola, urzędy, banki, placówki pocztowe, domy kultury, biblioteki, ośrodki zdrowia, apteki, lokale gastronomiczne, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy itp. W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych powstających w części niezamieszkałej.

Kontrole zawartych umów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ww. ustawy.

Właściciele tychże nieruchomości, w ramach kontroli prowadzonej w myśl przepisów ww. ustawy, zostaną wezwani w terminie 14 dni, od dnia doręczenia wezwania, do przedłożenia kopii aktualnych umów i dowodów uiszczania opłaty za usługę.

Przedsiębiorcom nie posiadającym umowy na odbieranie odpadów komunalnych z odpowiednią firmą grozi kara grzywny (art. 10 ust. 2 ww. ustawy).

Jednocześnie informuję, że Rada Gminy Wizna podjęła uchwałę nr XV/99/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Przystąpienie właściciela nieruchomości niezamieszkałej, do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.

GÓRA