Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax:+86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

INFORMACJA
o zmianach w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Wizna –
obowiązujące od 1 czerwca 2020 roku:

Post Image

Wprowadzone zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania prawa miejscowego do zapisów noweli ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach.

- wprowadzono obowiązek segregacji dla wszystkich mieszkańców
Wchodzi obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny dla wszystkich właścicieli nieruchomości. Sposób segregacji odpadów obowiązujący na terenie gminy Wizna określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wizna. Segregacja na terenie naszej gminy polega na selektywnym zbieraniu szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych, papieru i tektury, odpadów biodegradowalnych oraz popiołu.
Nieprzestrzeganie tego warunku będzie skutkowało naliczeniem wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- zmieniono metodę naliczania opłaty za odbiór i segregowanie odpadów komunalnych
Od 1 czerwca 2020 roku każdy mieszkaniec gminy Wizna zapłaci 24,00 zł na osobę miesięcznie. Segregacja odpadów staje się obowiązkiem dla każdego. Osoby, które pomimo ciążącego na nich obowiązku, od dnia 1 czerwca 2020 roku nie będą segregowały odpadów, zapłacą o podwyższoną stawkę. Stawka opłaty dla osób, które nie będą segregowały odpadów będzie wynosić 3-krotność stawki podstawowej, tj. 72,00 zł. Po udokumentowaniu braku segregacji odpadów, Gmina będzie zobowiązana nakładać decyzją administracyjną opłatę podwyższoną za nieprzestrzeganie obowiązku segregacji odpadów.

- dla kompostujących odpady wprowadzono zniżkę w opłacie za gospodarowanie odpadami
Zniżka dla osób kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (dot. nieruchomości jednorodzinnych), wynosi 3,00 zł od każdej osoby (stawka obniżona wyniesie 21 zł od osoby). Mieszkańcy kompostujący odpady nie wystawiają odpadów biodegradowalnych.
W przypadku stwierdzenia:
1) nie posiadania kompostownika przydomowego lub
2) nie kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne lub
3) uniemożliwienia dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji w zakresie zwolnienia z części opłaty,

nastąpi utrata prawa do zwolnienia. Utrata zwolnienia następuje od pierwszego miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z wyżej wymienionych przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mieszkańcy nie posiadający kompostownika, wystawiają odpady biodegradowalne selektywnie w workach koloru brązowego.

- uległ zmianie druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
W związku ze zmianą metody naliczania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami od osoby i brakiem możliwości wyboru nieselektywnego zbierania odpadów, zapraszamy wszystkich właścicieli nieruchomości do złożenia do Urzędu Gminy Wizna wypełnionej nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie do 10 lipca 2020 r. Wzór deklaracji znajduje się na stronie BIP Wizna

Deklarację należy złożyć do Urzędu Gminy Wizna. Zaleca się składanie deklaracji drogą elektroniczną, za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres: /ugwizna/skrytka. Dopuszcza się złożenie deklaracji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail - sekretariat@gminawizna.pl. Wypełniona i podpisana własnoręcznie deklaracja stanowi załącznik przesłanej wiadomości w formacie PDF lub JPG, przy czym tak złożona deklaracja nie skutkuje urzędowym poświadczeniem odbioru.

- włączenie do systemu gminnego nieruchomości niezamieszkałych
Informujemy, że wprowadzono możliwość dobrowolnego przystąpienia do gminnego systemu gospodarowania odpadami właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne – dotychczas poza systemem. Przystąpienie właściciela takiej nieruchomości do organizowanego przez gminę systemu jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.
Samorządy w całym kraju mierzą się z problem rosnących stawek za gospodarowanie odpadami. W całej Polsce ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów, w ostatnich miesiącach wyraźnie wzrosły i nadal rosną. Należy przy tym zaznaczyć, iż każda gmina ma swoją specyfikę. Różne są ilości odpadów w przeliczeniu na mieszkańca, gminy mają także zróżnicowaną częstotliwość odbioru odpadów. Odległość do instalacji również wpływa na stawkę opłaty. Wszystkie te składowe mają decydujący wpływ na wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłata pobierana od mieszkańców musi odzwierciedlać realne koszty gospodarki odpadami. Innymi słowy, gminny system gospodarowania odpadami musi być samowystarczalny – dokładanie pieniędzy z innych źródeł, np. kosztem gminnych inwestycji, nie jest zgodne z prawem. Jednocześnie środki zebrane z opłaty nie mogą być przeznaczane na cele nie związanie z systemem gospodarowania odpadami.
Na wzrost stawek za odbiór oraz zagospodarowanie odpadów ma wpływ wiele czynników, w tym przede wszystkim:
• nowe, rygorystyczne zasady gospodarki odpadami wprowadzone przepisami prawa, które weszły w życie w ostatnim roku, jak przepisy dotyczące rejestru BDO, wprowadzenie dodatkowych wymagań dla zbierających i magazynujących odpady w postaci obowiązku posiadania całodobowego monitoringu wizyjnego, konieczności zabezpieczenia roszczeń oraz restrykcyjne przepisy przeciwpożarowe;
• kolejny roczny wzrost o 59% opłaty „marszałkowskiej” – z kwoty 170 zł w 2019 roku do 270 zł w 2020 roku za tonę odpadów (w 2017 r. opłata „marszałkowska” za składowanie na składowisku jednej tony zmieszanych odpadów komunalnych wynosiła 120 zł, w 2018 – 140 zł);
• problemy z zagospodarowaniem surowców wtórnych, na skutek „zamknięcia” na te surowce rynku w Chinach i napływ tych śmieci do Polski z zachodniej Europy, co spowodowało kolosalny wzrost stawek opłat za te odpady. Dla przykładu w 2019 roku za makulaturę recyklerzy płacili około 100 zł za tonę, natomiast teraz trzeba zapłacić recyklerom za przyjęcie tego surowca prawie 500 zł za tonę. Podobnie ze zmieszanymi odpadami z tworzyw sztucznych, rynek jest przesycony i nie jest zainteresowany przetwarzaniem tego rodzaju odpadów;
• spadek cen za surowce wtórne wysegregowane ze strumienia odpadów zmieszanych;
• za mało spalarni odpadów;
• dyrektywy unijne, które wymagają, aby od 2020 roku 50% wytwarzanych w Polsce odpadów z papieru, tworzyw sztucznych, metali i szkła było objęte odzyskiem, przy jednoczesnym braku w Polsce wystarczającego rynku i zapotrzebowania na zebrane surowce wtórne;
• nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wymusza wprowadzenie dodatkowych obowiązków kontrolnych, w tym odnośnie właściwej segregacji odpadów przez mieszkańców; wzrost cen energii elektrycznej i paliw;
• wzrost wynagrodzeń, na skutek wzrostu płacy minimalnej z 2200 zł do 2600 zł;
• brak odpowiedzialności producentów opakowań za wprowadzenie na rynek produktów, co skutkuje przerzuceniem kosztów recyklingu na samorządy i mieszkańców;
• wzrost ilości wytwarzanych odpadów komunalnych.
Zatem, z uwagi na konieczność ochrony środowiska, spełnienia wymogów prawa, uzyskania poziomów odzysku, segregacja odpadów jest niezbędna. Jeśli chcemy ograniczyć wzrost cen za odpady, każdy z nas musi ich mniej wytwarzać. Wraz ze wzrostem ilości odpadów, rośnie koszt ich odebrania, transportu i zagospodarowania.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, Wizna pok. nr 2 oraz pod nr tel. 86 888 90 04.

Deklaracja za gospodarowanie odpadami komunalnymi (plik .pdf)

Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 543 KB

TOP