Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax:+86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU W URZĘDZIE GMINY WIZNA

Wójt Gminy Wizna informuje o naborze na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi - dyspozytor taboru samochodowego, kontroler techniczny.

1. Początek zatrudnienia - czerwiec/lipiec 2020 r.
2. Wymiar czasu pracy - pełny etat.

3. Zakres obowiązków:

1) Zarządzanie sekcją ogólno organizacyjną i gospodarczą, osadzonymi wykonującymi pracę na rzecz Gminy Wizna, zatrudnionymi przy pracach społecznie użytecznych.
2) Obsługa Urzędu w zakresie napraw i konserwacji, budynku Urzędu wraz ze sprzętem i wyposażeniem.
3) Prowadzenie spraw związanych z należytym użytkowaniem, zabezpieczeniem i ochroną mienia Gminy.
4) Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy.
5) Kontrolowanie innych niż Urząd jednostek organizacyjnych gminy pod względem wywiązywania się z obowiązków kontroli prowadzenia książki obiektu budowlanego w stosunku do budynków oraz innych obiektów budowlanych pozostających we władaniu tych jednostek.
6) Prowadzenie spraw dotyczących prawa pierwokupu nieruchomości.
7) Prowadzenie spraw z zakresu nabywania nieruchomości na rzecz Gminy oraz sprzedaży, zamiany i oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych.
8) Przygotowywanie dokumentacji związanej z nabyciem lub zbyciem nieruchomości.
9) Prowadzenie spraw dotyczących sprzedaży lokali komunalnych i socjalnych.
10) Prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym.
11) Prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia Skarbu Państwa.
12) Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.
13) Współpraca ze Skarbnikiem Gminy w zakresie opracowania projektu budżetu.
14) Zgodne z prawem i terminowe rozpatrywanie skarg i wniosków, załatwianie ich, analizowanie oraz eliminowanie źródeł i przyczyn ich powstawania.
15) Sporządzanie sprawozdań, ocen, analiz oraz bieżących informacji z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy.

4. Wymagania podstawowe:
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
- nieposzlakowana opinia,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

5. Wymagania niezbędne
- wykształcenie: poziom i kierunek – średnie,
- uprawnienia specjalistyczne - brak,
- kwalifikacje - prawo jazdy kat. B,
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku/staż pracy - brak,
- umiejętność obsługi komputera i programów biurowych,
- komunikatywność w mowie i piśmie.

6. Wymagania dodatkowe:
- wykształcenie - wyższe,
- umiejętność stosowania przepisów prawnych,
- umiejętność bezkonfliktowej i efektywnej współpracy,
- łatwość komunikowania się i przekazu informacji,
- zdolność podejmowania decyzji oraz ponoszenia odpowiedzialności za jej skutki,
- obowiązkowość, dyspozycyjność, terminowość, bardzo dobra organizacja pracy,
- umiejętności zawodowe - brak,
- umiejętność pracy w zespole.

7. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- CV,
- kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
- kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających doświadczenie zawodowe,
- oświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przez datą ogłoszenia naboru na wolne stanowisko, oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, jeżeli to uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w pełnym wymiarze czasu pracy, zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna dotycząca naboru.

8. Osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną w Urzędzie Gminy Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35. List motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: „Oświadczam, iż na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”. Wymagane dokumenty aplikacyjne można złożyć lub przesłać pod adresem: Urząd Gminy Wizna pl. kpt. Władysława Raginisa 35 18-430 Wizna w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko dyspozytor taboru samochodowego, kontroler techniczny"

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w Urzędzie Gminy Wizna (plik .pdf)

Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 667 KB

Kwestionariusz osobowy (plik .pdf)

Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 240 KB

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (plik .pdf)

Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 489 KB

Oświadczenie (plik .pdf)

Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 197 KB

TOP