Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax: +86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

OGŁOSZENIE O NABORZE NA RACHMISTRZA SPISOWEGO

Dnia 29 stycznia 2021 r. na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) - zwanym dalej NSP 2021.

Pan Mariusz Soliwoda – Wójt Gminy Wizna jako Gminny Komisarz Spisowy w Wiźnieogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 będzie przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: 1 - 16 luty 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • • mieć ukończone 18 lat,
   • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
   • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
   • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
   • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Informacje ogólne:

  • 1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy w Wiźnie Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e – learning, a na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do tej aplikacji.

   2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.

   3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

   4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim zostanie napisany tekst ,w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.

   5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.

   6. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku - niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia przez WBS poprawności tego wyniku.

   7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:

  • a. jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
   b. format pliku - JPG,
   c. rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:

  • • przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,
   • przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.
 • Ze względu na to, że rachmistrz terenowy będzie realizował wywiady przy pomocy urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie przeznaczone do przeprowadzenia spisu kandydat na rachmistrza powinien dodatkowo posiadać co najmniej podstawowe umiejętności posługiwania się takimi urządzeniami.

  Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

  • 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu ( interaktywną aplikacją formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia.
   2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.
   3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (z powodu rezygnacji, zachorowań lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.
 • Do złożenia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza- oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. ( druk do pobrania), zawierającego dane osobowe i kontaktowe:

  • 1. Zgłoszenie zawierające:
  • a) imię (imiona) i nazwisko,
   b) data urodzenia,
   c) adres zamieszkania,
   d) numer telefonu,
   e) adres e-mail.

  • 2. Oświadczenie o:
  • a. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;
   b. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia;
   c. znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;
   d. świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
 • Składanie ofert:

  • 1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie urzędu gminy lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: sekretariat@gminawizna.pl, platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:
  • a) w przypadku osobistego złożenia dokumentów w urzędzie lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu,,
   b) w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową wskazano w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),
   c) w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),
   d) d) w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.

  • 2. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

   3. Więcej informacji na temat spisu można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Wiźnie – nr tel. 86 888 90 00 e-mail: sekretariat@gminawizna.pl.
 • Ofertę kandydata na rachmistrza spisowego według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego pisma wraz z podpisaną klauzulą informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy składać w dniach

  od 01 lutego do dnia 16 lutego 2021 r.

  w sekretariacie Urzędu Gminy Wizna w godz. 7.30 do 15.30 lub przesłać na adres :
  Urząd Gminy Wizna
  pl. kpt. Władyslawa Raginisa 35
  18-430 Wizna

  ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

  Formularz (plik doc)

  Format pliku: word | Rozmiar pliku: 21,9 KB

  Klauzula (plik doc)

  Format pliku: word | Rozmiar pliku: 18,6 KB

  TOP