yah

Czy patriotyzm jest dziś aktualny? – VI Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

2006-03-21 11:46
Czy problematyka narodu i ojczyzny interesuje dzisiejszego młodego człowieka?
Czy może jest tak, że nasi dziadkowie i ojcowie zabrali do grobu swoje czyny, wyrażające miłość do ojczyzny i tęsknotę za wolną, suwerenną Polską ?
Jakie jest dziś rozumienie patriotyzmu przez ludzi dorastających w nowej Polsce, w której nie trzeba udowadniać bohaterstwa na polu bitwy lub w niepodległościowej konspiracji? Czy w dobie szybkich przemian ekonomicznych i wszechobecnego pośpiechu patriotyzm stanie się wkrótce pojęciem abstrakcyjnym?
Zagrożenie takie na pewno istnieje, kiedy to jedyną formą propagowania postaw patriotycznych w mediach są relacje z uroczystości państwowych i otwarcia miejsc pamięci narodowej, które nie są w stanie skłonić młodych ludzi do zastanowienia się nad ich miejscem w świecie. Brakuje audycji, przybliżających polską tradycję patriotyczną.
Ojczyzna jest dziedzictwem po ojcach. To ziemia przodków, państwo i wszelkie wartości kulturowe, to dom, bezpieczeństwo. Naszym domem jest Polska i to my musimy troszczyć się o jej kulturę, pamięć o przeszłości, język, przyszłość młodych ludzi. My, dorośli, powinniśmy zadbać o umocnienie w naszych dzieciach świadomości posiadania swego miejsca na Ziemi. Kto zna swe korzenie, ten będzie silny i będzie pamiętał, skąd pochodzi i jaki jest jego cel.
Szkoła zakorzenia młodzież w historię, wartości wolności i niepodległości ojczyzny, które przenikały przecież myślenie polityczne, społeczne i religijne, stanowiły przedmiot marzeń, stawały się celem okupionych ofiarami i cierpieniami walk, powstań, wojen. Całe pokolenia o te wartości zabiegały, modliły się, walczyły. Nauczyciele przekazują uczniom wiedzę na ten temat, ale przede wszystkim starają się w nich obudzić takie uczucia, jak duma z odniesionych zwycięstw i dokonań oraz miłość do dziedzictwa narodowego, a także
szacunek dla rodziny, ojczyzny, narodu, języka i obyczaju.
Realizowaniu tego celu sprzyja literatura piękna. Rola literatury, a szczególnie poezji, jest w przypadku kształtowania pamięci, wyobraźni i uczuć, ukazywania piękna języka ojczystego, nie do przecenienia. Poprzez poezję można budować patriotyzm, budząc dumę z tego kim jesteśmy.
Zadaniem szkoły - ważnym i trudnym – jest nie tylko ukształtowanie atmosfery, sprzyjającej formowaniu postaw patriotycznych, ale też wspieranie manifestowania patriotyzmu. Temu celowi służyć może wspólne przeżywanie przez całą społeczność uroczystości szkolnych.
Dobrą okazja do tego jest konkurs poezji patriotycznej, organizowany już od sześciu lat przez Świetlicę Wiejską i Gimnazjum w Wiźnie. Co roku koniec października i początek listopada przebiega w szkołach naszej gminy pod znakiem poezji patriotycznej. Najpierw dzieci pod okiem swoich wychowawców i polonistów przygotowują recytację wierszy, dekoracje i wreszcie pełne emocji stają odświętnie ubrane do eliminacji szkolnych. I znów, jak co roku rozbrzmiewają w szkołach piękne słowa, wypowiadane dziecięcymi głosami: „...byle cię można wspomóc, byle wspierać, nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać...”, „mnie ta ziemia od innych droższa, ani chcę, ani umiem stąd odejść...” i „...my pokażemy światu, że Polski jesteśmy warci...”... Następnie w listopadzie najlepsi jadą zaprezentować się przed komisją gminną.
Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej odbywa się co roku przed 11 listopada z okazji obchodów Święta Niepodległości.
To już dawna historia, kiedy Polska utraciła wolność. Trzej sąsiedzi: Rosja, Austria i Prusy zawarły między sobą sojusz i dokonały rozbiorów Polski. Mimo, że Polskę wymazano z mapy Świata, nie wyrwano jej z serc Polaków. Społeczeństwo polskie podjęło walkę z wrogiem. Przeciwstawiało się skutecznie wynarodowieniu, zakazowi używania języka polskiego, rugowaniu narodowego języka z kościołów. 1 sierpnia 1914 roku wybuchła
I wojna światowa pomiędzy Rosją a Niemcami i Austrią. W sercach Polaków zapłonęła nadzieja, że nadchodzi wyzwolenie. Po 123-letniej niewoli nadszedł dzień 11 listopada 1918 roku – koniec wojny. Mamy wolną ojczyznę! Jeszcze wiele trzeba było wycierpieć, ale toczone boje okazały się zwycięskie. Odrodziła się II Rzeczpospolita z takimi autorytetami, jak: Piłsudski, Dmowski, Witos.
Uczniowie znają historię i potrafią wymieniać nazwiska wielkich Polaków, ale możliwość obcowania z poezją budzi w nich silne, pozytywne uczucia, które pozostaną w nich o wiele dłużej niż sama wiedza.
W tym roku najlepsi recytatorzy ze szkół podstawowych w Starym Bożejewie, Rutkach i Wiźnie oraz Gimnazjum w Wiźnie spotkali się 9 listopada na VI Gminnym Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej w Świetlicy Wiejskiej w Wiźnie. Oceny interpretacji utworów dokonywała komisja w składzie: zastępca Wójta - Jacek Piorunek oraz nauczycielki ze szkół na terenie gminy: Zenobia Dytkowska, Danuta Gadomska, Bożena Grabowska, Małgorzata Pawlak i Jolanta Powichrowska. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy, a pozostali uczestnicy nagrody – niespodzianki, które zostały ufundowane przez Urząd Gminy Wizna. Organizacją tego pięknego przedsięwzięcia od początku zajmują się panie: Danuta Gadomska, Bożena Grabowska i Jolanta Powichrowska.
Recytacja wierszy polskich poetów pozwoliła ożyć na nowo obrazom kraju nad Wisłą, jedynego, tak bliskiego naszym sercom skrawka ziemi.

Art. opracowany przez p. Zenobia Dytkowska, Małgorzata Pawlak