Deklaracja dostępności serwisu wizna.pl

Urząd Gminy Wizna zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej wizna.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego wizna.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021-04-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-04-01. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2021-04-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Urząd Gminy Wizna, adres poczty elektronicznej sekretariat@gminawizna.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 868889000. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Wójt Gminy Wizna

Adres organu odwoławczego: pl.kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna

Adres e-mail organu odwoławczego: sekretariat@gminawizna.pl

Telefon organu odwoławczego: 868889000

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadza trzy wejścia nie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Planowane jest zbudowanie podjazdu do jednego z wejść i montaż windy. Toalety znajdujące się w budynku zostały przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. W budynku znajdują się tablice informujące na temat rozkładu pomieszczeń. Do wnętrza budynku może wejść osoba z psem asystującym. Na wypadek sytuacji kryzysowej zamontowano tablice informujące o kierunkach i drogach ewakuacji.

Udogodnienia

Dostępność komunikacyjno – informacyjna: Urząd zapewnia obsługę klientów z wykorzystaniem poczty elektronicznej, sms, mms, strony internetowej.

Inne informacje dotyczące zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

Urząd zapewnia petentom oraz osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem: kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, przesyłanie faksów, komunikację audiowizualną, z wykorzystaniem komunikatorów internetowych( Messengera). Urząd zapewni na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacje z urzędem w formie określonej we wniosku.

Powrót na początek strony