Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Urząd Gminy Wizna przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających

portal www.wizna.pl 

Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem.

Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Poufność danych może być jedynie uchylona w celach dowodowych lub na polecenie

odpowiednich organów państwowych.

Gromadzenie danych

 

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera.

Oznacza to, że Administrator zna publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Znamy również:
• nazwę stacji klienta,
• informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
• adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (http referer) - w przypadku gdy przejście do Portalu urzędu nastąpiło przez odnośnik,
• informacje o przeglądarce użytkownika.
Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony portalu. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Bezpośredni kontakt z urzędem ze strony WWW

 

Istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownikami Urzędu Gminy Wizna poprzez dostępne na stronach adresy korespondencyjne (e-mail).

Urząd przechowuje korespondencję ze swoimi Klientami dla celów statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania.

Jednocześnie gwarantujemy, że adresy w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Klientem w celu innym niż przez niego określony.

Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko za uprzednią zgodą Klienta.

Wykorzystywanie danych

 

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem.

Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza Administratorem sieci.

Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu.

Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies

 

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Mechanizm ten stosujemy jedynie do zapamiętywania - na czas sesji - następujących parametrów:
• czy oglądana strona jest pierwszą stroną odwiedzoną w trakcie sesji,
• czasowego przechowywania, w trakcie zalogowania, jego danych aby nie musiał się logować przy każdym przejściu na inną stronę.
Po zakończeniu sesji (np. po przejściu do stron spoza domeny urzędu) zapisane informacje są usuwane.

Odnośniki do innych stron

Portal Urzędu Gminy zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Portalu Urzędu Gminy Wizna. Oferta Urzędu Gminy Wizna będzie z czasem ulegać zmianom. Oznacza to m.in., że w przyszłości urząd może wprowadzić pewne modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Korzystając z Portalu Urzędu Gminy akceptujesz zmiany w Polityce Prywatności i zobowiązujesz się do stałego kontrolowania jej zmian. Administratorem w rozumieniu RODO (administrator danych osobowych) dla danych osobowych gromadzonych przez Urząd Gminy Wizna jest Wójt Gminy Wizna z siedzibą w Urzędzie Gminy Wizna pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia, osoby których dane są przetwarzane mogą kontaktować się z:

Inspektor Ochrony Danych
Urząd Gminy Wizna
pl. kpt. Władysława Raginisa 35
18-430 Wizna
e-mail:iod@gminawizna.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana jest Urząd Gminy Wizna reprezentowany przez Wójta Gminy Wizna
  (adres: pl. kpt. Władysława Raginisa 35, tel.:+ 86 888 90 00; e-mail:sekretariat@ gminawizna.pl).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gminawizna.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
 3. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Wizna - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 5. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Wizna;
 6. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Wizna;
 7. w pozostałych przypadkach Pan/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 8. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy Wizna przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Wizna.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych na podstawie art.15 rozporządzenia, b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych na podstawie art.16 rozporządzenia, c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych na podstawie art.17 rozporządzenia, d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 rozporządzenia, e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 rozporządzenia, f) w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj.art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia, przysługuje Pani, Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a dobrowolne, gdy odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą.
 13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również   w formie profilowania.
Powrót na początek strony