Rada Gminy

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY WIZNA:

Przewodnicząca Rady Gminy Wizna przyjmuje interesantów

w sprawę skarg i wniosków w I i III poniedziałek miesiąca
o godz. 15.00 - 16.00

w Urzędzie Gminy Wizna,

kpt. Władysława Raginisa 35 pokój nr 12

RADA GMINY:

Wybory do rady gminy są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. To, że wybory są powszechne oznacza, że mogą w nich brać udział wszyscy mieszkańcy danego obszaru. Bezpośredniość oznacza, że wyborca oddaje głos na konkretnego kandydata. Równe wybory to takie, w których każdy ma równą liczbę głosów. Prawo do bycia wybranym to bierne prawo wyborcze. O wybór na radnego może ubiegać się tyko obywatel Polski, który najpóźniej w dniu przeprowadzania wyborów uzyskał pełnoletniość. Musi on również zamieszkiwać na terenie danej gminy.

Można kandydować jednocześnie tylko do jednej rady. Datę wyborów do rady gminy wyznacza Prezes Rady Ministrów. Zarządza się je najpóźniej na 30 dni przed końcem kadencji poprzedniej rady na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 60 dni po upływie kadencji rady. Głosowanie odbywa się w lokalach obwodowych komisji wyborczych między godziną 6 a20. Przed rozpoczęciem głosowania komisja sprawdza czy urna jest pusta a następnie pieczętuje ją. Każdy wyborca przystępując do głosowania musi przedstawić komisji dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość (np. paszport). Następnie wyborca otrzymuje kartę do głosowania. Odbiór karty kwituje komisji wyborczej. Następnie z kartą do głosowania udaje się do miejsca zapewniającego tajność głosowania, a znajdującego się w lokalu wyborczym. Wyborca bowiem nie może opuścić lokalu wyborczego wraz z kartą do głosowania. Po zaznaczeniu odpowiedniego nazwiska należy kartę do głosowania wrzucić do urny.

RADA GMINY WYBRANA W WYBORACH NA KADENCJĘ 2018 - 2023

Iwona Grodzka – Przew. Rady

Wiesław Kapelewski - Wiceprzew. Rady

Damian Godlewski

Piotr Grabowski

Marek Laskowski

Andrzej Matejkowski

Marcin Modzelewski

Jan Mroczkowski

Grzegorz Wojciech Murawski

Grzegorz Nacewicz

Marek Lech Sawicki

Tomasz Szyłak

Marcin Wiśniewski

Szczepan Wróblewski

Adam Zalewski

KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, BUDŻETU I FINANSÓW

Piotr Grabowski - Przew. Komisji

Tomasz Szyłak - Z - ca Przew. Komisji

Damian Godlewski - Sekretarz Komisji

Iwona Grodzka

Wiesław Kapelewski

Marek Laskowski

Jan Mroczkowski

Grzegorz Murawski

Grzegorz Nacewicz

Marcin Wiśniewski

Szczepan Wróblewski

Adam Zalewski

KOMISJA REWIZYJNA:

  • Marek Sawicki - Przewodniczący Komisji,
  • Andrzej Matejkowski - Zastępca Przewodniczącego Komisji,
  • Marcin Modzelewski - Sekretarz Komisji,

Komisja rewizyjna ma za zadanie opiniowanie opracowanych projektów budżetu, jego realizacji oraz kontroli działalności gminy i podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych.

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

  • Tomasz Szyłak - Przewodniczący Komisji,
  • Marek Laskowski - Wiceprzewodniczący Komisji,
  • Adam Zalewski - Członek Komisji
Powrót na początek strony