„Czternasta emerytura” dla emerytów i rencistów KRUS

logo-krus

 

yrektor Odziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
w Białymstoku Jacek Jarmołowicz informuje
, że rozpoczęto wypłatę kolejnego dodatkowego świadczenia dla emerytów i rencistów tzw. „czternastej emerytury”.

Aby otrzymać kolejne dodatkowe świadczenie w 2023 r., należy spełnić dwa warunki:

  • być czynnym emerytem lub rencistą, czyli mieć prawo do jednego z niżej wymienionych świadczeń w dniu 31 sierpnia 2023 r.

  • nie przekroczyć ustalonego w roku progu dochodowego.

Czternasta emerytura” przysługuje osobom, które w dniu 31 sierpnia 2023 r. mają prawo do jednego ze świadczeń:

  • emerytury rolniczej,

  • renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,

  • renty rodzinnej,

  • okresowej emerytury rolniczej

  • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. 

Czternasta emerytura” będzie wypłacona z urzędu i nie trzeba w tej sprawie składać żadnych wniosków.

Uprawnieni świadczeniobiorcy otrzymają niniejsze świadczenie we wrześniowych terminach płatności, którymi są 10, 15 i 25 dzień miesiąca.

W przypadku emerytur i rent wypłacanych kwartalnie kolejne dodatkowe świadczenie zostanie wypłacone przez KRUS 20 września 2023 r.

Czternasta emerytura” przysługuje w wysokości:

  • 2.650 zł - jeżeli wysokość przysługującej emerytury/renty nie przekracza kwoty 2.900 zł,

  • 2.650 zł pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości przysługującej emerytury/renty, a kwotą 2.900 zł – jeżeli wysokość przysługującej emerytury/renty przekracza kwotę 2.900 zł.

Przy ustalaniu wysokości świadczenia uwzględnia się kwotę świadczenia brutto przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń.

Poza podatkiem dochodowym i składką na powszechne ubezpieczenie zdrowotne z kwoty „czternastej emerytury” nie będą dokonywane żadne potrącenia i egzekucje. 

W Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku prawo do dodatkowego świadczenia przysługuje ok. 69.400 świadczeniobiorcom.

Od tego roku „czternasta emerytura” jest świadczeniem stałym. 

 

 

Powrót na początek strony