Diagnoza w zakresie zapotrzebowania na utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Wizna

 

 

                                                                                                                       Wizna, 12.03.2024 r.

 

 

 

METRYCZKA DIAGNOZY

 

Tytuł diagnozy

Diagnoza w zakresie zapotrzebowania na utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Wizna

Autor diagnozy

Dyrektor Mirosław Wiśniewski i kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Rutkach

Instytucja systemu wspomagania udzielająca wsparcia w opracowaniu diagnozy

n/d

Data opracowania diagnozy

12.03.2024 r.

DANE OŚRODKA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Pełna nazwa placówki

Publiczne Przedszkole w Rutkach

(zaplanowano utworzenie przedszkola w budynku Szkoły Podstawowej w Rutkach)

Miejscowość/gmina/powiat

Rutki, Gmina Wizna, powiat łomżyński

Ulica/kod pocztowy

Rutki 2, 18-430 Wizna

Numer telefonu

(+48) 86 4720518 (SP w Rutkach)

Adres email

miwisniewski@gminawizna.pl (SP w Rutkach)

Adres strony internetowej

https://sprutki.edupage.org/ (adres SP w Rutkach)

Data założenia placówki

Zaplanowano na 01.09.2025 r.

Organ prowadzący

Gmina Wizna

Imię i nazwisko dyrektora

Mirosław Wiśniewski (SP w Rutkach)

LICZBA MIEJSC EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE

Liczba dostępnych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym w placówkach przedszkolnych na terenie Gminy w bieżącym w roku szkolnym (2023/2024)

60

Liczba dzieci w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego (OWP) z terenu Gminy

Dziewczynki: 34

Chłopcy:34

SUMA:68

DANE DEMOGRAFICZNE I STATYSTYCZNE – LICZBA URODZEŃ – na podstawie danych z USC

ROK

DZIEWCZYNKI

CHŁOPCY

SUMA

2017

16

25

41

2018

25

16

41

2019

19

18

37

2020

26

23

49

2021

13

12

25

2022

17

21

38

2023

17

14

31

2023*

12

10

22

2024*

11

10

21

2025*

10

10

20

2026*

10

9

19

2027*

9

9

18

2028*

9

8

17

*dane na podstawie Prognozy urodzeń: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2023-2060,11,1.html

NAUCZYCIELE

Liczba nauczycieli w OWP: w Publicznym Przedszkolu w Rutkach zaplanowano zatrudnienie 3 nauczycieli

Stopień zawodowy

K:

M:

SUMA:

Dyplomowany

3

0

3

Mianowany

0

0

0

Początkujący

0

0

0

ŁĄCZNIE:

3

0

3

 

OPIS OBSZARU PROBLEMOWEGO

Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w edukacji przedszkolnej w ramach planowanego wsparcia

Dz: 15

Ch: 13

SUMA: 28

Liczba nauczycieli objęta planowanym wsparciem

K: 3

M: 0

SUMA: 3

Liczba kadry niepedagogicznej i kadry zarządzającej objęta planowanym wsparciem

K: 3

M: 1

SUMA: 4

Liczba rodziców/opiekunów prawnych objęta planowanym wsparciem

K: 7

M: 1

SUMA: 8

AKTUALNA SYTUACJA GRUPY DOCELOWEJ

Liczba brakujących miejsc wychowania przedszkolnego, w przypadku gdy nie powstaną nowe miejsca OWP na terenie Gminy Wizna

2024

SUMA: 51

2025

SUMA: 52

2026

SUMA: 34

2027*

SUMA: 34*

2028*

SUMA: 34*

*dane na podstawie Prognozy urodzeń: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2023-2060,11,1.html

Prognoza wykazuje rozbieżność, między stanem faktycznym a prognozowanym, którą należy uwzględnić. W 2023 r. faktyczna liczba urodzeń była większa o 9 niż prognozowana.

Liczba dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych

Dz:0

Ch:0

SUMA: 0**

Liczba dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Dz:0

Ch:0

SUMA: 0**

Liczba dzieci z niepełnosprawnościami

Dz:0

Ch:0

SUMA: 0**

Liczba nauczycieli z niepełnosprawnościami

K:0

M:0

SUMA: 0**

Liczba przedstawicieli kadry niepedagogicznej z niepełnosprawnościami

K:0

M:0

SUMA: 0**

**brak danych na moment przeprowadzenia diagnozy

Szacowany trend w zakresie popytu na miejsca w ośrodkach wychowania przedszkolnego na terenie Gminy (wzrostowy, stały, malejący) w perspektywie 2- letniej

Do 2025 roku wzrostowy, od 2026 roku malejący

Procentowe upowszechnienie wychowania przedszkolnego dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie wg stanu na ostatni zakończony rok szkolny (2022/2023)

85,5%

ZDEFINIOWANIE CELÓW I ZAKRESU DIAGNOZY ZAPOTRZEBOWANIA NA WSPARCIE

cele diagnozy

Celem przeprowadzenia diagnozy była analiza sytuacji problemowej na terenie Gminy Wizna:

 1. związanej z niewystarczającą liczbą miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Wizna;
 2. związanej z potrzebami dzieci w zakresie wspierania ogólnego rozwoju psychofizycznego, wczesnego diagnozowania deficytów rozwojowych i potencjałów, rozwijania ich kompetencji kluczowych, objęcia pomocą specjalistyczną  (np. logopedyczną,  korekcyjno-kompensacyjną), preorientacji zawodowej, kształtowania świadomości ekologicznej, działaniami antydyskryminacyjnymi;
 3. związanej z potrzebami kadry pedagogicznej, niepedagogicznej oraz kadry zarządzającej w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, umiejętności i kompetencji;
 4. związanej z potrzebą wsparcia placówki, w tym wyposażenia sal oraz placu zabaw w celu przeprowadzenia dodatkowych zajęć.
 5. związanej ze współpracą specjalistów z rodzicami/opiekunami i nauczycielami.

zakres diagnozy

 

W terminie (luty – marzec 2024 r.) kadra nauczycielska pod przewodnictwem dyrektora (Mirosław Wiśniewski) przeprowadziła diagnozę dotyczącą potrzeb dzieci, nauczycieli i rodziców w zakresie utworzenia nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Wizna oraz stanu ilościowego i technicznego sprzętu dydaktycznego, a także stanu technicznego placówki i możliwości utworzenia w niej przedszkola. 

 

DIAGNOZA W ZAKRESIE PRACY Z UCZNIEM W ZAKRESIE WCZESNEGO DIAGNOZOWANIA DEFICYTÓW ROZWOJOWYCH I POTENCJAŁÓW

Działania priorytetowe:

Potrzeby/problemy:

Konieczne jest zorganizowanie darmowych zajęć dodatkowych dla dzieci będących uczęszczać do Publicznego Przedszkola w Rutkach.

 

Potrzebą jest zwiększenie, od początku funkcjonowania przedszkola, liczby zajęć o charakterze kompensacyjnym i wyrównującym szanse dzieci w edukacji przedszkolnej.

 DIAGNOZA W ZAKRESIE PRACY Z UCZNIEM W ZAKRESIE ROZWIJANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I UMIEJĘTNOŚCI UNIWERSALNYCH

Działania priorytetowe:

Potrzeby/problemy:

Konieczne jest zorganizowanie darmowych zajęć dodatkowych dla dzieci będących uczęszczać do Publicznego Przedszkola w Rutkach.

 

Potrzebą jest zwiększenie, od początku funkcjonowania przedszkola, liczby zajęć dodatkowych wspierających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne.

 DIAGNOZA W ZAKRESIE PRACY Z UCZNIEM W ZAKRESIE SPEŁNIANIA POTRZEB SPECJALISTYCZNYCH

Działania priorytetowe:

Potrzeby/problemy:

Konieczne jest zorganizowanie darmowych zajęć dodatkowych dla dzieci będących uczęszczać do Publicznego Przedszkola w Rutkach.

 

Potrzebą jest zwiększenie, od początku funkcjonowania przedszkola, liczby zajęć dodatkowych w zakresie spełniania potrzeb specjalistycznych.

 DIAGNOZA W ZAKRESIE PRACY Z UCZNIEM W ZAKRESIE PREORIENTACJI ZAWODOWEJ

Działania priorytetowe:

Potrzeby/problemy:

Konieczne jest wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami najbliższymi ich otoczeniu, kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci oraz stymulowanie ich pro-zawodowych marzeń.

Potrzebą jest realizacja zajęć preorientacji zawodowej dla dzieci będących uczęszczać do Publicznego Przedszkola w Rutkach.

DIAGNOZA W ZAKRESIE PRACY Z UCZNIEM W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ ORAZ NA TEMAT ZMIAN KLIMATU

Działania priorytetowe:

Potrzeby/problemy:

Konieczne jest zwiększenie świadomości zależności ludzi od pozostałej części przyrody i świadomość wpływu, jaki działalność człowieka wywiera na otaczające środowisko.

Potrzebą jest realizacja warsztatów ekologicznych dla dzieci będących uczęszczać do Publicznego Przedszkola w Rutkach.

DIAGNOZA W ZAKRESIE PRACY Z UCZNIEM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA DYSKRIMINACJI

Działania priorytetowe:

Potrzeby/problemy:

Konieczne jest kształtowanie postawy

poszanowania innych, zaufania oraz rozumienia złożoności kulturowej i historycznej świata, ukierunkowanej na rozwijanie wśród uczestników projektu

postaw związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na np.: płeć, rasę, pochodzenie narodowe i etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek czy status społeczny i ekonomiczny.

Potrzebą jest realizacja warsztatów antydyskryminacyjnych.

DIAGNOZA W ZAKRESIE PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI KADRY PEDAGOGICZNEJ, NIEPEDAGOGICZNEJ ORAZ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Działania priorytetowe:

Potrzeby/problemy:

Należy zapewnić nauczycielom możliwość rozwijania kompetencji, w szczególności w zakresie metod pracy z dzieckiem w sposób np. eksperymentalny, artystyczny, które wybiegają poza standardowe nauczanie.

Potrzebą jest finansowanie szkoleń dla nauczycieli przedszkola.

WYPOSAŻENIE PLACÓWKI - DOSTOSOWANIE/ ADAPTACJA I DOPOSAŻENIE BAZY DYDAKTYCZNEJ OWP

Działania priorytetowe:

Potrzeby/problemy:

Niezbędne jest przeprowadzenie prac remontowych i adaptacyjnych w celu otworzenia nowych miejsc przedszkolnych oraz ich wyposażenie.

Potrzebą jest utworzenie nowych miejsc przedszkolnych. Na terenie gminy funkcjonuje jedno przedszkole, którego liczba miejsc nie jest wystarczająca, a rodzice zgłaszają potrzeby na zwiększenie liczby miejsc na terenie gminy. Podczas rekrutacji do istniejącego przedszkola jest więcej zgłoszeń niż miejsc.UDZIAŁ W PROJEKTACH EUROPEJSKICH/ POLSKICH - OSTATNIE 5 LAT

- „Aktywne Przedszkolaki”; Europejski Fundusz Społeczny; całkowita wartość projektu: 1 599 115,21 zł; Projekt zakładał utworzenie OWP w Gminie Wizna dla 46 dzieci (3-5 latków). Efekt: 46 nowych miejsc w przedszkolu; 46 dzieci objętych zajęciami dodatkowymi zwiększającymi ich szanse edukacyjne ; 10 nauczycieli objętych doskonaleniem zawodowym.

- „Wsparcie szkół podstawowych w Gminie Wizna”; Europejski Fundusz Społeczny; całkowita wartość projektu: 212 890,50 zł. Efekty: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla 40 uczniów, zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe/ICT u 126 uczniów, zajęcia rozwijające postawę kreatywną dla 166 uczniów, a także doposażenie dwóch pracowni szkolnych i przeszkolenie 12 nauczycieli

 

 

OPIS PROCEDURY DIAGNOZY POTRZEB

 

W celu utworzenia niniejszej diagnozy, wykorzystano następujące:

1) Metody badań zapotrzebowania na wsparcie:

 • dokonano analizy urodzeń na terenie Gminy Wizna na podstawie danych z USC oraz analizy zapotrzebowania miejsc przedszkolnych;
 • dokonano analizy dokumentów strategicznych Gminy;
 • dokonano analizy zasobów i stanu lokalowego Gminy;
 • dokonano rozmów z nauczycielami Przedszkola w Wiźnie oraz z rodzicami dzieci, którzy zainteresowani są zapisem ich dzieci do Publicznego Przedszkola w Rutkach.
 • przeprowadzono obserwację aktualnej sytuacji na terenie Gminy, w tym funkcjonowania Przedszkola w Wiźnie.

2) Narzędzia badawcze:

 • wywiad z nauczycielami SP w Rutkach, Przedszkola w Wiźnie oraz z rodzicami dzieci, którzy zainteresowani są zapisem ich dzieci do Publicznego Przedszkola w Rutkach;
 • analiza dokumentów gminnych w zakresie liczby urodzeń;
 • rozmowy z pracownikami Urzędu Gminy.

 

 

DANE I WSKAŹNIKI OPISUJĄCE SYTUACJĘ GRUPY DOCELOWEJ

Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w edukacji przedszkolnej

Dz: 18

Ch: 16

SUMA: 34

Liczba dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, objętych wsparciem

Dz: 0

Ch:0

SUMA:0

Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem

K: 3

M: 0

SUMA: 3

Liczba przedstawicieli kadr szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem świadczonym przez szkoły ćwiczeń

K: 0

M: 0

SUMA: 0

Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu

K:3

M: 0

SUMA:3

ŹRÓDŁA DANYCH I WSKAŹNIKÓW

dokumenty strategiczne Gminy, rozmowy z nauczycielami, rodzicami, analiza danych GUS i USC, obserwacja funkcjonowania przedszkola w Wiźnie

ZESTAWIENIA ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ I ANALIZ W ZAKRESIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAJĘCIA DODATKOWE

 

Zajęcia w zakresie wspierania ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci, wczesnego diagnozowania deficytów rozwojowych i potencjałów, rozwijania ich kompetencji kluczowych, objęcia pomocą specjalistyczną  (np. logopedyczną,  korekcyjno-kompensacyjną), preorientacji zawodowej, kształtowania świadomości ekologicznej

 

Zapotrzebowanie na zajęcia dodatkowe - grupowe

OWP

NAZWA ZAJĘĆ

LICZBA GRUP

LICZBA OSÓB W GRUPACH (ŁĄCZNIE)

LICZBA GODZIN DLA 1 GRUPY

Publiczne Przedszkole w Rutkach

Zajęcia z preorientacji zawodowej

2

14

15 h

Publiczne Przedszkole w Rutkach

Warsztaty ekologiczne

1

10

15 h

Publiczne Przedszkole w Rutkach

Warsztaty antydyskryminacyjne

3

8

2 h

Publiczne Przedszkole w Rutkach

Zajęcia z j. angielskiego

3

8

15 h

Publiczne Przedszkole w Rutkach

Zajęcia z robotyki

3

8

10 h

Publiczne Przedszkole w Rutkach

Zajęcia rytmiczno-taneczne

3

8

15 h

 

Zapotrzebowanie na zajęcia dodatkowe - indywidualne

OWP

NAZWA ZAJĘĆ

LICZBA UCZESTNIKÓW

LICZBA GODZIN ŁĄCZNIE

Publiczne Przedszkole w Rutkach

Zajęcia z logopedą

4

80 h

Publiczne Przedszkole w Rutkach

Zajęcia z psychologiem

4

80 h

Publiczne Przedszkole w Rutkach

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

8

160 h

 

 

 

ZESTAWIENIA ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ I ANALIZ W ZAKRESIE ZAPOTRZEBOWANIA NA  PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI KADRY PEDAGOGICZNEJ, NIEPEDAGOGICZNEJ ORAZ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

 

Zapotrzebowanie na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, umiejętności i kompetencji dla kadry pedagogicznej, niepedagogicznej i zarządzającej

OWP

NAZWA I RODZAJ WSPARCIA (SZKOLENIE/KURS/ STUDIA PODYPLOMOWE)

LICZBA OSÓB

LICZBA GODZIN

Publiczne Przedszkole w Rutkach

Szkolenie: artystyczne zabawy w przedszkolu i szkole

1

3

Publiczne Przedszkole w Rutkach

Szkolenie: piszę, czytam, liczę metody pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym

1

3

Publiczne Przedszkole w Rutkach

Szkolenie: Eksperymenty i zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

3

4

 

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM INWENTARYZACJI POSIADANEGO SPRZĘTU  - DOSTOSOWANIE/ ADAPTACJA I DOPOSAŻENIE BAZY DYDAKTYCZNEJ OWP

 

Posiadane pomoce wyposażenie placówki (dydaktyczne/sprzęt/zabawki/materiały potrzebne do prowadzenia zajęć):

OWP

NAZWA SPRZĘTU

ILOŚĆ

ROK ZAKUPU

OCENA STANU

Brak ze względu na tworzenie nowej placówki.

 

W celu utworzenia nowych miejsc edukacji przedszkolnej, konieczne jest dostosowanie pomieszczeń:

Zapotrzebowanie na remonty

Publiczne Przedszkole w Rutkach

 Sale przedszkolne i łazienki

-        Dostosowanie 3 sal przedszkolnych

-        Dostosowanie 3 łazienek na potrzeby funkcjonowania przedszkola

W celu dostosowania pomieszczeń zaplanowano następujące prace remontowe: roboty rozbiórkowe, roboty murowe, tynki i okładziny, posadzki i ściany, stolarka, prace elektryczne i sanitarne, zgodnie z kosztorysem przygotowanym na etapie diagnozy i pisania wniosku.

 

Niezbędnym jest też zakup m.in. następującego wyposażenia/zabawek/pomocy dydaktycznych ze względu na obecny brak stosownego wyposażenia, także dysponowanie przestarzałym sprzętem i pomocami.

Zapotrzebowanie OWP - wyposażenie.

Publiczne Przedszkole w Rutkach

Zabawki

-        pluszaki,

-        gry,

-        klocki,

-        lalki

 Pomocy do ćwiczeń rytmiczno-tanecznych

-        zestaw instrumentów do rytmiki

-        taśma elastyczna

-        piłki do rytmiki

-        aktywne obręcze

-        szarfy

-        pompony

-        chusty do ćwiczeń gimnastycznych

Pomocy dydaktycznych do zajęć z gimnastyki korekcyjnej

-        maty masujące

-        zestaw dysków sensorycznych

-        zestaw mat do ćwiczeń

-        bujak do ćwiczenia koordynacji i równowagi

Pomoce dydaktycznych do zajęć logopedycznych

-        zestaw materiałów logopedycznych

-        siedzisko – gruszka

-        zestaw plansz i kart

-        program multimedialny kompetencje społeczno-emocjonalne

-        panel filcowy – wyciszający

-        parawan wyciszający - wysoki

Dodatkowe wyposażenie

-        dywany lub wykładziny

-        stoliki dopasowane wielkością do dzieci

-        krzesełka dopasowane wielkością do dzieci

-        biurka dla nauczycieli

-        krzesła dla nauczycieli

-        zestaw mebli do sal (szafki, regały itp.)

-        siedziska pianowe

-        zabudowa na kaloryfer

-        kosze na śmieci

-        rolety

-        moskitiery

-        tablice interaktywne

-        laptopy z systemem operacyjnym

-        myszki komputerowe

-        tablice korowe

-        wózki do transportu posiłków

 

WNIOSKI I REKOMENDACJE ROZWOJOWE

Wnioski i rekomendacje rozwojowe zdefiniowane na podstawie wyników badań potrzeby wsparcia:

Wniosek

Rekomendacja

Gmina Wizna zdiagnozowała potrzebę utworzenia 34 nowych miejsc przedszkolnych. Aktualna liczba miejsc na terenie Gminy jest niewystarczająca, a liczba zgłoszeń do przedszkola jest większa niż liczba miejsc na terenie Gminy. Zarówno aktualna sytuacja demograficzna jak i prognozowana wskazują na potrzebę utworzenia nowych miejsc przedszkolnych, aby zaspokoić potrzeby mieszkańców.

Rekomenduje się utworzenie 34 nowych miejsc przedszkolnych, które przyczynią się do poprawy dostępności do miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Wizna.

Na bazie obserwacji dzieci w wieku wczesnoszkolnym występować będzie potrzeba wspierania ich rozwoju, tj. wspierania ogólnego rozwoju psychofizycznego, wczesnego diagnozowania deficytów rozwojowych i potencjałów, rozwijania kompetencji kluczowych, objęcia pomocą specjalistyczną, preorientacji zawodowej, kształtowania świadomości ekologicznej i przeciwdziałaniu dyskryminacji.

Rekomenduje się organizację dodatkowej oferty dydaktycznej, przyczyniającej się do wspierania ogólnego rozwoju psychofizycznego, wczesnego diagnozowania deficytów rozwojowych i potencjałów, rozwijania kompetencji kluczowych, objęcia pomocą specjalistyczną, preorientacji zawodowej, kształtowania świadomości ekologicznej i przeciwdziałaniu dyskryminacji poprzez realizację dodatkowych zajęć i warsztatów dla dzieci z przedszkola.

Gmina Wizna zdiagnozowała potrzebę zakupu wyposażenia przedszkola oraz dodatkowych pomocy dydaktycznych /sprzętu/zabawek/ materiałów niezbędnych do organizacji i realizacji dodatkowej oferty dydaktycznej.

Rekomenduje się zakup wyposażenia (wskazanego w niniejszej diagnozie) przedszkola oraz zakup pomocy dydaktycznych/sprzętu/ zabawek/materiałów niezbędnych do organizacji i realizacji dodatkowej oferty dydaktycznej.

Ze względu na planowanie utworzenie placówki zakłada się, że potencjalne zatrudnione osoby nie posiadają dodatkowych szkoleń/kursów. Na podstawie funkcjonowania przedszkola w Wiźnie, Gmina Wizna jest świadoma, że kadry pedagogiczne przejawiają potrzebę w zakresie wsparcia ich rozwoju zawodowego.

Rekomenduje się objęcie nauczycieli wsparciem z zakresu doskonalenia zawodowego w zakresie metod pracy z dzieckiem w sposób np. eksperymentalny, artystyczny, które wybiegają poza standardowe nauczanie.

 

Diagnoza potrzeb została przeprowadzona w lutym-marcu 2024 r. przez Dyrektora Mirosława Wiśniewski i kadrę pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Rutkach i zatwierdzona przez organ prowadzący – Gminę Wizna w dniu: 12.03.2024 r.

 

Gmina Wizna zapewni zgodność proponowanego wsparcia z przeprowadzoną diagnozą.

 

 

 

Powrót na początek strony