Dostępność Urząd Gminy

Udostępniamy  Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego wg stanu na dzień 1 stycznia 2021

 oraz Raport z przeglądu procedur w zakresie dostępności 

 

 Planowane jest wykonanie rekomendacji zawartych w powyższym dokumencie 

W obszarze dostępności architektonicznej zaplanowano m.in.:

1.Przeprowadzenie audytu dostępności, w którego wyniku pojawią się propozycje poprawienia dostępności w sposób optymalny. Audyt powinien być przeprowadzony przed inwestowaniem w rozwiązania infrastrukturalne.

 2. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, w sposób dotykowy – np. tabliczki na wejściach do pomieszczeń umieszczone na odpowiedniej wysokości, plan tyflograficzny, lub głosowy – może być zapewniony przez osobę dostępną w strefie wejścia do obiektu, opisu w formie audiodeskrypcji umieszczonego na stronie internetowej.

3. Uzupełnienie procedur ewakuacyjnych o zapisy dotyczące ewakuacji osób z niepełnosprawnościami. Instrukcja powinna zawierać wykaz sprzętu do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami. Instrukcja powinna obejmować wyznaczenie osób odpowiedzialnych za ewakuację osób z niepełnosprawnościami oraz niezbędne wytyczne.

4. System alarmowy powinien powiadamiać pracowników i klientów zarówno dźwiękowo (syrena, dzwonek), jak i wizualnie (np. światła alarmowe).

5. Wyznaczenie 1 miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych, prawidłowe oznakowanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych (oznakowanie pionowe i poziome).

6. Zapewnienie komunikacji pionowej w postaci windy lub innego urządzenia umożliwiającego bezpieczny transport osoby na wózku na wyższą kondygnację.

 

W obszarze dostępności informacyjno - komunikacyjnej zaplanowano m.in.:

Zainstalowanie pętli indukcyjnych lub alternatywnych urządzeń wspomagających słyszenie. Dotyczy to w szczególności miejsc obsługi

klientów i miejsc spotkań. Każde takie miejsce powinno być oznakowane.

Gmina planuje również poszukiwać nowe rozwiązania mające wpływ na poprawę dostępności architektonicznej urzędu i jednostek podległych.

Będzie to następowało poprzez stopniowe ograniczanie barier, np. poprawę sposobu wejścia do budynków (usuwanie schodów, montaż pochylni, odpowiednie oznaczenia, budowanie wind w budynkach piętrowych), uporządkowanie korytarzy  i zwiększenie przestrzeni manewrowej dla osób na wózkach inwalidzkich i matek z małymi dziećmi.

Nastąpi przeszkolenie pracowników z obszaru dostępności, aby każdy z nich potrafił udzielić informacji i pomocy osobom z niepełnosprawnościami w odpowiedni sposób.

Ponadto poprawiana będzie dostępność informacyjno– komunikacyjna poprzez stopniowe wdrażanie kolejnych rozwiązań

poprawiających jakość komunikacji z i do urzędu w gminie, np. poprzez stałe poprawianie stron internetowych, lepsze redagowanie pism, aktualności i komunikatów, zwiększanie liczby kanałów dostępu i jakości komunikacji.

Wnioskodawca umożliwi również dostęp do urzędu dla osób z problemami słuchu i przewiduje kolejne rozwiązania w tym zakresie.

Stale będzie poprawiana zdolność do obsługi osób z problemami poznawczymi poprzez szkolenia zespołu i umożliwienie załatwiania spraw w sposób indywidualny.

Mariusz Soliwoda 

Wójt Gminy Wizna 

 

 

Powrót na początek strony