Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku .

ZARZĄDZENIE NR 229/2023
WÓJTA GMINY WIZNA
z dnia 4 kwietnia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku .


Na podstawie art. 11 ust.1 pkt 2, ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn.zm) oraz uchwały Nr XLV/340/2023 Rady
Gminy Wizna z dnia 15 marca 2023r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Wizna z organizacjami
pozarządowymi na 2023 rok - zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej.
2. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o których mowa w ust.1, stanowi załącznik do niniejszego
zarządzenia.
§ 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wizna,
2) na stronie internetowej Gminy Wizna,
3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wizna.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


WÓJT GMINY WIZNA
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej, określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), realizujących zadania w
sferze pożytku publicznego w formie powierzenia zadania.
I. Rodzaj i formy realizacji zadania.
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.:
ZADANIE :
Organizowanie współzawodnictwa sportowego dla mieszkańców lokalnej społeczności oraz
prowadzenie szkoleń, treningów i upowszechnianie aktywności sportowej wśród dzieci
i młodzieży Gminy Wizna w 2023r.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Gmina Wizna przeznacza na realizację ww. zadania łącznie dotację celową w kwocie:
25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
III. Zasady przyznawania dotacji.
1. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem
przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Podmiotami uprawnionymi do wzięcia udziału w konkursie są organizacje pozarządowe
w rozumieniu art.3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
z siedzibą w Gminie Wizna.
3. Powierzenie zadania następuje poprzez udzielenie dotacji na sfinansowanie jego realizacji
z przeznaczeniem na:
1) zakup strojów i sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania,
2) transport zawodników na zawody i turnieje,
3) obsługa sędziowska,
4) wynagrodzenie trenerów,
5) organizację zawodów sportowych.
4. Dotacja na realizację zadania publicznego nie może być wykorzystana na:
1) koszty stałe podmiotów, w tym utrzymanie biura ( rachunki telefoniczne itp.),
2) podatki, cła, opłaty skarbowe,
3) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
4) opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów,
5) nabycie lub dzierżawy gruntów,
6) prace remontowe i budowlane,
7) zadania inwestycyjne,
8) działalność gospodarczą i polityczną,
9) odsetki karne i kary.
5. Podmiot dotowany jest zobowiązany do sporządzania sprawozdania z wykonania zadania
publicznego w terminach określonych w umowie i dostarczenie wraz z oryginałami faktur
dokumentujących wkład własny oraz środki otrzymane z dotacji. Wzór sprawozdania został
określony w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia
24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji
zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
Powyższy wzór sprawozdania będzie dostępny na stronie internetowej https://wizna.pl/.
6. Oryginały faktur, rachunków oraz innych dokumentów finansowych lub księgowych,
potwierdzające prawidłowe wydatkowanie kwoty dotacji, powinny zawierać opis o następującej
treści : „Kwota w wysokości … została pokryta z dotacji udzielonej przez Wójta Gminy Wizna,
na podstawie umowy z dnia…., nr….”. Informacja powinna być podpisana przez osoby
uprawnione do reprezentowania podmiotu dotowanego.
IV. Terminy i warunki realizacji zadania.
1. Realizacja zadania powinna odbywać się w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia
określonego w zawartej umowie, jednak nie później niż do 31 grudnia 2023 roku. Zadanie winno
być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji,
gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy oraz zgodnie
z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.
2. W przypadku niewykorzystania dotacji lub wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, środki
finansowe podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, jak dla zaległości podatkowych, na rzecz
Urzędu Gminy Wizna.
3. Organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczania w swoich
materiałach informacyjnych zapisu o dofinansowaniu zadania przez Gminę Wizna.
V. Terminy i warunki składania ofert.
1.Oferty wraz z załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Wizna
w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 25.03.2023 roku do godziny 15.30.
2.Wzór oferty został określony w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku
Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2057). Powyższy wzór oferty będzie dostępny na stronie internetowej
Urzędu Gminy Wizna: https://wizna.pl/.
Druki można również otrzymać w pokoju nr 18 Urzędu Gminy Wizna.
3.Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub odpowiednio wyciąg
z właściwej ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie
osób go reprezentujących.
4.Oferty złożone na drukach innych niż określone w ust. 2, niekompletne, niepoprawnie
wypełnione lub złożone po terminie pozostaną bez rozpoznania.
Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania
oferenta.
VI. Termin, kryteria i tryb dokonywania wyboru ofert.
1. Postępowanie konkursowe prowadzić będzie komisja powołana przez Wójta Gminy Wizna.
2. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 7 dni od ostatniego dnia
przyjmowania ofert.
3. Kryteria, które będą brane pod uwagę przy wyborze ofert:
1) merytoryczna wartość projektu i jego zgodność z celami zadania,
2) ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia
w realizacji wcześniejszych przedsięwzięć, kwalifikacji kadry, bazy lokalowej,
3) liczba osób objętych projektem,
4) rzetelność, terminowość wykonywania i rozliczania dotychczas zrealizowanych
przedsięwzięć zlecanych przez Gminę,
5) ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz
efektywności,
6) prowadzenie działalności na obszarze Gminy Wizna.
4. Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Wizna,
dokonując wyboru oferty najlepiej służącej realizacji zadania.
5. Od decyzji Wójta w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
6. Wskazanie podmiotu, wysokość przyznanej dotacji i jej cel zostanie zamieszczony w Biuletynie
Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wizna oraz na stronie internetowej
Urzędu Gminy Wizna:
https://wizna.pl/
VII. Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych przez organ
administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz w roku
poprzednim i związanych z nimi kosztach.
W roku 2023 na realizowane zadanie publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej : Upowszechnianie sportu wśród młodzieży i osób dorosłych na terenie Gminy Wizna.
Wysokość przyznanych środków 25 000,00zł.
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wizna,
pl. kpt. Władysława Raginisa 35, na stronie internetowej Urzędu Gminy Wizna: https://wizna.pl/
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem tel. 86 888 90 00
 

Powrót na początek strony