Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r.

 

Zarządzenie Nr 256/2024

Wójta Gminy Wizna

z dnia 29 stycznia 2024 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku.

 

                Na podstawie art. 11 ust.1 pkt 2, ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn.zm)  oraz uchwały Nr LIII/386/2023 Rady Gminy Wizna z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Wizna z organizacjami pozarządowymi  na  2024 rok -  zarządzam, co następuje:

 • 1 .
 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 2. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o których mowa w ust.1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 • 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wizna,
 • na stronie internetowej Gminy Wizna,
 • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wizna.

 

 • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

WÓJT GMINY WIZNA

 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, określonych w art. 3 ust.  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.),  realizujących zadania   w sferze pożytku publicznego w formie powierzenia zadania.

 I. Rodzaj i formy realizacji zadania.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.: 

ZADANIE :

Organizowanie współzawodnictwa sportowego dla mieszkańców lokalnej społeczności oraz prowadzenie szkoleń, treningów i upowszechnianie aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży  Gminy Wizna w 2024 r.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Gmina Wizna przeznacza na realizację ww. zadania łącznie dotację celową w kwocie:

 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).                              

III. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem

    przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Podmiotami uprawnionymi do wzięcia udziału w konkursie są organizacje pozarządowe w rozumieniu  art.3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie     z siedzibą w Gminie Wizna.
 2. Powierzenie zadania następuje poprzez udzielenie dotacji na sfinansowanie jego realizacji z przeznaczeniem na:

  - zakup strojów i sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania,
  - transport zawodników na zawody i turnieje,
  - obsługa  sędziowska,
  - wynagrodzenie trenerów,
  - organizację zawodów sportowych.
 3. Dotacja na realizację zadania publicznego nie może być wykorzystana na:
 • koszty stałe podmiotów, w tym utrzymanie biura ( rachunki telefoniczne itp.),
 • podatki, cła, opłaty skarbowe,
 • zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
 • opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów,
 • nabycie lub dzierżawy gruntów,
 • prace remontowe i budowlane,
 • zadania inwestycyjne,
 • działalność gospodarczą i polityczną,
 • odsetki karne i kary.
 1. Podmiot dotowany jest zobowiązany do sporządzania sprawozdania z wykonania zadania

   publicznego w terminach określonych w umowie i dostarczenie wraz z oryginałami faktur dokumentujących wkład własny oraz  środki otrzymane z dotacji. Wzór sprawozdania został określony  w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego     z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057). Powyższy wzór sprawozdania będzie dostępny na stronie internetowej https://wizna.pl/.

 1. Oryginały faktur, rachunków oraz innych dokumentów finansowych lub księgowych, potwierdzające prawidłowe wydatkowanie kwoty dotacji, powinny zawierać opis o następującej treści : „Kwota w wysokości … została pokryta z dotacji udzielonej przez Wójta Gminy Wizna, na podstawie umowy z dnia…., nr….”. Informacja powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu dotowanego.


  IV. Terminy i warunki realizacji zadania.

 

 1. Realizacja zadania powinna odbywać się w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia określonego w zawartej umowie, jednak nie później niż do 31 grudnia 2024 roku. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy oraz zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.
 1. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków, jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie o realizację zadania publicznego, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 10%.
 2. W przypadku niewykorzystania dotacji lub wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, środki finansowe podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, jak dla zaległości podatkowych, na rzecz Urzędu Gminy Wizna.
 3. Organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczania w swoich materiałach informacyjnych zapisu o dofinansowaniu zadania przez Gminę Wizna.

 V. Terminy i warunki składania ofert.

 1. Oferty wraz z załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Wizna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.02.2024 roku do godziny 15.30.
 2. Wzór oferty został określony w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań             z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

    Powyższy wzór oferty będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Wizna:   https://wizna.pl/.

    Druki można również otrzymać w pokoju nr 15 Urzędu Gminy Wizna.

 1. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub odpowiednio wyciąg z właściwej ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
 2. Oferty złożone na drukach innych niż określone w ust. 2, niekompletne, niepoprawnie wypełnione lub złożone po terminie pozostaną bez rozpoznania.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

 VI. Termin, kryteria i tryb dokonywania wyboru ofert.

 1. Postępowanie konkursowe prowadzić będzie komisja powołana przez Wójta Gminy Wizna.
 2. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 7 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
 3. Kryteria, które będą brane pod uwagę przy wyborze ofert:
 4. merytoryczna wartość projektu i jego zgodność z celami zadania,
 5. ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia w realizacji wcześniejszych przedsięwzięć, kwalifikacji kadry, bazy lokalowej,
 6. liczba osób objętych projektem,
 7. rzetelność, terminowość wykonywania i rozliczania dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć zlecanych przez Gminę,
 8. ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności,
 9. prowadzenie działalności na obszarze Gminy Wizna.
 10. Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Wizna, dokonując wyboru oferty najlepiej służącej realizacji zadania.
 11. Od decyzji Wójta w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu   odwołania.
 12. Wskazanie podmiotu, wysokość przyznanej dotacji i jej cel zostanie zamieszczony             w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wizna oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wizna: https://wizna.pl/

 

VII. Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz w roku poprzednim i związanych z nimi kosztach.

 

W roku 2023 na realizowane zadanie publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przeznaczono kwotę 25 000 zł. Faktyczny koszt zadania wykazany przez organizację pozarządową wyniósł 22 486,98 zł.

 

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, na stronie internetowej Urzędu Gminy Wizna: https://wizna.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Informacje telefoniczne można uzyskać  pod numerem tel. 86 888 90 12

Powrót na początek strony