Wójt Gminy Wizna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 r.

Wójt Gminy Wizna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, określonych w art. 3 ust.  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r . poz. 1057 z późn.zm. ),  realizujących zadania   w sferze pożytku publicznego w formie powierzenia zadania.

Terminy i warunki składania ofert.

  1. Oferty wraz z załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Wizna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.03.2022 roku do godziny 15.30.
  2. Wzór oferty został określony w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057). Wzór oferty stanowi załącznik do niniejszej informacji. Druki można również otrzymać w pokoju nr 6 Urzędu Gminy Wizna.
  3. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub odpowiednio wyciąg z właściwej ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
  4. Oferty złożone na drukach innych niż określone w ust. 2, niekompletne, niepoprawnie wypełnione lub złożone po terminie pozostaną bez rozpoznania.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, na stronie internetowej Urzędu Gminy Wizna: wizna.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem 86 888 90 00.

 

Powrót na początek strony