Wójt Gminy Wizna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości

Wójt Gminy Wizna działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z póź. zm.) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Wizna.

Wójt Gminy Wizna działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z 2020 r. poz. 1990 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Z 2014 r. poz. 2108), ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie 16 nieruchomości będących własnością Gminy Wizna.

Wykaz nieruchomości zawarty jest w załączniku Ogłoszenie o przetargu 

Warunki przetargu:

 1. Wadium

Przystępujący do przetargu zabowiązani są do wpłacenia wadium na każdą nieruchomość oddzielnie w kwocie ustalonej dla każej nieruchomości w wysokości 10% kwoty wywoławczej na konto Urzędu Gminy Wizna 14 8762 1019 0027 8672 9000 0020, Hexa Bank Spółdzielczy, o. Wizna, do końca dnia 02.11.2021 r. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty na rachunek bankowy Gminy. Na dokumencie przelewu należy wpisać numer oraz obręb działki na którą zostało wpłacone wadium. Tytuł wpłaty wadium winien również wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu (osoba fizyczna – imię i nazwisko, spółka – nazwa spółki, osoba fizyczna prowadząca dzialalność gospodarczą – nazwa firmy). Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Natomiast wadium wpłacone przez oferenta, który nie wygra, zostanie zwrócone po roztrzygnięciu przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

 1. Dokumenty

W dniu przetargu mogą brać udzial osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą Komisji Przetargowej w dniu przetargu następujące dokumenty:

 1. osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
 2. podmioty gospodarcze – elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (CEIDG, KRS),
 3. pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i notarialne poświadczenie pełnomocnictwa o ile uprawnienia do działąnia w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów,
 4. w przypadku osób fizycznych prowadzących działąlność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,
 5. w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pisemną zgodą drugiego małżonka na nabycie nieruchomości ze środków majątku wspólnego. Dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (druk do pobrania – załącznik nr 1. do niniejszego ogłoszenia). W przypadku gdy nieruchomość nabywana będzie z majątku odrębnego, zgoda taka nie jest wymagana,
 6. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości (druk do pobrania – załącznik nr 2. do niniejszego ogłoszenia),
 7. oświadczenie – zgoda oferenta na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Wizna dla potrzeb przeprowadzenia postępowania przetargowego (druk do pobrania – załącznik nr 3. do niniejszego ogłoszenia).
 8. Informacje ogólne
 9. koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca,
 10. wójt ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów,
 11. nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym,
 12. wylicytowana cena nieruchomości nie obejmu kosztów związanych z okazaniem przebiegu granic,
 13. nabywca we własnym zakresie i na własny koszt może zlecić okazanie lub odtworzenie przebiegu granic,
 14. wpłata ceny osiągniętej w przetargu musi być dokonana przed spisaniem umowy notarialnej, tak aby w dniu spisania umowy kwota była zaksięgowana na koncie Urzędu.

Informacji związanych ze zbyciem wyżej opisanych nieruchomości udziela pracownik Urzędu Gminy Wizna w pokoju nr 5, tel.: 86 888 90 00, 514 073 899, e-mail: mmroczkowska@gminawizna.pl. Ogłoszenie w pełnej wersji wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wizna przy pl. Kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna, opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Wizna https://wizna.pl i w Biuletynie informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń sołectw z wykazu nieruchomości. W lokalnej prasie GAZETA WSPÓŁCZESNA opublikowane jest w wersji skróconej.

Mariusz Soliwoda 

Wójt Gminy Wizna

Powrót na początek strony