ZARZĄDZENIE NR 34/2023 WÓJTA GMINY WIZNA z dnia 20 października 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2023 roku dla pracowników Urzędu Gminy Wizna.

Na podstawie art.130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1465)
w związku z art. 33 ust. 1,3,5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r.,
poz. 40) zarządzam, co następuje:


§ 1.

Ustalam dzień 02 listopada 2023 roku jako dzień wolny od pracy w Urzędzie Gminy Wizna dla
pracowników w zamian za przypadające w sobotę 11 listopada 2023 r. Narodowe Święto Niepodległości.


§ 2.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.


§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i na stronie
internetowej Urzędu Gminy.

 

Wójt Gminy
Mariusz Soliwoda

 

 

Powrót na początek strony