Zarządzenie nr 40/2023

ZARZĄDZENIE NR 40/2023

WÓJTA GMINY WIZNA

z dnia 22 grudnia 2023 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2024 roku dla pracowników Urzędu Gminy Wizna.

 

Na podstawie art.130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1465) w związku z art. 33 ust. 1,3,5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam dni:

1. 05 stycznia 2024 roku jako dzień wolny od pracy w Urzędzie Gminy Wizna dla I grupy pracowników,

2. 29 marca 2024 roku jako dzień wolny od pracy w Urzędzie Gminy Wizna dla II grupy pracowników,

w zamian za przypadającą w sobotę 06 stycznia 2024 r. Uroczystość Objawienia Pańskiego (Święto Trzech Króli).

§ 2. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Wójt Gminy

Mariusz Soliwoda

Zarządzenie.png

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na początek strony