Zmiana godzin pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie

ops.JPG

Zarządzenie Nr 6/2023

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Wizna

z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany czasu pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie na okres upałów

 

    Na podstawie § 15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w   sprawie ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy ( Dz.U.2003.169.1650 ze zm. ), oraz art. 145 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 2023 poz. 641 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Ustala się  w  okresie od 01 lipca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. czas pracy Ośrodka Pomocy Społecznej  w Wiźnie  w godz. 700 – 1500

§2

W przypadku wystąpienia upałów w tym okresie gdy temperatura w pomieszczeniach przekroczy 280 C skracam czas pracy do godziny 1430.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w  Wiźnie, mieszkańców gminy Wizna  poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej.

 

                                                                                                                                 p.o. Kierownika OPS

                                                                                                                                 Marzena Gajewczyk

Powrót na początek strony