Regulamin konkursu "Jarmark Bożonarodzeniowy Gmina Wizna"

REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU

z dnia 01.12.2023r.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu na Facebooku (zwanego dalej “Konkursem”) jest Biblioteka Publiczna Gminy Wizna z siedzibą przy pl. kpt. Władysława Raginisa 12, 18-430 Wizna (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest warunkiem niezbędnym do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

8. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/BPGWizna (zwanej dalej “Fanpage”).

9. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne , będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu

b. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

c. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka;

d. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

e. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano jedną nagrodę – dla osoby wyłonionej w sposób wskazany w §6.

2. Nagrodą jest VOUCHER DO KINA HELIOS w Łomży.

3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu https://www.facebook.com/BPGWizna

4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/BPGWizna

2. Konkurs trwa od dnia 09.12.2023r. godz. 10.00 do 15.12.2023r. godz. 12.00

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na portalu społecznościowym Facebook na profilu

Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/BPGWizna

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest udostępnienie posta Organizatora informującego o konkursie oraz umieszczenie krótkiego nagrania promującego nasze wydarzenie pod nazwą „Jarmark Bożonarodzeniowy Gmina Wizna” w komentarzu pod postem głównym konkursu profilu fb pod adresem https://www.facebook.com/BPGWizna

2. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie obu zadań zawartych w § 5 pkt.1.

2. Warunkiem wzięcia udziały w Konkursie jest odesłanie Organizatorowi wypełnionego formularza zawierającego zgodę Uczestnika na przetwarzania jego danych osobowych będącym załącznikiem do regulaminu konkursu

3. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/BPGWizna

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Regulaminu.

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności wykonania zadania opisanego w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.

4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni 1 zwycięzcę.

5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie https://www.facebook.com/BPGWizna

7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie Organizatorowi w ciągu 24 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na fanpage Organizatora – wiadomości prywatnej z następującymi danymi:

a. imię i nazwisko Uczestnika

b. adres korespondencyjny Uczestnika

c. numer telefonu Uczestnika

d. adres mailowy Uczestnika

8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

9. Utrata przez uczestnika prawa do nagrody, o której jest mowa w ust. 8, przechodzi na kolejną

osobę, która uzyskała największą ilość polubień pod postem.

10. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wysłana uczestnikowi do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 7.

11. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora jako przesyłka pocztowa na adres wskazany przez Uczestnika.

§ 7. KOMISJA KONKURSOWA

1. Prace oceniane będą przez użytkowników portalu facebook, za pomocą polubień nagrań umieszczonych przez uczestników pod postem głównym konkursu.

§ 8. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka oraz usunięcia komentarzy, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej)

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

f) umieszczają treści o charakterze wulgarnym, poniżające lub nawołujące do nienawiści.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 10. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania nagrań zgłoszonych do konkursu,

umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie

podając dane autora (imię i nazwisko).

§ 11. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, laureaci winni zgłaszać

na piśmie nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

3. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

5. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora lub dostarczona osobiście do Biblioteki Publicznej Gminy Wizna, ul. pl. kpt. Wł. Raginisa 12

6. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.12.2023r. i obowiązuje do 13.12.2023r.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Załącznik nr 1

Formularz zgłoszeniowy do konkursu na facebook’u
organizowanego przez Biblioteka Publiczna Gminy Wizna

Ja, niżej podpisany/a

.................................................................................................................

(imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego)

będąc prawnym opiekunem, zgłaszam udział

...............................................................................................................

(imię i nazwisko dziecka)

lat ….............( wiek)

do konkursu na facebook’u organizowanego przez Biblioteka Publiczna Gminy Wizna. Zgłaszając udział dziecka w Konkursie potwierdzam znajomość Regulaminu Konkursu i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka dla potrzeb Konkursu i związanych z nim działań marketingowych Organizatora.

Wyrażam zgodę na bezterminową i nieodpłatną publikację pracy/nagrania dziecka oraz wyników Konkursu (danych osobowych, nagrania i wizerunku dziecka) w mediach, Internecie, w szczególności na stronie internetowej Organizatora i Gminy Wizna oraz portalach społecznościowych. Praca konkursowa może zostać opatrzona imieniem i nazwiskiem autora.

Numer kontaktowy:...........................................

................................................. …...........................................................

Miejscowość, data Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Załącznik nr 2

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz ich opiekunów prawnych, jest Organizator, tj. Biblioteka Publiczna Gminy Wizna z siedzibą przy pl. kpt. Władysława Raginisa 12, 18-430 Wizna.

2. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Organizatora za zgodą Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celach związanych z organizacją konkursu i jego rozstrzygnięciem, jak również w celach związanych realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) takich jak rozpatrywanie ewentualnych reklamacji Uczestników, a w przypadku laureatów także na potrzeby wydania nagród.

3. Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Organizatora oraz usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Organizatora. W celu realizacji konkursu dane Uczestnika mogą zostać także udostępnione operatorom pocztowym.

4. Dane Osobowe Uczestników będą przechowywane do końca okresu składania reklamacji, nie dłużej jednak niż do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Podanie Danych Osobowych i udzielenie zgody na ich przetwarzanie przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne jednak niezbędne w celu zgłoszenia swojego udziału w konkursie.

6. Uczestnik może skorzystać wobec Organizatora, w szczególności z następujących praw:

a) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania,

b) prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych,

c) prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych Uczestnika, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez niego z prawa do wycofania zgody,

d) prawa do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),

e) prawa do przeniesienia danych osobowych

f) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez Organizatora w ramach realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych interesów.

7. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących Uczestnikom można kontaktować się z Organizatorem kierując korespondencję na adres jego siedziby lub adres poczty elektronicznej: ……………………….. Ponadto Uczestnik ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podjęcia decyzji.

………………………………………..

(podpis)

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH

Oświadczam, iż posiadam pełne autorskie prawa majątkowe do pracy plastycznej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych przesłanej w ramach Konkursu na facebook’u organizowanego przez Biblioteka Publiczna Gminy Wizna z siedzibą przy pl. kpt. Władysława Raginisa 12, 18-430 Wizna, zwanego dalej Organizatorem.

Oświadczam, że przesłana praca/nagranie nie narusza majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie nieodpłatnie, na zasadach wyłączności, Organizatorowi praw autorskich, praw majątkowych, danych osobowych do nadesłanej pracy/nagrania w zakresie:

a) utrwalania i zwielokrotniania nadesłanej pracy/nagrania;

b) rozpowszechniania - publiczne wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie pracy/nagrania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzenie do sieci, w tym Internet;

c) przechowywania;

d) prawa do wykorzystywania dla celów promocji,

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nadesłanej pracy/nagrania powoduje przeniesienie na Organizatora własności nadesłanego egzemplarza tej pracy/nagrania bez względu na formę w jakiej została dostarczona.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła nastąpi z chwilą wydania/przesłania dzieła Organizatorowi.

................................................. …...........................................................

Miejscowość, data Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

...........................................................

Podpis Uczestnika Konkursu

Załącznik nr 4

Protokół odbioru nagrody w konkursie na facebook’u

Biblioteka Publiczna Gminy Wizna

Ja, niżej podpisany/a

.................................................................................................................

(imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego)

będąc rodzicem/prawnym opiekunem dziecka, zgłoszonego do konkursu na facebook’u

...............................................................................................................

(imię i nazwisko dziecka)

lat …............. (wiek),

(nazwa szkoły)

potwierdzam odbiór nagrody w Konkursie, zorganizowanym przez Biblioteka Publiczna Gminy Wizna w postaci

...........................................................................................................

................................................. …...........................................................

Miejscowość, data Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

...........................................................

Podpis Uczestnika Konkursu

Powrót na początek strony