Nabór zakończony - wyposażenie dzieci byłych pracowników PPGR w laptop

Nabór zakończony - Gmina Wizna zaprasza do składania wniosków na wyposażenie w sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR – laptop wraz zasilaczem wraz z system Windows 10 Home. Z programu będą mogły skorzystać dzieci, wnuki i prawnuki byłych pracowników PGR. Projekt zostanie sfinansowany z funduszy europejskich – w ramach V osi priorytetowej – REACT-EU, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

banner_na_strone_PPGR.jpg

 

Celem jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.

Więcej informacji na stronie:

https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/wiadomosci/wsparcie-dzieci-i-wnukow-bylych-pracownikow-pgr-w-rozwoju-cyfrowym/

https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Wsparcie przysługuje uczniom, którzy spełniają następujące kryteria:

  • mieszkają w miejscowościach na terenie gminy Wizna (w tym w których funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej - PGR, tj. Janczewo, Stare Bożejewo),
  • są członkami rodzin (w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) osób pracujących w PGR-ach,
  • nie otrzymały na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczniów wraz z formularzem kontaktowym oraz informacją o przetwarzaniu danych osobowych należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wizna. W przypadku posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, należy go dołączyć go do niniejszego oświadczenia.

Złożenie oświadczenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu.

Ze względu na wysokość przyznanego dofinansowania nabór dotyczy przekazania nieodpłatnego 20 laptopów.

Termin składania oświadczeń upływa w chwili wpłynięcia 20 oświadczeń czyli wyczerpania puli dostępnego sprzętu. Po wpłynięciu pierwszych 20 nabór zostanie zakończony. 

W związku z przyjęciem 20 wniosków nabór został zakończony 

Po weryfikacji oświadczeń ogłaszamy dodatkowy nabór na 3 dostępne laptopy. Po wpłynięciu wymaganej liczby oświadczeń nabór zostanie zakończony.

W związku z przyjęciem wymaganych 3 wniosków nabór został zakończony.

W przypadku, gdy po zakończeniu naboru, po weryfikacji oświadczeń  pozostaną dostępne laptopy zostanie ogłoszony dodatkowy nabór.

Wójt Gminy Wizna

Mariusz Soliwoda    

Powrót na początek strony