Wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Wizna

Projekt zrealizowany

Wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Wizna

FundEuropUMWP.jpg

Projekt „WSPARCIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE WIZNA” nr RPPD.09.01.00-20-0449/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego będzie realizowany przez Szkołę Podstawową im. Obrońców Wizny w Wiźnie oraz Szkołę Podstawową w Rutkach w terminie od 1 października 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku.

Realizacja projektu nastąpiła w Szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizna. W ramach projektu odbędą się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla 40 uczniów, zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe/ICT u 126 uczniów, zajęcia rozwijające postawę kreatywną dla 166 uczniów, a także doposażenie dwóch pracowni szkolnych i przeszkolenie 12 nauczycieli.

 

 

 

Powrót na początek strony