Informacja dla posiadaczy zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

img_20230116_101903.jpg

Przypominamy właścicielom nieruchomości o ustawowych obowiązkach, jakie na nich spoczywają w zakresie usuwania nieczystości ciekłych ze swoich posesji. Na podstawie zapisów art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 z późn.zm.), obowiązkiem właściciela nieruchomości jest przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku, gdy nie ma sieci kanalizacyjnej – wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

Ponadto właściciel nieruchomości, na której znajduje się zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków, zobowiązany jest do zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, a w przypadku kontroli do okazania takiej umowy oraz dowodów potwierdzających wywóz nieczystości np. poprzez przedłożenie rachunku za wywóz nieczystości ciekłych.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.
Zgodnie z art. 6 ust. 5a ww. ustawy wójt ma obowiązek prowadzenia kontroli posiadania umów, dowodów uiszczania opłat oraz częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków.
Ważne jest, aby posiadane rachunki potwierdzały regularność wywozu szamba. W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.
Ponadto informujemy, że gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Wobec tego właściciele posesji na których znajduje się zbiornik bezodpływowy lub wykonano przydomową oczyszczalnię, mają obowiązek zgłoszenia tego faktu. Zgłoszeń aktualizacyjnych należy dokonać na załączonym formularzu.

 

 

Powrót na początek strony