INFORMACJA NA TEMAT WYBORÓW ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2024-2027

W dniu 31 grudnia 2023 r. kończy się dotychczasowa czteroletnia kadencja ławników sądów powszechnych 2020-2023. Rada Gminy Wizna - na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn zm.) - do końca października wybierze ławników dla potrzeb Sądu Rejonowego w Łomży na nową kadencję 2024-2027.

Prezes Sądu Okręgowego w Łomży w piśmie z dnia 17 maja 2023 r. - na podstawie art. 161 § 2 ww. ustawy - wystąpił do Rady Gminy Wizna o dokonanie wyboru ławników w następującej ilości:

dla potrzeb Sądu Rejonowego w Łomży – 2 ławników, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 0 ławników.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać do dnia 30 czerwca 2023 r.: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Wizna.

NABÓR ZAKOŃCZY SIĘ 30 CZERWCA 2023 r.

Ponadto zgodnie z ww. ustawą:
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
• posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich
• jest nieskazitelnego charakteru
• ukończył 30 lat (na dzień wyboru)
• jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w Gminie Łomża co najmniej od roku
• nie przekroczył 70 lat (na dzień wyboru)
• jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika
• posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe

Ławnikami nie mogą natomiast być:
• osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze
• osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego
• funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń
• adwokaci i aplikanci adwokaccy
• radcy prawni i aplikanci radcowscy
• duchowni
• żołnierze w czynnej służbie wojskowej
• funkcjonariusze Służby Więziennej
• radni gminy, powiatu i województwa.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenia kandydatów na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia do której kandydat ma obowiązek dołączyć:
• informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby 
• oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
• oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona
• zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.
• dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (art. 29 ustawy z dnia 6 sierpnia 2021 r. o dowodach osobistych - Dz. U. z 2022 r. poz. 671)

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście.

Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego, aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego oraz za zdjęcia ponosi kandydat na ławnika.

Rada Gminy Wizna będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji w Białymstoku.

Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka co najmniej od roku (Rada Gminy Wizna ul. pl.kpt. Władysława Raginisa 35, pok. 18, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek piątek : 7:30 -15:30,

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW MIJA 30 CZERWCA 2023 ROKU O GODZ. 15.30.

Zgłoszenie, które wpłynęło do Rady Gminy Wizna po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. po 30 czerwca 2023 r., lub nie spełniające wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2-5 ww. ustawy, pozostawia się bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały. Kartę ze złożonymi dokumentami podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika odbiera w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów.

 

WYBORY ŁAWNIKÓW ODBĘDĄ SIĘ NAJPÓŹNIEJ W PAŹDZIERNIKU 2023 ROKU.

Wzory: karty zgłoszenia kandydata na ławnika, zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, wniosku o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, listy osób zgłaszających kandydata na ławnika oraz stosownych oświadczeń, dostępne są w Biurze Rady Gminy ul. pl.kpt. Władysława Raginisa 35, pok. 18  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wizna http://www.bip.wizna.pl/ oraz na stronie internetowej Gminy Wizna  https://wizna.pl/

Powrót na początek strony