Informacja o waloryzacji emerytur i rent rolniczych

Zdjęcie przedstawia skarbonkę świnkę

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że od dnia 1 marca 2021 r. kwoty świadczeń emerytalno- rentowych przysługujących do 28 lutego 2021 r. podlegają podwyższeniu – zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 353) – wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 104,24%, nie mniej niż o kwotę 50,00 zł.

W związku z tym Prezes KRUS komunikatem z dnia  15.02.2021 r. ogłosił, że kwota rolniczej emerytury podstawowej od dnia 1 marca 2021 r. wynosi 1.013 zł 63 gr. (wzrost o 4,24%).

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2021 r. polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej wynoszącej 1.013,63 zł przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia, nie mniej niż o kwotę 50,00 zł.

W taki sposób od dnia 1 marca 2021 r. zostaną podwyższone (zwaloryzowane) wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na dzień 28 lutego 2021 r.

Jeżeli świadczenie ustalone w sposób określony powyżej jest niższe od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2021 r. 1.250,88 zł) – podwyższa się je z urzędu do 1.250,88 zł.

Od dnia 1 marca 2021 r. również ulegnie zmianie wysokość renty socjalnej, która wyniesie 1.250,88 zł, a łączna wysokość renty socjalnej i renty rodzinnej rolniczej nie może przekroczyć kwoty 2.501,76 zł (przy czym rentę socjalną można maksymalnie obniżyć do 125,09 zł).

Od dnia 1 marca 2021 r.  – do kwoty 1.250,88 zł wzrasta kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (art. 8 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r.).

Świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji ulegają ponownemu obliczeniu z urzędu, zgodnie z art. 5 ww. ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r., w taki sposób, aby łączna kwota świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych (z uwzględnieniem nowej kwoty dodatku równego różnicy między kwotą świadczeń przyznanych przez państwa członkowskie UE/EFTA, a najniższą emeryturą w Polsce) wraz z świadczeniem uzupełniającym, nie przekroczyła kwoty 1.772,08 zł miesięcznie.

Świadczenie uzupełniające przysługuje osobie uprawnionej w wysokości nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

            Od dnia 1 marca 2021 r. wzrastają również kwoty dodatków/świadczeń przysługujących do emerytur oraz rent i wyniosą:

1. dodatek pielęgnacyjny 239 zł 66 gr
2. dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie   niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji 359 zł 49 gr
3. dodatek kombatancki 239 zł 66 gr
4. dodatek z tytułu tajnego nauczania 239 zł 66 gr
5. dodatek kompensacyjny 35 zł 95 gr
6. dodatek dla sieroty zupełnej 450 zł 44 gr
7. świadczenie pieniężne przysługujące byłym żołnierzom górnikom 239 zł 66 gr
8. świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR, nie więcej niż 239 zł 66 gr
9.  dodatek pieniężny dla inwalidy wojennego 917 zł 58 gr
10. ryczałt energetyczny 179 zł 81 gr
11. zasiłek pogrzebowy 4.000 zł 00 gr
12. zasiłek chorobowy za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni 10 zł 00 gr

 

Powrót na początek strony