Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

RFRD.png

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg działa na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadania

Środki funduszu finansują:

 • budowę, przebudowę lub remonty: 
  • dróg powiatowych i gminnych
  • dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym
  • dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, którymi zarządza prezydent miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa
  • dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów, dróg dla rowerów, przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów, peronów przystankowych wraz z dojściami do tych peronów, na drogach wojewódzkich
  • dojazdów do terminali intermodalnych i stref
 • budowę mostów w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych
 • budowę obwodnic w ciągach dróg wojewódzkich

Źródła finansowania

Środki funduszu pochodzą m.in. z:

 • wpłat z budżetu państwa
 • wpłat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wpłat Dyrekcji Generalnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
 • odsetek od oprocentowania środków na rachunku funduszu oraz odsetek od lokat okresowo wolnych środków funduszu
 • wpływów ze skarbowych papierów wartościowych
 • dobrowolnych wpłat, darowizn i zapisów

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog---dawniej-fundusz-drog-samorzadowych

Powrót na początek strony