Zapytanie ofertowe - Szkoła Podstawowa w Rutkach

Logo instytucji finansujących inwestycję

Szkoła Podstawowa w Rutkach zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu do wyposażenia pracowni językowych w ramach projektu pn.: „Wsparcie szkół podstawowych w Gminie Wizna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Szczegóły w załącznikach

Powrót na początek strony