Program „Sterylizacja oraz kastracja wraz ze znakowaniem psów i kotów posiadających właścicieli na terenie Gminy Wizna w roku 2024”

kastracja- plakat.png
 1. Informacje ogólne
  1. Organizatorem projektu jest Gmina Wizna.
 2. Miejsce wykonywania zabiegów – „Egida” Gabinet Weterynaryjny Karol Kowalewski, Wizna, ul. 1000-lecia 26.
 3. Projekt będzie realizowany do dnia 30 listopada 2024 roku lub do całkowitego wykorzystania puli środków pieniężnych przeznaczonych na ten cel. Budżet programu na 2024 roku wynosi 10 000,00 złotych, w tym 5 000,00 złotych stanowią środki własne Gminy, zaś kolejne 5 000,00 zł to darowizna Fundacji ZWIERZ).
 4. Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Fundacji ZWIERZ.
 5. Liczba zabiegów sterylizacji i kastracji wykonanych w ramach dofinansowania będzie limitowana wysokością środków przeznaczonych w budżecie.
 6. Cel programu:
  Przedmiotem projektu jest bezpłatna sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli oraz kotów wolnożyjących w ramach zadania publicznego - opieka nad bezdomnymi zwierzętami, w tym zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt, w szczególności psów i kotów.

III. Warunki uczestnictwa w projekcie:

 1. Prawo do uczestnictwa w projekcie mają właściciele zwierząt (pies/kot), zamieszkujący na terenie Gminy Wizna.
 2. W celu wzięcia udziału w projekcie należy w czasie jej trwania wypełnić zgłoszenie, które stanowi zał. nr 1 do regulaminu oraz dostarczyć je do Urzędu Gminy Wizna pokój nr 2. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt: tel. 868889004, e-mail: mkapelewska@gminawizna.pl .
 3. Zgłoszenia będą rejestrowane zgodnie z kolejnością wpływu.
 4. Warunkiem wzięcia udziału w projekcie jest zgoda właściciela na czipowanie zwierzęcia, które zostanie dokonane łącznie z zabiegiem kastracji/sterylizacji. Czipowanie zwierząt jest bezpłatne.
 5. Zgłoszenia z pozytywną oceną zostaną ujęte na liście zwierząt skierowanych na zabieg.
 6. Właściciel zwierzęcia po pozytywnej weryfikacji telefonicznie bądź mailowo otrzyma skierowanie na zabieg.
 7. Właściciel zwierzęcia powinien zgłosić się do lekarza weterynarii nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania skierowania.
 8. Właściciel zwierzęcia ma obowiązek zgłoszenia się do lekarza weterynarii w terminie wyznaczonym do zabiegu, pod rygorem wykluczenia zwierzęcia z programu.
 9. W przypadku rezygnacji z zabiegu lub przesunięcia terminu wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji właściciel zobowiązany jest poinformować lekarza weterynarii.
 10. Niespełnienie powyższych warunków spowoduje, że zgłoszone zwierzę zostanie wykluczone z programu.
 11. Postanowienia końcowe:
 12. Lekarz weterynarii decyduje każdorazowo o możliwości wykonania zabiegu kastracji/sterylizacji. Jeżeli lekarz weterynarii wykonujący zabiegi kastracji lub sterylizacji uzna, że zwierzę nie może zostać poddane zabiegowi ze względu na wiek lub ze względów medycznych, to zwierzę zostanie wykluczone z programu.
 13. W przypadku wykluczenia zwierzęcia z programu, do udziału zakwalifikowane zostanie kolejne zwierzę, które nie zostało wcześniej uwzględnione ze względu na przekroczenie limitu środków przeznaczonych na ten cel.
 14. Gmina Wizna nie bierze odpowiedzialności za ewentualne powikłania pooperacyjne i nie ponosi innych niż wyżej wymienione kosztów związanych z leczeniem oraz nie pokrywa dodatkowych kosztów w przypadku ujawnienia nieprzewidzianych okoliczności przed i w trakcie zabiegu.

 Załączniki

Zgłoszenie do udziału w projekcie „Sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli”.

Powrót na początek strony