Lista Grantobiorców zakwalifikowanych do udziału w projekcie pt. ,,Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wizna” – panele fotowoltaiczne

FV.jpg

Wójt Gminy Wizna informuje, że została dokonana ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków w związku z realizacją projektu pt. ,,Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wizna” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Typ 4. Projekty grantowe.

Poniżej zamieszczamy listę Grantobiorców zakwalifikowanych do udziału w projekcie, którzy planują zamontować instalacje fotowoltaiczne.

Zapraszamy osoby ujęte na liście do popisania umowy o powierzenie grantu.

 

 

Umowy podpisywane będą w terminie od 04.01.2022 r. do 17.01.2021 r. (14 dni).

Umowy będą podpisywane w siedzibie Urzędu Gminy: pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna pok. nr 2.

Brak stawiennictwa lub informacji o niemożności stawiennictwa (przesuniecie terminu podpisania Umowy) skutkować może wykreśleniem z listy podstawowej, a tym samym nie podpisaniem Umowy o Powierzenie Grantu.

Po podpisaniu umowy na powierzenie grantu Grantobiorca przystępuje do wyboru wykonawcy poprzez przeprowadzenie rozeznania rynku tj. przesłanie do minimum 3 przedsiębiorstw zapytania ofertowego, a następnie dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty spośród otrzymanych na podstawie  kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym.

Z wyboru wykonawcy Grantobiorca sporządza protokół wyboru.

Wzory dokumentów zamieszczono poniżej.

 

Mariusz Soliwoda

Wójt Gimny Winza

Powrót na początek strony